porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Kompaktowe zmywarki — zbawienie dla posiadaczy małego lokum

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Zmy­war­ki to w dzisiejszych cza­sach coraz częst­szy widok w pol­s­kich domach. Niek­tórzy nie wyobraża­ją sobie życia bez tego sprzę­tu agd. Jeszcze do niedaw­na były domeną dużych kuch­ni. Dawniej rzeczy­wiś­cie wyma­gały sporo miejs­ca, ale obec­nie zmy­war­ka do zabu­dowy sprawdzi się również małej kuchni. 

Zalety i wady małych zmywarek

Najważniejszą cechą kom­pak­towej zmy­war­ki jest nat­u­ral­nie rozmi­ar. Kiedy urządzenia te były jeszcze nowoś­cią na rynku, to z reguły widy­wało je się w kuch­ni­ach domów jed­norodzin­nych. Taki stan rzeczy nie był dziełem przy­pad­ku. Tamte, dość pro­to­ty­powe mod­ele wyma­gały mnóst­wa miejs­ca. Dzię­ki pojaw­ie­niu się małych zmy­warek, nawet wal­czą­cy o każdy cen­tymetr mieszka­nia mogą śmi­ało decy­dować się na zakup tego przy­dat­nego urządzenia. Dodatkowo ewen­tu­al­ny ser­wis agd i naprawa agd takiego sprzę­tu kosz­tu­je mniej, bo małą zmy­warkę moż­na kom­for­towo samemu pod­nieść i przewieźć włas­nym środ­kiem trans­portu. Nie trze­ba zatem wydawać pieniędzy na wyna­ję­cie usług transportowych.

Zmy­war­ki znane są z tego, że potrze­bu­ją mniej wody do zmy­cia więk­szej licz­by naczyń niż trady­cyjne zmy­wanie w zlewie. Kom­pak­towe zmy­war­ki zuży­wa­ją jeszcze mniej wody, dzię­ki czemu oszczęd­ność pieniędzy jest jeszcze więk­sza. Pon­ad­to są bardziej eko­log­iczne. Jest w tym jed­nak pewien haczyk. Tablet­ki do zmy­warek to stały punkt na liś­cie zakupów każdego posi­adacza zmy­war­ki. Potrafią kosz­tować one sporo i szy­bko się kończą. Nieste­ty do małych zmy­warek da się zmieś­cić mniej naczyń, przez co cyk­lów zmy­wa­nia potrze­ba więcej, a to przekła­da się na liczbę pożer­anych tabletek przez urządzenie. 

Coraz więcej renomowanych produktów

O zale­tach kom­pak­towych zmy­warek wiedzą też renomowani pro­du­cen­ci. Zmy­war­ki Can­dy stanow­ią ciekawą ofer­tę w seg­men­cie urządzeń wol­nos­to­ją­cych, czyli takich które bezprob­le­mowo moż­na postaw­ić na np. szafce kuchen­nej. Taki sprzęt zde­cy­dowanie sprawdzi się w bard­zo małych pomieszczeni­ach, ponieważ nie wyma­ga poświęce­nia przestrzeni wśród szafek. Stanow­ią ciekawą alter­naty­wę w kuch­ni­ach o moc­no ogranic­zonym miejs­cu na gar­n­ki i naczy­nia. Jeśli chodzi o zmy­war­ki do zabu­dowa­nia, to tutaj również wybór jest zad­owala­ją­cy. Znaw­ców tem­atu pewnie zain­tere­su­ją zmy­war­ki Bosch, które są pro­dukowane przez jed­ną z najpop­u­larniejszych marek na rynku. Warto jed­nak przyjrzeć się uważniej, bo wach­larz możli­woś­ci jest bogat­szy. Zmy­war­ki Whirlpool i zmy­war­ki Inde­sit również zad­owolą nawet bard­zo wybred­nych klien­tów. Cechu­ją je jakość wyko­na­nia i spry­tne rozwiąza­nia, które korzyst­nie wpły­wa­ją na ergonomię wykony­wa­nia domowych obowiązków. 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo