Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

LEPIEJ MYĆ RĘCZNIE CZY UŻYWAĆ ZMYWARKI?

Lepiej myć ręcznie, czy używać zmywarki? — Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, AGD, Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


Czy uży­wanie zmy­war­ki jest rzeczy­wiś­cie lep­sze od mycia ręcznego? Zmierzmy się z powszech­ny­mi mitami

Czas — czy mycie naczyń w zmywarce pozwoli oszczędzić nam czas?

Dla osób nie lubią­cych mycia naczyń zmy­war­ka jest doskon­ałą alter­naty­wą. Nie mamy jed­nak gwarancji, że naczy­nia będą w 100% domyte. Przy wieloosobowej rodzinie na pewno się sprawdzi i wesprze domown­ików. Przy rodz­i­nach 1 lub 2 osobowych prob­lem brud­nych naczyń nie jest aż tak bard­zo uciążli­wy , pra­co oraz czasochłonny.

Woda — czy ją zaoszczędzimy myjąc naczynia w zmywarce?

Pro­du­cen­ci zmy­warek zach­wala­ją mniejsze rachun­ki za wodę przy reg­u­larnym stosowa­niu zmy­warek. Czy rzeczy­wiś­cie tak jest? Założe­nie było­by, słuszne w sytu­acji, gdy założymy, że mycie ręczne odby­wa się przy włąc­zonej stale wodzie . Niewąt­pli­wie ilość wody jaką zuży­wa zmy­war­ka, zależy od jej mod­elu oraz wybranego pro­gra­mu.  Może­my założyć, że pod­czas 30 min­ut zmy­wa­nia zuży­cie wody przez zmy­warkę to około 10 do 14 litrów. Niek­tórzy uważa­ją, że przy ręcznym zmy­wa­niu zuży­je­my dwa razy więcej wody. Jed­nak nie są to miar­o­da­jne wskaźniki. 

Jaki jest rzeczywisty koszt użytkowania zmywarki?

  • Śred­niej klasy zmy­war­ka to koszt około 1200 złotych;
  • Niezbędne deter­gen­ty śred­nio 35 zł;
  • Koszt prą­du — w zależnoś­ci od pro­gra­mu, dostaw­cy energii oraz częs­totli­woś­ci użytkowania. 

Kosz­ty zmy­war­ki zwraca­ją się śred­nio po kilku lat­ach reg­u­larnego, beza­waryjnego użytkowania.

 


Czy zaj­mu­je się ser­wis AGD Napraw­iamy Pralki.pl?

W naszej ofer­cie znajdziesz:

  • naprawy pralek; ⇔ ser­wis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ ser­wis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ ser­wis piekarników
  • naprawy płyt induk­cyjnych; ⇔ ser­wis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceram­icznych; ⇔ ser­wis płyt ceramicznyc
  • naprawy zmy­warek; ⇔ ser­wis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ ser­wis suszarek do ubrań

Ser­wisu­je­my AGD marek: Ami­caCan­dyInde­sitWhirlpool.

Teren na którym świad­czymy usłu­gi napraw sprze­tu AGD to: Poz­nań, Dopiewo, Komorni­ki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zasalewo.

 

 

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo