Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Jaki sprzęt agd wybrać do nowego domu? Czym warto się kierować?

 Jaki sprzęt agd wybrać do nowego domu? Czym warto się kierować?- Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, Serwis AGD, Naprawa AGD,  Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


 

Jaki sprzęt AGD wybrać do domu?

Decyz­ja o wyborze sprzę­tu AGD, to zadanie, które może spędz­ić sen z powiek niejed­ne­mu klien­towi. Urządzenia dobrej jakoś­ci spraw­ią, że będziemy rozkos­zować się zarówno pra­ca­mi domowy­mi i odpoczynkiem, pod jed­nym warunk­iem, że wybierze­my z głową. Czym warto się kierować? Każdy kto ceni sobie kom­fort i wysoką jakość wie, że dobór odpowied­nich urządzeń wyma­ga skrupu­lat­nego zapoz­na­nia się z ofer­ta­mi dostęp­ny­mi na rynku. Każdy z nich ma swo­je zale­ty. U jakiego pro­du­cen­ta zna­jdziemy rozwiązanie ide­alne dla naszych potrzeb? Warto zadać sobie pytanie czego dokład­nie potrze­bu­je­my. Czy znamy dokład­nie swo­je pref­er­enc­je? Najczęś­ciej kupowany przez klien­tów sprzęt AGD to w dal­szym ciągu pral­ka. W tym zakre­sie mamy bogaty asorty­ment u najwięk­szych pro­du­cen­tów. Rodza­je pralek różnią się roz­maity­mi para­me­tra­mi. Pral­ki Whirlpool przykład­owo są zindy­wid­u­al­i­zowane i zad­owolą najbardziej wyma­ga­ją­cych klien­tów. Zna­jdziemy mod­ele małe, duże, takie o różnorod­nej ład­ownoś­ci, głębokoś­ci a nawet klasie ener­gety­cznej. Dodatkowym atutem pod­czas dokony­wa­nia zakupów będzie gwaranc­ja, która umożli­wi w razie awarii korzys­tanie z ser­wisu AGD. Taka opc­ja naprawy AGD może okazać się sporym atutem prze­maw­ia­ją­cym za kup­nem konkret­nego modelu.

Przegląd znanych marek sprzętu AGD

Bez wzglę­du na to czy planu­je­my zakup zmy­war­ki, pral­ki czy lodów­ki oprócz korzyś­ci finan­sowych i tech­nicznych będą intere­sować nas najnowsze trendy. Design­er­s­ki styl oraz ory­gi­nalne wykończenia są bard­zo ważne, bez wzglę­du na to czy jesteśmy znaw­ca­mi i wyczuwamy każdy niuans w najnowszym wzor­nictwie czy też uważamy się za laików. Każdy ma swój styl! Najbardziej znani pro­du­cen­ci tacy jak Ami­caWhirlpool lub Can­dy prześ­ci­ga­ją się w wzbo­ga­ca­niu swo­jej ofer­ty. W dzisiejszej ofer­cie nawet najbardziej stan­dar­d­owe mod­ele łączą w sobie funkcjon­al­ność i nieza­wod­ność z osiąg­nię­ci­a­mi nowoczes­nego wzornictwa.

A może lodówkę?

Z kolei nowoczesne lodów­ki osza­łami­a­ją iloś­cią funkcji. Obok komór świeżoś­ci, kostkarek czy dys­try­b­u­torów wody posi­ada­ją funkcję mrożące. Prawdzi­wym hitem są lodów­ki bezszronowe. Jeśli szukasz sprzę­tu AGD z wyższej pół­ki najlepiej sięgnąć po uznanych pro­du­cen­tów. Fir­ma Ami­ca oprócz typowego sprzę­tu chłodzącego posi­a­da również sprzęt AGD, który będzie ide­al­ny do lokali gas­tro­nom­icznych. W razie usterek, moż­na sko­rzys­tać z rozwiązań jakie ofer­u­je ser­wis Hot­point. To nowoczes­ny ser­wis AGD, który sprawnie, rzetel­nie i w przys­tęp­nej cenie ofer­u­je naprawę AGD.

Dobór odpowied­niego sprzę­tu AGD może być fun­da­mentem kom­for­tu, dlat­ego wybier­a­jmy to co najlepsze!


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo