porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Jak skutecznie czyścić kuchenkę gazową?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Praw­idłowo użytkowana i reg­u­larnie czyszc­zona kuchen­ka gazowa może dobrze służyć przez wiele lat. Z racji tego, iż w kuch­ni nietrud­no o tłuste plamy i uporyczy­we zabrudzenia, warto znać skuteczne i proste sposo­by na czyszcze­nie kuchen­ki. W kole­jnych akap­i­tach zna­jdziesz kil­ka najlep­szych propozycji.

Prosty sposób na czyszczenie kuchenki gazowej

Przed przys­tąpi­e­niem do sprzą­ta­nia warto się odpowied­nio przy­go­tować. Bard­zo ważne jest zad­ban­ie o swój włas­ny kom­fort. Pod­czas czyszczenia kuchen­ki przy­dadzą się gumowe rękaw­ie. Oto kil­ka prostych kroków skutecznego sprzą­ta­nia kuchenki:

  • Przy­go­towanie powierzch­ni — ten krok jest bard­zo ważny. Należy zdjąć wszys­tkie ele­men­ty, aby móc dotrzeć do emalionowej czy szk­lanej powierzch­ni. Mowa tutaj o ele­men­tach takich jak ruszt do kuchen­ki gazowej
  • Czyszcze­nie powierzch­ni — tłuste plamy i inne trudne zabrudzenia moż­na usunąć w kil­ka krót­kich chwil za pomocą płynu do mycia naczyń. Wystar­czy zaap­likować kil­ka kro­pel na powierzch­nię i wyczyś­cić kuchenkę, a następ­nie za pomocą wilgo­t­nej szmat­ki usunąć płyn z powierzch­ni. Na koniec należy osuszyć kuchenkę ręcznikiem papierowym. 
  • Czyszcze­nie rusz­tu — w tym przy­pad­ku warto wyko­rzys­tać domowe mieszan­ki, takie jak połącze­nie wody z sok­iem z cytryny czy pasty z sody oczyszc­zonej połąc­zonej z odrobiną wody. Wybraną mieszankę należy nałożyć na ruszt, a następ­nie oczyś­cić go dokład­nie za pomocą delikat­nej gąb­ki. Gdy ruszt jest już czysty, należy pamię­tać o usunię­ciu mieszan­ki za pomocą wilgo­t­nej szmat­ki oraz osusze­niu rusz­tu za pomocą ręczni­ka papierowego.

Jeśli w Two­jej kuch­ni zna­j­du­je się kuchen­ka gazowa z piekarnikiem, nie zapom­i­naj także o nim. Do oczyszcza­nia piekarni­ka warto uży­wać dedykowanych środ­ków dobrej jakoś­ci, które zna­jdziesz w każdym sklepie posi­ada­ją­cym w ofer­cie chemię domową.

Już na etapie wybiera­nia sprzę­tu do kuch­ni warto pomyśleć o kwestii łat­woś­ci w utrzymy­wa­niu porząd­ku. Kuchen­ka gazowa pod zabu­dowę prezen­tu­je się bard­zo ele­gancko i nowocześnie. Powierzch­nia takiej kuchen­ki jest płas­ka, a więc ilość zaka­marków w których może zale­gać brud jest ogranic­zona. Osłona ściany przy kuchence gazowej to kole­j­na kwes­t­ia, o którą warto zad­bać. Dzię­ki temu ważne­mu dodatkowi utrzy­manie porząd­ku w kuch­ni nie będzie trud­nym zadaniem. Warto również pamię­tać, że istotne jest reg­u­larne czyszcze­nie kuchenki.

Pamię­taj również, aby kupu­jąc sprzęt staw­iać na sprawd­zone mar­ki. Tak na przykład kuchen­ka gazowa inde­sit speł­nia oczeki­wa­nia nawet najbardziej wymagających.

Gdy brud nie jest problemem

Jeśli Two­ja kuchen­ka nie dzi­ała praw­idłowo, ale okazu­je się, że to nie brud jest prob­le­mem, warto zde­cy­dować się na fachową pomoc. Naprawa kuch­enek gazowych to dla pro­fesjon­al­istów żaden prob­lem. Dobrym wyborem okaże się sprawd­zona ofer­ta, która cieszy się dobry­mi opini­a­mi wśród klien­tów. Kuchen­ka gazowa nab­la­towa nie dzi­ała? A może piekarnik? Nasi fachow­cy poradzą sobie z każdym prob­le­mem. Warto zdać się na ich wiedzę oraz doświad­cze­nie, gdyż samodzielne pró­by naprawy mogą okazać się nieskuteczne, a nawet spotę­gować problem. 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo