Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Jakie czynności należy wykonać podczas pierwszego uruchomienia pralki?

Jakie czynności należy wykonać podczas pierwszego uruchomienia pralki? Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, Serwis AGD, Naprawa AGD,  Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


Obec­nie każdy dąży do tego, aby mieć jak najlep­szej jakoś­ci sprzęt agd w domu. To też wiele osób jeśli przez kil­ka lat użytku­je jakieś urządze­nie, to decy­du­je się je wymienić na mod­el nowszej gen­er­acji, który różni się z reguły para­me­tra­mi, funkc­ja­mi, a także wyglą­dem zewnętrznych. Dokład­nie tak samo jest w przy­pad­ku pralek do pra­nia. Dlat­ego niek­tórzy decy­du­ją się na wymi­anę jej na nowszy mod­el nie tylko jak stara się pop­su­je, ale gdy na rynku pojawi się jak­iś fajny mod­el, który jest dużo lep­szy od tego, co ma się w domu. Jed­nakże po zakupie pral­ki bard­zo ważne jest jej pier­wsze uru­chomie­nie, aby  później wszys­tko dobrze dzi­ałało i nie w krótkim cza­sie użytkowa­nia nie była potrzeb­na naprawa pralek.

Co trzeba zrobić przed pierwszym uruchomieniem pralki do prania?

Pier­wszą rzeczą, którą należy zro­bić to sprawdz­ić, czy sprzęt nie został uszkod­zony, czy jest dołąc­zona do niego kar­ta gwaran­cyj­na, a także instrukc­ja obsłu­gi. Jeżeli te czyn­noś­ci mamy za sobą to następ­ną rzeczą, jaką trze­ba wykon­ać to zapoz­nać się z instrukcją obsłu­gi i postaw­ić pralkę w odpowied­nim miejs­cu oraz ją wypoziomować, gdyż musi być ustaw­iona na równiej powierzch­ni, a nie ze spa­dem. Sprzęt agd reg­u­lu­je­my za pomocą nóżek, które ma i przy uży­ciu poziomi­cy, aby wszys­tko było zro­bione tak jak się należy. W następ­nej kole­jnoś­ci należy zdjąć wszelkie zabez­pieczenia trans­portowe. Są to bard­zo ważne etapy, ponieważ jeśli, któryś z nich zostanie nieod­powied­nio wyko­nany to później mogą się pojaw­iać prob­le­my z pralką i może być koniecz­na naprawa agd. Jeśli te czyn­noś­ci mamy za sobą to następ­nie trze­ba podłączyć dopływ i odpływ wody, a także zasi­lanie. W przy­pad­ku podłączenia wody może pojaw­ić się prob­lem. To też jeśli tylko ktoś się na tym nie zna to lep­iej jest wezwać ser­wis agd, aby nie uszkodz­ić sobie pral­ki poprzez złe jej podłącze­nie. Ważne jest jed­nak to, aby wezwać odpowiedni ser­wis pralek wzglę­dem firmy, z której ma się sprzęt agd. To też jeśli mamy pralkę Inde­sit to należy zadz­wonić po ser­wis inde­sit, a jeżeli mamy do czynienia z pralką Whirlpool to trze­ba wezwać ser­wis whirlopool. Jeżeli pral­ka zostanie odpowied­nio podłąc­zona to przys­tępu­je­my do prania.

Jak zrobić pierwsze pranie w nowej pralce?

Pier­wsze pranie robimy bez pra­nia ubrań. Co za tym idzie do zbior­niczków wsy­pu­je­my deter­gen­ty i ustaw­iamy pro­gram, który pierze w 90 stop­ni­ach Cel­sjusza. Do bęb­na nato­mi­ast nie wrzu­camy żad­nych rzeczy. Chodzi o to, aby pozbyć się wszel­kich zanieczyszczeń fab­rycznych  z wnętrza pral­ki. W prze­ci­wnym razie mogła­by nas spotkać niemiła niespodzian­ka w postaci pobrudzenia rzeczy wrzu­conych do pier­wszego pra­nia.

 


Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo