porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Na co zwrócić uwagę przy zakupie pralki?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Przy zakupie pral­ki ist­nieje wiele czyn­ników, na które warto zwró­cić uwagę. Wybór odpowied­niego mod­elu może wpły­wać na wyda­jność, ener­gooszczęd­ność i trwałość urządzenia. Nieza­wod­ność mar­ki, pojem­ność bęb­na, pro­gramy pra­nia, klasa ener­gety­cz­na i dodatkowe funkc­je to tylko kil­ka aspek­tów, które powin­ny być brane pod uwagę. Przed pod­ję­ciem decyzji warto prze­myśleć swo­je potrze­by, budżet i poszukać opinii innych użytkown­ików. Odpowied­ni wybór pral­ki poz­woli cieszyć się skutecznym i wygod­nym praniem przez wiele lat.

Zakup pralki — na co zwrócić uwagę?

Kluc­zowe czyn­ni­ki przy zakupie pral­ki, na które warto zwró­cić uwagę to:

 • Pojem­ność bęb­na — wybierz pralkę o odpowied­niej pojem­noś­ci bęb­na, dos­tosowanej do wielkoś­ci Two­jej rodziny i iloś­ci pra­nia, które zazwyczaj wykonujesz.
 • Efek­ty­wność ener­gety­cz­na — sprawdź klasę ener­gety­czną pral­ki. Wybier­a­jąc urządze­nie o wyższej klasie, oszczędzisz energię i obniżysz rachun­ki za prąd.
 • Pro­gramy pra­nia — upewnij się, że pral­ka ofer­u­je różnorodne pro­gramy pra­nia, takie jak delikatne tkaniny, weł­na, pro­gram eko­nom­iczny itp. Ważne jest, aby pral­ka miała pro­gramy odpowiada­jące Twoim potrzebom.
 • Obroty wirowa­nia — im wyższa pręd­kość wirowa­nia, tym skuteczniejsze jest susze­nie ubrań. Wybier­aj pral­ki z reg­u­lowaną pręd­koś­cią, aby dos­tosować ją do różnych tkanin.
 • Funkc­je dodatkowe — pral­ki częs­to ofer­u­ją dodatkowe funkc­je, takie jak opóźniony start, czu­jni­ki iloś­ci pra­nia, automaty­czne dawkowanie deter­gen­tu itp. Zas­tanów się, które funkc­je są dla Ciebie istotne.
 • Mar­ka i nieza­wod­ność — wybier­aj pral­ki renomowanych marek, które są znane z jakoś­ci i nieza­wod­noś­ci. Sprawdź opinie innych użytkown­ików i recen­z­je przed pod­ję­ciem decyzji.

Pralki z dodatkowymi funkcjami – jakie są najbardziej przydatne?

 1. Opóźniony start: Ta funkc­ja umożli­wia zapro­gramowanie pral­ki do rozpoczę­cia cyk­lu pra­nia w późniejszym cza­sie. Jest to szczegól­nie przy­datne, gdy chcesz, aby pranie było gotowe o określonej godzinie, na przykład po powro­cie do domu.
 2. Czu­jni­ki iloś­ci pra­nia: Pral­ki wyposażone w czu­jni­ki mogą automaty­cznie dos­tosować ilość wody i deter­gen­tu do rozmi­aru załadunku. Pozwala to zaoszczędz­ić na zuży­ciu wody i środ­ków czys­toś­ci, szczegól­nie gdy pierzesz małe iloś­ci ubrań.
 3. Automaty­czne dawkowanie deter­gen­tu: Niek­tóre pral­ki mają sys­tem automaty­cznego dawkowa­nia deter­gen­tu, który dos­tosowu­je ilość deter­gen­tu do iloś­ci pra­nia i stop­nia zabrudzenia. To zapew­nia opty­malne rezul­taty pra­nia i elimin­u­je konieczność ręcznego mierzenia detergentu.
 4. Tech­nolo­gia pary: Pral­ki z funkcją pary mogą pomóc w usuwa­niu upor­czy­wych plam i skuteczniej odświeżać ubra­nia. Para pen­etru­je włók­na tkanin, usuwa­jąc bak­terie i zapachy.

Dlaczego warto wybrać zakup pralki z montażem?

Zakup pral­ki z mon­tażem to wygodne rozwiązanie. Pro­fesjon­al­ny mon­taż gwaran­tu­je praw­idłowe dzi­ałanie i min­i­mal­izu­je ryzyko uszkodzeń. Sko­rzys­tanie z usług spec­jal­isty oszczędza czas i wysiłek, a częs­to jest też bardziej opłacalne.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
 • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
 • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
 • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
 • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
 • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
 • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
 • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo