porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Jak wyczyścić pralkę szybko i skutecznie?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Reg­u­larne czyszcze­nie pral­ki przy­czy­nia się do jej praw­idłowego, oraz dłuższego dzi­ała­nia. W różnych częś­ci­ach pral­ki, które nie są widoczne gołym okiem, gro­madzą się zanieczyszczenia, które mogą wpły­wać na jej dzi­ałanie, oraz zapach i czys­tość naszego pra­nia. W jaki sposób wyczyś­cić skutecznie pralkę, usprawnić jej dzi­ałanie? Czy ist­nieją sprawd­zone sposo­by kon­serwacji urządzeń AGD? Podpowiadamy!

Jak często należy czyścić sprzęt AGD?

Do naszego ser­wisu częs­to zgłasza­ją się oso­by z zapy­ta­ni­a­mi doty­czą­cy­mi dbałoś­ci o sprzęt AGDRodzaj czyszczenia i kon­serwacji zależy od rodza­ju i użytkowa­nia konkret­nego sprzę­tu AGD. Zazwyczaj takie urządzenia jak pral­ki, lodów­ki czy zmy­war­ki, które uży­wamy codzi­en­nie, należy czyś­cić reg­u­larnie, przy­na­jm­niej raz w miesiącu, a mniejsze ele­men­ty, nawet co dwa tygod­nie. Reg­u­larne dban­ie o sprzęt domowy przedłuża jego żywot­ność nawet o kil­ka lat. 

Jak skutecznie wyczyścić pralkę?

Nasi eksper­ci częs­to przyj­mu­ją do naprawy pral­ki, które nieste­ty nie były czyszc­zone. Naprawa pral­ki, która nigdy nie była odpowied­nio kon­ser­wowana, jest częs­to bardziej kosz­tow­na i dłu­gotr­wała. Dlat­ego warto sięgnąć po sprawd­zone sposo­by, aby nasz sprzęt domowy dzi­ałał jak najdłużej bez zakłóceń. Do czyszczenia moż­na wyko­rzys­tać gotowe środ­ki dedykowane ochronie i oczyszcza­niu pralek, takie jak np. Cal­gon. Dobrze sprawdza­ją się też tablet­ki do zmy­warek, a do czyszczenia mniejszych ele­men­tów, które moż­na wyczyś­cić włas­noręcznie wystar­czy płyn do mycia naczyń. Czyszcze­nie pral­ki jest również skuteczne przy uży­ciu domowych sposobów, wśród nich moż­na wymienić czyszcze­nie za pomocą octu, lub sody oczyszc­zonej, które wystar­czy dodać do prze­gród­ki na proszek, lub bezpośred­nio do bęb­na, a następ­nie ustaw­ić pranie w wyso­kich temperaturach. 

Konsekwencje braku czyszczenia pralki

Naprawa pralek w naszym ser­wisie częs­to obe­j­mu­je ele­men­ty wewnątrz urządzenia, takie jak grza­ł­ki lub drob­niejsze uszczel­ki. Jed­nak równie częs­to zdarza się, że wystar­czy dokładne oczyszcze­nie fil­tra, który każdy może wykon­ać samodziel­nie, by pral­ka zaczęła dzi­ałać bez zakłóceń. Wiele pralek, w tym pral­ka Whirlpool posi­a­da fil­tr, który łat­wo wyczyś­cić i warto robić to reg­u­larnie, przy­na­jm­niej raz w miesiącu. Nasz ser­wis pralek obe­j­mu­je szczegółowy przegląd wszys­t­kich ele­men­tów, a także instrukcję praw­idłowego dba­nia i kon­serwacji urządzenia. Dzię­ki reg­u­larne­mu czyszcze­niu unikniemy osadza­niu się kamienia wewnątrz pral­ki, a także pow­stawa­niu nieprzy­jem­nego zapachu, który może wpły­wać również na świeżość i czys­tość prania.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo