porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Jaką dużą lodówkę wybrać: Side-by-Side, Frenchdoor czy Multidoor?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Lodówka jest nieod­zownym ele­mentem każdej kuch­ni. Nie tylko pozwala na prze­chowywanie żywnoś­ci w odpowied­nich warunk­ach, ale także może być ozdobą wnętrza. Jeśli szukasz dużej i nowoczes­nej lodów­ki, która spełni Two­je potrze­by i oczeki­wa­nia, masz do wyboru trzy rodza­je: lodówkę side-by-side, lodówkę french­door i lodówkę mul­ti­door. Czym się różnią i jaką wybrać? Przeczy­taj nasz artykuł i dowiedz się więcej.

Lodówka side-by-side

Lodówka side-by-side, zwana też lodówką amerykańską lub dwu­drzwiową, to mod­el, w którym chłodziar­ka i zam­rażar­ka są ustaw­ione obok siebie i otwier­ane osob­ny­mi drzwia­mi. Zazwyczaj chłodziar­ka zna­j­du­je się po prawej stron­ie i jest nieco szer­sza, nato­mi­ast zam­rażar­ka umieszc­zona jest po lewej stron­ie. Lodówka side-by-side jest bard­zo pojem­na i funkcjon­al­na. Wewnątrz komór zna­j­du­ją się pół­ki, szu­fla­dy i balkoni­ki, które pozwala­ją na uporząd­kowanie żywnoś­ci. Dodatkowo, wiele mod­eli wyposażonych jest w kostkarkę do lodu i dys­try­b­u­tor wody, co zwięk­sza kom­fort użytkowa­nia. Lodówka side-by-side sprawdzi się szczegól­nie w dużych kuch­ni­ach, gdzie nie ma prob­le­mu z jej ustaw­ie­niem. Na pol­skim rynku dostęp­ne są tylko lodów­ki side-by-side wol­nos­to­jące, które moż­na umieś­cić w ciągu szafek kuchen­nych lub jako samodziel­ny element.

Lodówka frenchdoor

Lodówka french­door to mod­el, w którym gór­na część stanowi chłodziar­ka z pod­wójny­mi drzwia­mi, a dol­na część to zam­rażar­ka w postaci szu­flad. Chłodziar­ka jest bard­zo sze­ro­ka i pojem­na, dzię­ki czemu zmieś­ci się w niej nawet duża blacha cias­ta czy bry­t­fan­na. W jej wnętrzu zna­j­du­ją się pół­ki, szu­fla­dy i pojem­ni­ki do prze­chowywa­nia owoców i warzyw z odpowied­nią tem­per­aturą i wilgo­t­noś­cią. Zam­rażar­ka skła­da się z jed­nej lub dwóch szu­flad, które ułatwia­ją dostęp do zam­rożonych pro­duk­tów. Niek­tóre mod­ele mają też dodatkową szu­fladę na środ­ku z funkcją Flex Zone, która pozwala na reg­u­lację tem­per­atu­ry w zależnoś­ci od rodza­ju żywnoś­ci. Lodówka french­door jest ele­ganc­ka i prak­ty­cz­na. Zaj­mu­je mniej miejs­ca niż lodówka side-by-side, ponieważ ma mniejszą sze­rokość i nie wyma­ga dużego otwar­cia drzwi.

Lodówka multidoor

Lodówka mul­ti­door to mod­el, który ma cztery lub więcej drzwi. W górnej częś­ci zna­j­du­ją się dwie komory chłodzące z osob­ny­mi drzwia­mi, a w dol­nej częś­ci dwie lub więcej komór zam­raża­ją­cych z osob­ny­mi drzwia­mi lub szu­flada­mi. Lodówka mul­ti­door jest najbardziej zaawan­sowana tech­no­log­icznie i najbardziej elasty­cz­na pod wzglę­dem orga­ni­za­cji przestrzeni. Każ­da komo­ra ma włas­ny sys­tem chłodzenia i reg­u­lację tem­per­atu­ry, co zapew­nia opty­malne warun­ki dla różnych rodza­jów żywnoś­ci. Pon­ad­to, lodówka mul­ti­door ma wiele dodatkowych funkcji, takich jak dys­try­b­u­tor wody i lodu, pan­el dotykowy czy oświ­etle­nie LED. Lodówka mul­ti­door jest ide­al­na dla osób, które cenią sobie wysoką jakość, nowoczes­ny design i duże możli­woś­ci personalizacji.

Podsumowanie

Lodów­ki side-by-side, french­door i mul­ti­door to trzy rodza­je dużych i nowoczes­nych lodówek, które ofer­u­ją wiele zalet i udo­god­nień. Każdy z nich ma swo­je charak­terysty­czne cechy i funkc­je, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowied­niego modelu. 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo