Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Jaką pralkę wybrać?

Jaką pralkę wybrać? — Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, AGD, Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


 

Pode­j­mu­jąc decyzję o kup­nie pral­ki warto przeanal­i­zować kil­ka aspek­tów. Poniżej przed­staw­iamy listę rzeczy, nad które przed zaku­pem warto zwró­cić uwagę:

 • Jaka pojem­ność bęb­na będzie dla nas odpowiednia?

Pod­czas pra­nia warto pozostaw­iać nieco wol­nej przestrzeni w bęb­nie. Dzię­ki temu pral­ka nie będzie nad­miernie obciążana a ubra­nia nie pogniotą się zanad­to. Z naszego doświad­czenia wyni­ka, że pojem­ność bęb­na 5 kg jest opty­mal­na dla jed­nej oso­by. 5–6 kg to pojem­ność dopa­sowana do potrzeb dwóch osób. 7–8 kg to dobry wybór dla rodziny 3 osobowej. 8 kg i więcej dla czteroosobowej rodziny lub większej.

Wybór pral­ki zależy od miejs­ca jej ustaw­ienia. W tym wypad­ku może­my wyróżnić dwa kry­te­ria: głębokość (stan­dard, slim, super slim) oraz sposób ład­owa­nia pra­nia (od góry, od przo­du). Dodatkowo musimy mieć na uwadze dłu­gość przyłącza wody, śred­nicę i kont otwar­cia drzwi przy pralkach otwier­anych z przo­du oraz zasięg drzwi przy pralkach otwier­anych od góry.

 • Jaka jest najlep­sza pręd­kość wirowania?

Najbardziej pop­u­larne, stan­dar­d­owe pral­ki mają pręd­kość obrotów na poziomie 1000–1200/min. Wyższa pręd­kość obrotów to bardziej suche pranie przy wyj­mowa­niu z pral­ki. Ale tym samym bardziej pomięte. Opty­mal­nym wyborem jest pral­ka z możli­woś­cią wyboru pręd­koś­ci wirowa­nia dos­tosowane do rodza­ju pra­nia konkret­nego materiału.

 • Jakie funkc­je powin­na mieć nasza pral­ka?

Nasza pral­ka powin­na mieć opcję wyboru cza­su pra­nia, tem­per­atu­ry oraz pręd­koś­ci wirowa­nia. Dopa­sowane do określonego rodza­ju pra­nia — mate­ri­ału ( wełny, tkanin delikat­nych, ubrań sportowych, ręczników, czy koszul). Świet­na opcją jest krótkie pranie, długie pranie, czy pranie odroc­zonego startu.

 • Jaką klasę ener­gety­czną wybrać?

Obec­nie pral­ki posi­ada­ją etyki­ety ener­gety­czne, z których może­my się między inny­mi dowiedzieć: Jakie jest roczne zuży­cie energii oraz wody? Jak jest pojem­noś­ci pral­ki? Jak jest efek­ty­wnoś­ci wirowa­nia? Jak wyso­ki poziom hała­su emi­tu­je pralka?

Wybier­a­jąc pralkę droższą, ale za to w lep­szej klasie ener­gety­cznej, możesz w późniejszym cza­sie oszczędz­ić na wodzie i energii, mieć więcej przy­dat­nych funkcji oraz cieszyć się niższym poziomem hała­su. Zakup pral­ki to decyz­ja na dłuższy czas, dlat­ego warto prze­myśleć wszys­tkie za i przeciw.

 


Czy zaj­mu­je się ser­wis AGD Napraw­iamy Pralki.pl?

W naszej ofer­cie znajdziesz:

 • naprawy pralek; ⇔ ser­wis pralek
 • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ ser­wis suszarek i pralko-suszarek
 • naprawy piekarników; ⇔ ser­wis piekarników
 • naprawy płyt induk­cyjnych; ⇔ ser­wis płyt indukcyjnych
 • naprawy płyt ceram­icznych; ⇔ ser­wis płyt ceramicznych
 • naprawy zmy­warek; ⇔ ser­wis zmywarek
 • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ ser­wis suszarek do ubrań

Ser­wisu­je­my AGD marek: Ami­caCan­dyInde­sitWhirlpool.

Teren na którym świad­czymy usłu­gi napraw sprzę­tu AGD to: Dopiewo, Komorni­ki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo