Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

KAMIEŃ W PRALCEJAK PRAWIDŁOWO DBAĆ O SPRZĘT AGD?

Jak prawidłowo dbać o sprzęt AGD? — Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, AGD, Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


Wszyscy dookoła mają piękne, śnieżno­bi­ałe ubra­nia a Two­je po każdym pra­niu szarze­ją pomi­mo fak­tu, iż  uży­wasz topowe mar­ki proszków i płynów do pra­nia? Dopiero co kupiłeś pralkę a znów coś stu­ka? Nieste­ty masz prob­lem z kamieniem!

Co jest powodem powstawania kamienia w pralce?

Główni winowa­j­cy to → twar­da woda oraz → wyso­ka temperatura. 

Miejs­ca narażone na uszkodzenia w wyniku osadza­nia się kamienia to → bęben, → grza­ł­ka oraz → filt.

Co robić aby problem kamienia Twojej pralki nie dotyczył?

  • Zrób pranie z sodą oczyszczoną

Potrze­bu­jesz:

 → kil­ka zbęd­nych szmat lub ścierek. → około 200 gram sody oczyszczonej. 

Wybierasz:

 → Pro­gram 90 st.C → cykl pra­nia — jak najdłuższy

Otrzy­mu­jesz:

→ brak kamienia → ład­ny zapach

  • Zrób pranie z octem

Potrze­bu­jesz:

→ około 5 szk­lanek octu. 

Wybierasz:

 → Pro­gram 90 st.C → cykl pra­nia — jak najdłuższy

Otrzy­mu­jesz:

→ brak kamienia → specy­ficzny zapach — pamię­taj aby wywi­etrzyć pralkę

  • Zrób pranie z kwask­iem cytrynowym

Potrze­bu­jesz:

→ około 5 szk­lanek kwasku cytrynowego. 

Wybierasz:

 → Pro­gram 90 st.C → cykl pra­nia — jak najdłuższy

Otrzy­mu­jesz:

→ brak kamienia → ład­ny zapach

Jeżeli domowe sposo­by zaw­iodą niezbędne będzie uży­cie sub­stancji chemicznych. W sklepach zna­jdziesz zarówno w proszku, jak i kapsułkach. 

 


Czy zaj­mu­je się ser­wis AGD Napraw­iamy Pralki.pl?

W naszej ofer­cie znajdziesz:

  • naprawy pralek; ⇔ ser­wis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ ser­wis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ ser­wis piekarników
  • naprawy płyt induk­cyjnych; ⇔ ser­wis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceram­icznych; ⇔ ser­wis płyt ceramicznych
  • naprawy zmy­warek; ⇔ ser­wis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ ser­wis suszarek do ubrań

Ser­wisu­je­my AGD marek: Ami­caCan­dyInde­sitWhirlpool.

Teren na którym świad­czymy usłu­gi napraw sprze­tu AGD to: Poz­nań, Dopiewo, Komorni­ki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zasalewo.

 

 

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo