Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Kategoria slim bestsellerem na rynku pralek według rankingu 2020

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Urządzenia o kom­pak­towych rozmi­arach coraz odważniej zdoby­wa­ją rynek. Zaj­mu­ją one czołowe miejs­ca także w rankingu najchęt­niej kupowanych pralek. Dlat­ego pral­ka Elec­trolux w wer­sji slim to ide­alne rozwiązanie przy zabu­dowie niewiel­kich mieszkań, w których liczy się wyko­rzys­tanie każdego cen­tymetra powierzch­ni. Lubiana nie tylko przez singli, ale i mniejsze rodziny, nowoczes­na i ele­gancko zapro­jek­towana, dba przy okazji o oszczędne zuży­cie energii i wody. Przy jej zakupie brany jest pon­ad­to pod uwagę ewen­tu­al­ny ser­wis pralek, szczegól­nie jeśli dane urządze­nie ma być wyko­rzysty­wane z wysoką częstotliwością.

Niezbędna pomoc w eksploatacji

Naprawa pral­ki może być koniecz­na z różnych powodów. Awaria pralek cza­sa­mi wiąże się z inten­sy­wną eksploat­acją urządzeń, jed­nak zdarza­ją się i proza­iczne przy­czyny, jak choć­by utknię­cie pod bęb­nem przed­mio­tu przy­pad­kowo wrzu­conego do pra­nia czy kamień odkłada­ją­cy się na grza­łce. Jeśli pral­ka nie pobiera wody, lista przy­czyn może być jeszcze dłuższa. Spośród nich najczęst­sze to niedomknięte drzwicz­ki lub zag­ię­ty wąż. Aby możli­wa była skutecz­na naprawa pral­ki, potrzeb­ne jest właś­ci­we zdi­ag­no­zowanie uster­ki. Poma­ga w tym dowol­ny ser­wis agd wymieniony w inter­ne­towej wyszuki­warce punk­tów usłu­gowych. 

Kto przyjmuje zgłoszenia?

Auto­ry­zowany ser­wis Elec­trolux — dostęp­ny nie tylko w okre­sie trwa­nia gwarancji — przyj­mu­je zgłoszenia poprzez infolin­ię. Ser­wis hot­point. prowadzą inżynierowie, dla których naprawa pralek nie ma tajem­nic. Pon­ad­to, w przy­pad­ku pralek Elec­trolux, ist­nieje cała sieć punk­tów usłu­gowych prowadzą­cych ser­wis agd. W pun­tach tych może być zgłos­zona ewen­tu­al­na awaria pralek, a zatrud­nieni w nich spec­jal­iś­ci chęt­nie pode­j­mu­ją się napraw. Pral­ka Elec­trolux należy bowiem do najlepiej znanych i najczęś­ciej kupowanych na rynku, nie tylko w kat­e­gorii slim.

Naprawa pralki w praktyce — wymagania i ułatwienia

Ser­wis Elec­trolux jest przy­jazny dla kupu­ją­cych. Naprawa pralek dzię­ki temu sta­je się bard­zo pros­ta z punk­tu widzenia użytkown­ików. Aby zgłosić awar­ię urządzenia, wystar­czy jedynie dowód zakupu. Ser­wis hot­point nie wyma­ga od klien­tów posi­ada­nia pod ręką kar­ty gwarancyjnej.

Czy klient musi martwić się o transport?

Ser­wis pralek prowad­zony jest szy­bko i pro­fesjon­al­nie. Przegląd i naprawa pral­ki wykony­wane są w mieszka­niu lub fir­mie użytkown­i­ka, toteż klient nie zaj­mu­je się trans­portem urządzenia do punk­tu ser­wisowego ani jego późniejszym odbiorem. W punk­tach ser­wisowych moż­na uzyskać wygodne ter­miny wiz­yt oraz jas­ny cen­nik usług, w sytu­acji napraw pogwarancyjnych.

 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo