Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Jak pozbyć się kamienia z pralki?

 Jak pozbyć się kamienia z pralki?- Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, Serwis AGD, Naprawa AGD,  Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


 

Pojaw­ie­nie się kamienia w pralce skutku­je nie tylko poszarza­łą odzieżą. Twar­da powło­ka może doprowadz­ić do całkowitego unieru­chomienia urządzenia. Zad­baj więc o pralkę i reg­u­larnie usuwaj twardą powłokę. Ist­nieje kil­ka prostych sposobów na uniknię­cie nieprzy­jem­nych konsekwencji.

Kamień pow­sta­je przez pranie w wyso­kich tem­per­at­u­rach. Powło­ka pojaw­ia się na grza­łce, bęb­nie i fil­trze, w związku z czym ele­men­ty te najpraw­dopodob­niej zostaną uszkod­zone. Ich naprawa może być „bolesna” dla domowego budże­tu. Z tego powodu pro­du­cen­ci pralek i ser­wis agd, którzy spec­jal­izu­ją się w napraw­ie urządzeń gospo­darst­wa domowego, zale­ca­ją reg­u­larne odkamieni­an­ie lub stosowanie zmiękcza­czy wody.

Domowe sposoby na usunięcie kamienia

W domu moż­na wal­czyć z kamieni­a­mi, które odkłada­ją się na poszczegól­nych ele­men­tach pral­ki. Za pomocą octu, sody oczyszc­zonej lub kwa­su cytrynowego możesz rozwiązać problem.

1. Usuń kamień za pomocą octu

Wlej butelkę octu (np. Spiry­tus, wino, jabłko) do pustego bęb­na i wykon­aj najkrót­szy pro­gram zmy­wa­nia. Gdy pral­ka zostanie napełniona wodą, przes­tań dzi­ałać na kil­ka godzin. Po tym cza­sie możesz ponown­ie wyłączyć urządze­nie i poczekać, aż cykl się zakończy.

2. Usuwanie wap­na kwasem cytrynowym

150 g kwa­su cytrynowego należy wlać do pojem­ni­ka na proszek i zestawu maszynowego na najdłuższy cykl pra­nia. Aby uzyskać dobry efekt, zale­ca się wybór pro­gra­mu pra­nia w najwyższej możli­wej tem­per­aturze — najlepiej 90 ° C. 

3. Usuwanie osadu sodą oczyszczoną

Włóż niepotrzeb­ne ścierecz­ki do bęb­na i wlej około 120–150 g sody oczyszc­zonej. W kole­jnej fazie ustaw najdłuższy cykl pra­nia na 90 ° C i uru­chom pralkę.

Domowe sposo­by wal­ki z kamieni­a­mi nie są ide­alne. Z tego powodu należy pamię­tać, że każdy pro­ces należy powtórzyć kil­ka razy.

Środki chemiczne do walki z kamieniem

Jeśli domowe środ­ki zarad­cze nie są w stanie poradz­ić sobie z kamie­niem, warto sięgnąć po chemikalia, które zwyk­le są stwor­zone do usuwa­nia twardych osadów z wody. Są one dostęp­ne w postaci gotowych rozt­worów lub proszków do przy­go­towywa­nia rozt­worów i umożli­wia­ją czyszcze­nie pralki. 

Aby zapo­biec tworze­niu się wap­na, dobrym pomysłem jest stosowanie gotowych zmiękcza­czy wody. Opier­a­ją się na odpowied­niej mieszaninie sub­stancji chemicznych (np. polikar­boksy­lanów), które wiążą jony wap­nia i mag­nezu, tj. jony odpowiedzialne za tworze­nie się złóż. Dodanie do każdego pra­nia zmniejsza ryzyko tworzenia się twardych osadów na ele­men­tach pral­ki. 

Kiedy kamień uszkodzi pralkę

W sytu­acji, gdy urządze­nie zostało uszkod­zone przez nad­mierny kamień, pozosta­ją dwa rozwiąza­nia. Możesz kupić nową pralkę lub skon­tak­tować się ze spec­jal­istą. Naprawa agd może być kosz­tow­na. Najlepiej jeśli skon­tak­tu­jesz się z ser­wisem odpowied­nim dla Two­jej pral­ki. Jeśli posi­adasz pralkę firmy whirpool — wybierz ser­wis whirlpool, jeśli posi­adasz par­lkę hot­point — ser­wis hot­point, ami­ca - ser­wis amica.

Naprawa pralek pochła­nia dużo cza­su i pieniędzy, dlat­ego ważne jest to, by dbać o pralkę od samego początku. 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo