porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

KTÓRY MODEL SUSZARKI ELECTROLUXA WYBRAĆ?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Szukasz suszar­ki, która poz­woli Ci zaoszczędz­ić nieco cza­su oraz miejs­ca? Zależy Ci na sprzę­cie agd, który zad­ba nawet o najde­likat­niejsze ubra­nia? Elec­trolux w swo­jej ofer­cie posi­a­da wiele suszarek z najwyższej pół­ki. Wśród nich moż­na wyróżnić te z pom­pą ciepła oraz bez niej. 

Suszarka z pompą ciepła, czy bez?

Suszar­ka z pom­pą ciepła wyko­rzys­tu­je gorące powi­etrze do ogrza­nia zim­nego pod­czas kole­jnych faz cyk­lu suszenia. Tworzy w ten sposób zamknię­ty obieg, tym samym zapo­b­ie­ga utra­cie ciepła. Taki sprzęt agd jest w pełni ener­gooszczęd­ny. Susze­nie nawet takiej odzieży jak weł­ni­anych swetrów, czy kurtek nar­cia­rs­kich jest w pełni bez­pieczne. 
Najpop­u­larniejszym mod­elem suszar­ki Elec­trolux jest suszar­ka Per­fect­Care 900 z pom­pą ciepła.

Suszar­ka bez pompy ciepła, inaczej kon­den­sacyj­na zde­cy­dowanie szy­b­ciej suszy odzież, ale ze wzglę­du na nagrze­wanie się nie nada­je się do zabu­dowy. Zuży­wa zde­cy­dowanie więcej energii niż suszar­ka z pom­pą ciepła. W tej kat­e­gorii najwięk­szą pop­u­larnoś­cią cieszy się suszar­ka Elec­trolux Per­fect­Care 600 — posi­a­da sys­te­mem Sen­si­Care, który rozpoz­na­je poziom wilgo­t­noś­ci każdego ładunku prania.

Czym jest system PerfectCare?

Jest to sys­tem zapro­jek­towany zarówno w suszarkach, jak i pralkach firmy Elec­trolux. Jego wyko­rzys­tanie dba o susze­nie jed­wab­nych tkanin oraz przy­wracanie wodoo­d­pornoś­ci odzieży funkcyjnej. Weł­ni­any swetry pod­czas suszenia nie mechacą się oraz nie kurczą.

Serie suszarek Electrolux a wybór konkretnego modelu

Suszar­ki w fir­mie Elec­trolux są podzielone na ser­ię. Każ­da seria posi­a­da inną, unikalną cechę charakterystyczną.

 • Seria 600 — są to wspom­ni­ane wcześniej suszar­ki bez pompy ciepła. Tem­per­atu­ra suszenia wynosi aż 80 stop­ni, co powodu­je nad­mierne gniece­nie się ubrań. 
 • Seria 700 — ta seria wprowadza suszar­ki z pom­pą ciepła. Pon­ad­to została w niej wprowad­zona nowa funkcjon­al­ność, jaką jest sys­tem Gen­tle­Care. Dedykowane dla klien­tów, którzy suszą w więk­szoś­ci bawełnę, syn­te­ty­ki oraz kołdry.
 • Seria 800 — posi­a­da sys­tem Del­i­cate­Care, który umożli­wia susze­nie w bez­pieczny sposób jed­wabiu oraz wełny. 
 • Seria 900 — jest to najwyższa seria, posi­a­da funkcję CycloneCare — tworzy cyk­lon z powi­etrza, który wni­ka w każdą tkan­inę, dzię­ki czemu każde ubranie jest całkowicie suche.

Suszarki Electrolux a naprawa agd

Ofic­jal­ny sklep gwaran­tu­je każde­mu klien­towi naprawę agd w zakre­sie gwarancji. Nato­mi­ast jeśli gwaranc­ja wygaśnie, klient nadal będzie mógł zamówić odpłat­ną wiz­ytę ser­wisową. 
Warto wybrać auto­ry­zowany ser­wis agd, ponieważ pracu­ją w nim ser­wisowi spec­jal­iś­ci, którzy zna­ją każdy detal urządzenia.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
 • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
 • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
 • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
 • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
 • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
 • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
 • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo