Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Nadmiar detergentu — Najczęstszy błąd użytkowników pralek.

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Niekiedy zdarza się tak, że nie jesteśmy zad­owoleni z efek­tów dzi­ała­nia naszej pral­ki. W trak­cie użytkowa­nia ori­en­tu­je­my się, że ubra­nia nie dopier­a­ją się lub są nieprzy­jemne w dotyku a pozornie sprawd­zone prosz­ki wywołu­ją u nas alergię. Cza­sa­mi zdarza się, że nasze ubra­nia tracą na jakoś­ci i nie jesteśmy w stanie stwierdz­ić, dlaczego ulu­biona bluz­ka po pier­wszym pra­niu ukła­da się zupełnie inaczej niż wcześniej. Przy­czy­na takiego stanu rzeczy niekoniecznie musi leżeć w pralce — częs­to winowa­jcą jest nad­mi­ar detergentu. 

Na co wpływa nadmiar detergentu? 

Nad­mi­ar deter­gen­tu, co nie wyda­je się tak oczy­wiste, wpły­wa negaty­wnie na bard­zo wiele ele­men­tów naszego życia. Pier­wszą wadą jest nad­mierne wyko­rzysty­wanie wody przez pralkę. Urządze­nie musi trans­portować jej o wiele więcej, co źle wpły­wa na nasze rachun­ki. Same ubra­nia również tracą na jakoś­ci, ponieważ w trak­cie wirowa­nia wyt­warza się nad­mier­na ilość piany. Powodu­je to, że brud wni­ka w struk­turę mate­ri­ału, zami­ast ją opuś­cić. Wów­czas, w skra­jnych przy­pad­kach, niedo­prane i zniszc­zone ubra­nia nie nada­ją się już do noszenia a na pewno nie prezen­tu­ją się tak dobrze, jak przed praniem. Oso­by skłonne do alergii nie będą mogły już cieszyć się swo­ją ulu­bioną bluzką, ponieważ obec­ny w tkaninie deter­gent będzie negaty­wnie odd­zi­ały­wał na ich skórę, powodu­jąc nieprzy­jemne swędze­nie lub zaczerwienienia. 

Sprawdź, jak Twoja pralka radzi sobie z detergentami 

Zan­im skon­tak­tu­je­my się z biurem obsłu­gi klien­ta, zas­tanówmy się, czy zła jakość naszego pra­nia nie wyni­ka z nieod­powied­niego dozowa­nia deter­gen­tu. Cza­sa­mi nie musimy decy­dować się na zakup nowego sprzę­tu. Jeżeli w naszym posi­ada­niu jest pral­ka Whirlpool lub pral­ka mar­ki Can­dy może­my zde­cy­dować się na kup­no dozown­i­ka. Za sprawą budowy poma­ga on w odpowied­nim dawkowa­niu proszku, dzię­ki czemu może­my być pewni, że efekt kole­jnego pra­nia nie będzie dla nas przykrą niespodzianką. Jeżeli chce­my dowiedzieć się, czy dozown­ik do deter­gen­tu pasu­je do naszego mod­elu pral­ki, może­my skon­tak­tować się z odpowied­nim ser­wisem (ser­wis whirlpool, ser­wis Can­dy lub ser­wis Inde­sit). Czy dozown­ik do deter­gen­tu będzie odpowied­ni może­my sprawdz­ić również samodziel­nie — przy zakupie dozown­i­ka zori­en­tu­jmy się, czy jest on kom­paty­bil­ny z naszym mod­elem pral­ki. Jed­nak jeżeli nie jesteśmy pewni, zawsze może­my zwró­cić się o pomoc do ser­wisu. Niek­tóre pral­ki posi­ada­ją wbu­dowany sys­tem dozowa­nia deter­gen­tu, więc jeżeli zależy nam na jakoś­ci naszego pra­nia, warto pamię­tać o tym, że pozornie mało znaczą­cy ele­ment może bard­zo wpłynąć na codzi­en­ną czyn­ność, jaką jest pranie. 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo