Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Jakie objawy prezentuje zepsuty programator w pralce?

Jakie objawy prezentuje zepsuty programator w pralce? — Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, Serwis AGD, Naprawa AGD,  Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


 

W nowoczes­nych pralkach automaty­cznych, pro­gram­a­tor stanowi najbardziej skom­p­likowany elek­tron­iczny ele­ment każdej maszyny piorącej. Z powodu niepraw­idłowego podłączenia, źle dobranych bez­pieczników lub wymi­any innej częś­ci pral­ki, może ulec uszkodze­niu. Naprawa agd jest niemożli­wa bez fachowej pomo­cy, gdyż każdy rodzaj pral­ki posi­a­da inny sposób pro­gramowa­nia swoich urządzeń. Warto w takim wypad­ku sko­rzys­tać z fachowej pomo­cy, jaką ofer­u­je dedykowany  ser­wis pralek

Zepsucie programatora w pralce — przyczyny

Zep­su­ty pro­gram­a­tor może­my zdi­ag­no­zować samemu, jeśli pral­ka, posi­ada­jąc wszys­tkie częś­ci sprawne: nie prze­chodzi do następ­nego eta­pu pra­nia, bloku­je drzwicz­ki bez powodu lub nie może ich zamknąć, wykonu­je pro­ces pra­nia w lodowa­tej, ewen­tu­al­nie wrzącej wodzie.
Do zep­su­cia tego ele­men­tu maszyny piorące dochodzi także z powodu: przekrę­ca­nia pokrętła reg­u­lu­jącego pro­gram pra­nia pod­czas wykony­wa­nia innych czyn­noś­ci przez pralkę, uszkod­zonego amortyza­to­ra, który, po odłącze­niu, może uderzać w inne częś­ci, powodu­jąc ich zep­su­cie. Przy­czy­na­mi zep­su­cia pro­gram­a­to­ra mogą być też: wymi­ana innych częś­ci, które zostały źle podłąc­zone lub nie są kom­paty­bilne do naszego mod­elu pral­ki, niepoprawne podłącze­nie maszyny piorącej, wskutek czego doszło do przepale­nia ekranu programatora. 

Ser­wis agd wskaże nam dokład­ną przy­czynę zep­su­cia pro­gram­a­to­ra, pami­eta­jmy jed­nak, że jest to urządze­nie elek­tron­iczne, które może cza­sa­mi ulec rozpro­gramowa­niu, szczegól­nie pod­czas awarii prą­du pod­czas wykony­wa­nia pro­ce­su prania. 

Naprawa pralek to skom­p­likowany pro­ces, wyma­ga­ją­cy fachowej wiedzy. Każdy pro­fesjon­al­ny ser­wisant pouczy nas także o sposo­bie użytkowa­nia maszyny, aby kole­jne naprawy nie były wymagane. 

Wymiana programatora — serwis pralek

Aby przys­tąpić do naprawy, należy udać się do najpop­u­larniejszych i ofic­jal­nych ser­wisów, wśród których zna­j­du­ją się: ser­wis whirlpool, ser­wis can­dy, ser­wis inde­sit. Więk­szość ser­wisan­tów ofer­u­je naprawę uszkod­zonej częś­ci wraz z wymi­aną pro­gram­a­to­ra. Jed­nakże, po wcześniejszej kon­sul­tacji z ser­wisan­tem, warto na włas­ną rękę zamówić pro­gram­a­tor w sklepie online. Jeśli zde­cy­du­je­my się na włas­noręczne zamówie­nie uszkod­zonej częś­ci, może­my zaoszczędz­ić nawet kilka­naś­cie zło­tych. Pamię­ta­jmy jed­nak o dokład­nym sprawdze­niu para­metrów podze­społu, ponieważ wiele mod­eli, pomi­mo, że jest tej samej mar­ki, posi­a­da odręb­ne pro­gram­a­to­ry. Kupu­jmy je także na cer­ty­fikowanych stronach, aby uniknąć podróbek, bądź niedzi­ała­ją­cych już ele­men­tów elektronicznych. 

 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo