porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Jak pozbyć się kamienia z pralki?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Skąd właś­ci­wie bierze się kamień w pralce i jak się go pozbyć? Jest to pytanie dręczące wiele osób posi­ada­ją­cych swo­je własne gospo­darst­wo domowe. Genezą pow­stawa­nia tego nieprzy­jem­nego osadu jest wpływ wysok­iej tem­per­atu­ry oraz twar­dość wody zna­j­du­ją­cych się w pralce. Częś­ci­a­mi szczegól­nie podat­ny­mi na osadzanie się kamienia są bęben lub grza­ł­ka. Dlat­ego też niezwyk­le istotne jest stałe obser­wowanie tych częś­ci pral­ki, aby sprzęt mógł dzi­ałać sprawnie i efek­ty­wnie. Albowiem całkowite ich zniszcze­nie może skutkować koniecznoś­cią wymi­any pral­ki. Tak więc, jeżeli pojaw­ia­ją się jakiekol­wiek zna­ki, że pral­ka szwanku­je przez osadza­ją­cy się w niej kamień, niezwłocznie należy skon­tak­tować się z pro­fesjon­al­istą świad­czą­cym ser­wis AGD. Jeżeli jed­nak kamień widoczny na częś­ci­ach pral­ki jest niewiel­ki, warto jest wypróbować tych kil­ka domowych sposobów na jego pozby­cie się.

Ocet, jako skuteczny sposób na walkę z kamieniem

Uważamy, że ocet jest zarówno jed­nym z najbardziej skutecznych, jak i najm­niej przy­jem­nych sposobów na walkę z kamie­niem w pralce. Aby pozbyć się osadu z częś­ci pral­ki, należy wlać ocet do pustego pojem­ni­ka na proszek do pra­nia, a następ­nie ustaw­ić tem­per­aturę na ok. 90 stop­ni. Następ­nym krok­iem jest włącze­nie pustej pral­ki na najdłuższy możli­wy pro­gram do płuka­nia. Gdy pranie się skończy, urządze­nie powin­no być odkamienione. Aby usunąć nieprzy­jem­ny zapach, pozostały po occie, moż­na go zni­welować wstaw­ia­jąc kole­jny cykl pra­nia z uży­ciem proszku do pra­nia oraz płynu do płukania.

Soda oczyszczona jako składnik do walki z kamieniem

Sprzęt agd, w którym osadza się kamień, moż­na wyczyś­cić również sodą oczyszc­zoną. W tym sposo­bie, należy wymieszać sodę z mate­ri­ała­mi, szmatka­mi, których nie uży­wamy i następ­nie wrzu­cić je do bęb­na pral­ki. Następ­nym krok­iem jest włącze­nie najdłuższego cyk­lu pra­nia o tem­per­aturze 90 stop­ni. Dzię­ki tym krokom, z pral­ki zostanie usunię­ty nie tylko kamień, lecz także ewen­tu­al­nie wydoby­wa­jące się z niej nieprzy­jemne zapachy.

Gdy domowe sposoby zawiodą

Każdy sprzęt, nawet najlep­sza pral­ka whirlpool, bosch czy sam­sung może paść ofi­arą kamienia. Jed­nak gdy żadne z domowych sposobów nie przynoszą pożą­danych skutków, przed udaniem się do miejs­ca z banerem “naprawa agd”, warto jest spróbować dzi­ała­nia środ­ków chemicznych. W reg­u­larnym sklepie zna­jdziemy wiele środ­ków, które skutecznie poma­ga­ją w walce z kamie­niem. Dostęp­ne są one w formie płynów lub kap­sułek. Istotne jest zwracanie uwa­gi na obec­ność polikar­boksy­lany, związku odpowiedzial­nego za związy­wanie się jonów wap­nia i mag­nezu, które są główny­mi winowa­j­ca­mi pow­stawa­nia kamienia w pralce. Jeżeli jed­nak żadne z powyższych sposobów nie są w stanie przy­wró­cić pralce praw­idłowego funkcjonowa­nia oraz stanu, to wiz­y­ta eksper­ta, którego spec­jal­iza­cją jest naprawa pralek, może okazać się niezbędna.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo