Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

JAKIEJ FIRMY KUPIĆ PRALKĘ? RANKING NAJMNIEJ AWARYJNYCH MAREK AGD

Jakiej firmy kupić pralkę? — Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, AGD, Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


 

Pral­ka to sprzęt, który goś­ci w każdej pol­skiej rodzinie. Trud­no wyobraz­ić sobie jej brak. 

 

Zan­im wybierze­my nową pralkę do naszego domu warto zas­tanow­ić się jakie są nasze wyma­gania, potrze­by, czy pref­er­enc­je. Może­my bowiem wybrać pral­ki małe, ener­gooszczędne lub takie z dużą ład­ownoś­cią. Te które mają funkc­je pra­nia i suszenia. Takie to zabu­dowy oraz wol­nos­to­jące. Na rynku wybór jest niemalże nieograniczony.

Ważnym czyn­nikiem jest również beza­waryjność. Poniżej kil­ka marek, które cieszą się długą żywotnością.

→ Pral­ki mar­ki — Miele

Trwałe, wytrzy­małe oraz wyko­nane z wysok­iej jakoś­ci materiałów;

→ Pral­ki mar­ki —  Samsung 

Według testów mają potenc­jał do 10 lat beza­waryjnego działania.

→ Pral­ki mar­ki — AEG

Doskon­ałe zabez­pieczenia chroniące przed zalaniem.

→ Pral­ki mar­ki — Bosch i Siemens

Solid­ny pro­du­cent. Zaawan­sowana tech­nolo­gia elektroniczna.

→ Pral­ki mar­ki — LG

Innowa­cyjne rozwiąza­nia zmniejsza­jące poziom wibracji.

Warto również zwró­cić uwagę na innych pro­du­cen­tów pralek Elec­trolux, Inde­sit, Can­dy, Ami­ca, które z każdym rok­iem popraw­ia­ją jakość i trwałość swoich pralek. 

Pamię­ta­jmy również, że poza wyborem dobrego sprzę­tu musimy jeszcze odpowied­nio o ten sprzęt AGD dbać. Tylko odpowied­nie, rozsądne użytkowanie zwięk­szy żywot­ność naszej pralki.

 

 


Czy zaj­mu­je się ser­wis AGD Napraw­iamy Pralki.pl?

W naszej ofer­cie znajdziesz:

  • naprawy pralek; ⇔ ser­wis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ ser­wis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ ser­wis piekarników
  • naprawy płyt induk­cyjnych; ⇔ ser­wis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceram­icznych; ⇔ ser­wis płyt ceramicznyc
  • naprawy zmy­warek; ⇔ ser­wis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ ser­wis suszarek do ubrań

Ser­wisu­je­my AGD marek: Ami­caCan­dyInde­sitWhirlpool.

Teren na którym świad­czymy usłu­gi napraw sprze­tu AGD to: Poz­nań, Dopiewo, Komorni­ki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zasalewo.

 

 

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo