Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Lodówka No Frost — kilka naszych typów

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Sprzęt AGD na przestrzeni ostat­nich kilku lat zan­otował prawdzi­wy skok tech­no­log­iczny, czego dowo­dem mogą być naprawdę innowa­cyjne rozwiąza­nia w obszarze lodówek. Pro­du­cen­ci co rusz pro­mu­ją nowoś­ci, które ułatwia­ją nam życie, a także gwaran­tu­ją nam jeszcze dłuższą świeżość pro­duk­tów spoży­w­czych. Jed­ną z naj­ciekawszych propozy­cji jest lodówka No Frost. Poniżej przed­staw­iamy główne cechy tego typu lodówek, a także pod­powiadamy, jakie mar­ki lodówek spełnią nasze oczekiwania.

Lodówka No Frost — co to znaczy?

Lodówka No Frost to sprzęt wyposażony w tech­nologię bezszronową. Oznacza to, iż urządze­nie samo kon­trolu­je stopień wilgo­t­noś­ci we wnętrzu lodów­ki poprzez płyn­ny obieg powi­etrza zapewniony dzię­ki wbu­dowanym wenty­la­torom. Obec­na ofer­ta lodówek tego typu pozwala na zakup lodów­ki z jed­ną komorą bezszronową lub też lodów­ki w całoś­ci pozbaw­ionej szronu. W starszych typach lodów­ki efekt nawarst­wia­jącej się tafli lodu był naprawdę prob­lematy­czny, szczegól­nie w momen­cie, gdy przy­chodz­ił czas odm­raża­nia. Zakup lodów­ki z tech­nologią No Frost zmin­i­mal­izu­je ryzyko tego przykrego zaję­cia, jakim jest odm­rażanie. Co więcej, obec­nie na rynku dostęp­nych jest coraz więcej innowa­cyjnych tech­nologii związanych z cyrku­lacją powi­etrza wewnątrz urządzenia. Przykła­dem mogą być inne lodów­ki typu low frost lub full no frost.

Jakie są zalety posiadania lodówki No Frost?

W pro­ce­sie wyboru ide­al­nej dla nas lodów­ki powin­niśmy zde­cy­dowanie wybrać mod­el wyposażony w tech­nologię No Frost. Lodówka bezszronowa to ogrom­na oszczęd­ność cza­su, który w innych warunk­ach poświę­cilibyśmy na mało fas­cynu­jące zaję­cie, jakim jest odm­rażanie lodów­ki. Co więcej, zgod­nie z bada­ni­a­mi lodów­ki no frost są urządzeni­a­mi ener­gooszczęd­ny­mi. Tego typu urządzenia są mało awaryjne, co spraw­ia, iż nie będziemy musieli szukać ser­wisu AGD, który pode­jmie się naprawy lodów­ki. Z drugiej jed­nak strony ze wzglę­du na ros­nącą pop­u­larność lodówek bezszronowych, naprawa lodów­ki tego typu nie będzie stanow­iła prob­le­mu dla ser­wisu. Zakup lodów­ki No Frost oznacza dla nas wygodę, gwaranc­je praw­idłowego dzi­ała­nia, a także świeżość pro­duk­tów spoży­w­czych przez dłuższy czas.

W jakie marki lodówek No Frost warto zainwestować?

Na rynku coraz więcej pro­du­cen­tów decy­du­je się na zaprezen­towanie tej innowa­cyjnej tech­nologii w swoich urządzeni­ach. Jed­ny­mi z pier­wszych pro­du­cen­tów, które zde­cy­dowały się wprowadz­ić ten typ lodówek, był Inde­sit, Whirpool oraz Ami­ca. Równie ciekawą ofer­tą może pochwal­ić się mar­ka Can­dy, która posi­a­da bard­zo sze­ro­ki asorty­ment lodówek typu No Frost.

 


Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo