porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Lodówka z systemem antybakteryjnym. Na jaki model warto zwrócić uwagę?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Wybór odpowied­niej lodów­ki powin­niśmy uza­leżnić od kilku istot­nych czyn­ników, które mogą wpłynąć na wygodę i kom­fort użytkowa­nia urządzenia. Oczy­wiś­cie pod uwagę bierze­my typ lodów­ki (wol­nos­to­ją­ca lub pod zabu­dowę), jej rozmi­ar, styl, a także nowoczesne tech­nolo­gie, które jeszcze bardziej uatrak­cyj­ni­a­ją funkcjon­al­ność urządzenia. Znanym i pop­u­larnym przykła­dem jest oczy­wiś­cie sys­tem No Frost, czyli tech­nolo­gia zapo­b­ie­ga­ją­ca oblodze­niu. Jed­nak na przestrzeni ostat­nich lat coraz częś­ciej może­my słyszeć o innowa­cyjnej tech­nologii, która wyposaża lodówkę w sys­tem anty­bak­teryjny. Czym dokład­nie jest taki sys­tem? Jakie tech­nolo­gie zapew­ni­a­ją anty­bak­teryjność naszej lodów­ki? Jakie są przykłady konkret­nych mod­eli, w których sys­tem anty­bak­teryjny zda­je egzamin? 

Czym jest system antybakteryjny i jakie ma zalety?

Sys­te­my bak­teryjne w lodówkach umożli­wia­ją nam lep­sze gospo­darowanie naszy­mi pro­duk­ta­mi spoży­w­czy­mi w lodów­ce, a także życie zgod­nie z zasadą zero waste. Choć pro­du­cen­ci w różny sposób nazy­wa­ją tą tech­nologię, sys­tem anty­bak­teryjny pozwala na przedłuże­nie świeżoś­ci wszys­t­kich pro­duk­tów, które zna­j­du­ją się w lodów­ce. W jaki sposób? Sys­tem bloku­je dostęp do wnętrza lodów­ki wszelkim drob­nous­tro­jom oraz bak­te­ri­om, które w trady­cyjnej lodów­ce wpły­wa­ją na szyb­szą utratę świeżoś­ci warzyw i owoców. Dzię­ki sys­te­mom anty­bak­teryjnym może­my z powodze­niem cieszyć się pysznym smakiem pro­duk­tów spożywczych.

Jak wyglądają systemy antybakteryjne w lodówkach?

Ist­nieje kil­ka najpop­u­larniejszych rozwiązań, w ramach których ofer­owane są sys­te­my anty­bak­teryjne. Częs­to może­my spotkać tak zwaną powłokę anty­bak­teryjną, która stwor­zona jest z gen­er­a­to­ra cząstek sre­bra zapo­b­ie­ga­jące­mu roz­wo­jowi wszel­kich bak­terii. Tego typu powło­ki są stosowne w całym wnętrzu lodów­ki. Zarówno Ami­ca, Bosch, jak i Sam­sung z powodze­niem sto­su­ją tą metodą w swoich mod­elach. Innym rodza­jem sys­te­mu anty­bak­teryjnego jest uszczel­ka anty­bak­teryj­na, którą może­my spotkać w lodówkach mar­ki Beko. Jest ona umieszc­zona na drzwiach lodów­ki i dzię­ki czyn­nikowi anty­bak­teryjne­mu chroni całą zawartość przed prze­dostaniem się wszel­kich pleśni i bak­terii. Coraz częś­ciej na rynku spotkać może­my mod­ele lodówek, które wyposażone są w akty­wny joniza­tor neu­tral­izu­ją­cy bak­terie. Co więcej, tego typu tech­nolo­gia świet­nie zda­je również egza­min przy usuwa­niu nieprzy­jem­nych zapachów z lodów­ki. Ten sys­tem jest również stosowany mod­elach mar­ki Beko. Warto jeszcze wspom­nieć o niebieskim świ­etle, które przedłuża­jąc pro­ces foto­syn­tezy, nada­ją warzy­wom świeżoś­ci przez dłuższy okres. Rozwiązań związanych z sys­te­mem anty­bak­teryjnym jest wiele i na przestrzeni następ­nych miesię­cy będzie to tech­nolo­gia, która zostanie zas­tosowana we wszys­t­kich nowych mod­elach lodówek. 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo