Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

JAK SKUTECZNIE PRZEDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ PRALKI?

Jak przedłużyć żywotność pralki? — Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, AGD, Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


 

Pral­ka to jedne z tych sprzętów, które doce­ni­amy kiedy ich już zabraknie. Jak bard­zo niezbędne jest to urządze­nie doce­ni­a­ją w szczegól­noś­ci młodzi rodz­ice, kiedy to pral­ka chodzi nawet kil­ka razy na dzień. Nieste­ty w wirze codzi­en­nych obow­iązków, bierze­my za pewnik że pral­ka nigdy się nie zep­su­je, po pros­tu jest i ma dzi­ałać. Pamię­ta­jmy jed­nak, że to jest sprzęt AGD i należy o niego dbać jeśli chce­my żeby pełnił swo­je funkc­je przez lata. Bard­zo częs­to już pier­wsze ozna­ki niepraw­idłowoś­ci w jej dzi­ała­niu to ostat­ni dzwonek żeby ją ura­tować. Przed­staw­imy poniżej kil­ka metod jej kon­serwacji, przedłuża­jąc jej żywot i sprawniejsze dzi­ałanie. 

  1. Unikaj prze­ciąże­nia bęb­na w pralce.

Na pewno nie raz zła­pal­iś­cie się na tym jak wpy­cha­cie do pral­ki ubra­nia mimo, że ani skar­pet­ka już tam nie wejdzie. Jest to jed­na z głównych przy­czyn awarii tego sprzę­tu, czyli jej niewłaś­ci­we użytkowanie. Chcąc zaoszczędz­ić czas prze­ciążamy bęben, już nie wspom­i­na­jąc o tym, że prze­cież ubra­nia są niedo­prane z tego powodu. Należy tutaj zachować zdrowy rozsądek i stosować się do zale­ceń pro­du­cen­ta. Szkody jakie mogą pow­stać z tego powodu są kosz­towne a cza­sem nawet nieod­wracalne jeśli uszkodz­imy sil­nik.    

  1. Zwracaj uwagę na fil­tr w pralce.

 Kole­jnym dość pop­u­larnym zanied­ban­iem jest zanieczyszc­zony fil­tr naszej pral­ki — tak, pral­ka też posi­a­da fil­tr, który należy oczyszczać. Zanied­ban­ie tej czyn­noś­ci może doprowadz­ić do zapcha­nia i brud­na woda nie będzie miała jak wydostać się z pral­ki. A woda zawsze zna­jdzie sobie ujś­cie i w ten sposób całość wyle­je się bok­iem zale­wa­jąc nam podłogę albo i sąsi­a­da z dołu. Dlat­ego zawsze pamię­ta­jmy, żeby dobrze opróżnić kiesze­nie spod­ni zan­im wrzucimy je do pralki.

  1. Twar­da woda

 Kamień w pralce. To chy­ba dość pop­u­larne i słyszane nawet w rekla­mach telewiz­yjnych hasło. Nieste­ty to nie jedynie zwykły chwyt reklam­owy ale bolesna praw­da i rezul­tat twardej wody jaka przepły­wa przez pralkę. Może­my zapo­b­ie­gać temu przez zas­tosowanie fil­trów z wkła­dem zmiękcza­ją­cym, czy innych środ­ków zmiękcza­ją­cych. Warto przetestować także domowe sposo­by z uży­ciem octu, sody oczyszc­zonej czy kwasku cytrynowego. Każdy sposób jest dobry ale najważniejsze jest ich reg­u­larne stosowanie. Kamień który osadza się wewnątrz pral­ki, ataku­je grza­łkę, może też doprowadz­ić do uszkodzenia węża odpły­wowego. Dodatkowo, zwięk­szone stęże­nie mag­nezu i wap­nia w twardej wodzie sil­nie i negaty­wnie wpły­wa na efek­ty­wność proszków piorących.

4.Właściwe ustaw­ie­nie i częs­totli­wość prania

Pral­ka zawsze musi stać na równej powierzch­ni, może­my to sprawdz­ić w bard­zo łatwy sposób poziomicą lub po pros­tu szk­lan­ka z wodą. Unikamy w ten sposób jej prze­suwa­nia się pod­czas wirowa­nia i nad­miernego hała­su. Pomi­mo ide­al­nie równego ustaw­ienia, należy zostaw­ić jej trochę swo­body, nieco miejs­ca na drga­nia, więc nie dociska­jmy jej do ściany czy sąsied­niego sprzę­tu AGD. Częs­totli­wość pra­nia to tem­at cięż­ki bo prze­cież pral­ka jest do naszych usług i ma prać zawsze kiedy my tego chce­my. Jed­nak właś­ci­we roz­planowanie i rozłoże­nie naszego pra­nia w cza­sie ma bard­zo korzyst­ny wpływ na jej żywot­ność. Zbyt częste puszczanie pra­nia, jed­nego za drugim może doprowadz­ić do prze­grza­nia się styków.

Jeśli pomi­mo stosowa­nia się do powyższych zale­ceń, zauważasz niepoko­jące ozna­ki takie jak wycie­ki, nad­mierny hałas, niedopiera albo czy­tasz ten tekst bo już jej zauważyłeś — wezwij fachow­ca. Najczęś­ciej samodzielne szukanie potenc­jal­nej przy­czyny doprowadza do pogorszenia jej stanu. Najlepiej zau­fać wyk­wal­i­fikowane­mu i doświad­c­zone­mu spec­jal­iś­cie z ser­wisu i zafun­dować naszej pralce długie lata funkcjonowania. 


Czy zaj­mu­je się ser­wis AGD Napraw­iamy Pralki.pl?

W naszej ofer­cie znajdziesz:

  • naprawy pralek; ⇔ ser­wis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ ser­wis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ ser­wis piekarników
  • naprawy płyt induk­cyjnych; ⇔ ser­wis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceram­icznych; ⇔ ser­wis płyt ceramicznyc
  • naprawy zmy­warek; ⇔ ser­wis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ ser­wis suszarek do ubrań

Ser­wisu­je­my AGD marek: Ami­caCan­dyInde­sitWhirlpool.

Teren na którym świad­czymy usłu­gi napraw sprze­tu AGD to: Poz­nań, Dopiewo, Komorni­ki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo