porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Jaki warto wybrać piekarnik: elektryczny czy parowy?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Czy masz w domu piekarnik, ale planu­jesz wymi­anę AGD? Dlat­ego zas­tanaw­iasz się nad tym, czy lep­iej jest wymienić go na piekarnik parowy czy też elek­tryczny? Poniżej pod­powiadamy, na który mod­el warto się zdecydować.

Piekarnik jest sprzętem kuchen­nym, który umożli­wia piecze­nie oraz pod­piekanie potraw. Doskonale nada­je się do małej i dużej kuch­ni. Dostęp­ne są również urządzenia, które mogą być zabu­dowane oraz piekarni­ki przenośne.

Jak działa piekarnik parowy?

Piekarnik parowy umożli­wia piecze­nie dań oraz gotowanie na parze. Wyko­rzysty­wana jest w nim kon­wencjon­al­na meto­da ogrze­wa­nia część ciepła, pochodzi z pary wody oraz część z roz­grzanego powi­etrza. Piekarnik parowy to piekarnik pod zabu­dowy. Dzię­ki temu możesz ukryć go w każdej kuch­ni nawet tej o niewiel­kich rozmi­arach. To urządze­nie, które ma duży pobór energii elektrycznej.

Jaki funkcje ma piekarnik elektryczny?

Piekarnik elek­tryczny pod­czas swo­jej pra­cy wyko­rzys­tu­je ter­mo­stat oraz grza­łkę. Częs­to jego pra­ca jest porówny­wana do dzi­ała­nia żarów­ki.  Grza­ł­ki roz­grze­wa­ją się dopiero w momen­cie, gdy przepły­wa przez nie prąd. Pro­dukowane są ze stopu niklowo-chro­mowego. To spraw­ia, że są odporne na utle­ni­an­ie, nie pokry­wa­ją się rdzą. Z kolei ter­mo­stat kon­trolu­je tem­per­aturę wewnątrz piekarni­ka. Ter­mo­stat w trak­cie swo­jej pra­cy wyko­rzys­tu­je zjawisko rozsz­erzal­noś­ci met­ali. Piekarnik elek­tryczny w odróżnie­niu od parowego zaw­iera także ter­moo­bieg, który jest urządze­niem wyko­rzys­tu­ją­cym funkc­je wenty­la­to­ra, który porusza roz­grzanym powi­etrzem wewnątrz. Niek­tóre piekarni­ki elek­tryczne zaw­ier­a­ją także funkcję grilla. 

Na które urządzenie warto się zdecydować?

Zarówno piekarni­ki parowe, jak i elek­tryczne cieszą się pozy­ty­wny­mi opini­a­mi od doty­chcza­sowych użytkown­ików. Do najbardziej znanych marek mod­eli sprzętów AGD należą: Inde­sitCan­dy oraz Whirlpool. Wszys­tkie pro­duk­ty są dostęp­ne w atrak­cyjnej cenie. Jeśli zależy Ci na tym, aby gril­lować lub piec cias­ta, zde­cy­duj się na piekarnik elek­tryczny. Nato­mi­ast jeśli chcesz przy­go­towywać dania na parze, ponieważ cenisz sobie gotowanie zgodne ze zdrowym stylem życia, zde­cy­duj się na piekarnik parowy. Potrawy przy­go­towane na parze zachowu­ją wszys­tkie wartoś­ci odży­w­cze oraz wit­a­miny. Z kolei mię­so przyrząd­zone w nim jest niezwyk­le soczyste i ma inten­sy­wny smak. Wszys­tkie dania są lekkostrawne.

Wybier­a­jąc urządze­nie zwróć uwagę nie tylko na funkc­je, które ma czy pobór energii, ale  również na koszt ser­wisu AGD. Dlat­ego że naprawa AGD wybranego mod­elu może okazać się naprawdę kosztowną.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo