Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Kody błędów pralki Whirlpool

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Kody błędów pralki Whirlpool. Jak samodzielnie naprawić pralkę?

Pral­ka to pod­sta­wowe urządze­nie AGD każdego domu i zakłóce­nie jej pra­cy może spraw­ić wielkie zamieszanie. Tele­fon do wuj­ka, później do zna­jomej “złotej rącz­ki”, a na końcu do ser­wisu pralek, a tam infor­ma­c­ja o byciu trzy­dzi­estym w kole­jce. Taka sytu­ac­ja może być niezwyk­le stre­su­ją­ca, ale Whirlpool, jak i inne firmy, które w swo­jej ofer­cie zaw­ier­a­ją sprzęt AGD, ofer­u­ją nam pewne ułatwie­nie, a mianowicie kody błędów. Dzię­ki nim może­my spróbować samodziel­nie napraw­ić dane urządzenie. 

Pralka Whirlpool — najczęstsze kody błędów i możliwe solucje

FH — brak dopły­wu wody — prob­lem ten jest niezwyk­le częstym, a rozwiązanie zazwyczaj jest niezmiernie proste. Pral­ka z dopły­wem wody łączy się prze­wo­dem, który po jed­nej strony jest zwykłym hydraulicznym zaworem, a z drugiej elek­troza­worem pral­ki. Warto sprawdz­ić, czy przewód nie jest niczym przyg­nieciony. Warto sprawdz­ić, czy zawór wody jest otwarty. Prob­le­my z elek­troza­worem są rzad­koś­cią. Przy­czyną kole­jną mogą być niedomknięte drzwicz­ki pral­ki. Warto wezwać ser­wis Whirlpool, gdy jed­nak żadne z tych prostych rozwiązań nie działa.

F8/F12 — uszkodzenia grza­ł­ki — do przepale­nia dochodzi najczęś­ciej poprzez zbyt twardą wodę, która spraw­ia, że kamień oblepia grza­łkę. Dużym katal­iza­torem tego prob­le­mu jest też nieod­powied­ni proszek do pra­nia. Wodę moż­na zmiękczać i odkamieni­ać, ale przy uszkodze­niu już to nie pomoże. Zosta­je nam wymie­nie­nie grza­ł­ki. Pro­du­cen­ci wiedzą, jak częs­to one się psu­ją, więc umieszcza­ją je w łat­wo dostęp­nym dla każdego miejs­cu. Zakup nowej grza­ł­ki to zwyk­le koszt 30zł, a wymi­ana jest nieskomplikowana. 

F6 — uszkodze­nie obro­tomierza lub prob­lem z pracą sil­ni­ka - najczęś­ciej to brak wirowa­nia bęb­na, co spraw­ia, że nasze ubra­nia wychodzą wciąż niezwyk­le mokre. Przy­czyn może być wiele, ale najpewniej jest to pasek napę­dowy, który moż­na z łat­woś­cią wymienić. Zna­j­du­je się on za tyl­ną klapą pral­ki. Gdy po zmi­an­ie prob­lem nie ustępu­je, ser­wis AGD powinien pomóc z rozwiązaniem problemu.

Prob­le­my, które wys­tępu­ją rzadziej:

 • FA
  Uszkodze­nie zespołu Aquastop
 • FP
  Prob­lem z odpły­wem wody
 • F5
  Uszkodze­nie czu­jni­ka NTC
 • F7
  Uszkodze­nie tri­a­ka, prob­lem z obwodem
 • FDL
  Uszkodze­nie zam­ka drzwi
 • FDU
  Uszkodze­nie blokady, uszkodze­nie rygla elek­trycznego drzwi

O czym warto pamiętać, aby unikać błędnego działania pralki, a nawet jej zepsucia?

Pamię­tać trze­ba o reg­u­larnym czyszcze­niu fil­tra. Pralkę należy podłączać do gni­azd­ka z uziemie­niem. Przepłuki­wanie co jak­iś czas pral­ki wsy­pu­jąc kwasek cytrynowy do bęb­na i ustaw­ia­jąc pro­gram na 90 stop­ni może pomóc zapo­biec osadza­niu się kamienia. Nie moż­na prze­ciążać pral­ki zbyt dużą iloś­cią ubrań. Kla­pa pral­ki, gdy jej nie uży­wamy, powin­na być uchy­lona, aby środek bęb­na mógł wyschnąć i wywi­etrzeć. Pamię­ta­jmy, że jeśli zależy nam na dobrej opiece nad naszą pralką Whirlpool, warto stosować się do tych rad i wzy­wać ser­wis AGDa w tym ser­wis Whirlpool, gdy prob­lem jest pon­ad nasze siły. 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
 • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
 • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
 • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
 • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
 • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
 • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
 • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo