Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Jak poprawnie wkładać sztućce do zmywarki?

Jak poprawnie wkładać sztućce do zmywarki? — Naprawiamy Pralki

— Naprawa AGD, Serwis AGD, Serwis HotPoint Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


 

Oso­by, które posi­ada­ją zmy­warkę nie wyobraża­ją sobie po pros­tu bez niej życia, ponieważ zle­wozmy­wak jest wresz­cie pusty oraz jest zde­cy­dowanie więcej wol­nego cza­su. Dlat­ego, jeśli tylko okaże się, iż zmy­war­ka nie domy­wa sztućców nawet pod­czas długiego cyk­lu mycia to od razu rodzi się pani­ka, że może stało się z nią coś złego albo po pros­tu jest awaria zmy­war­ki. Nie ma co się martwić na zapas, ponieważ w więk­szoś­ci przy­pad­ków prob­lem stanow­ią źle ułożone sztućce w zmywarce.

Jeżeli mamy do czynienia z koszykiem na sztućce to wów­czas noże należy wkładać ostrzem do dołu, gdyż dzię­ki temu uniknie się skaleczenia. Łyż­ki, widelce oraz łyżecz­ki nato­mi­ast powin­no się wkładać uch­wytem do dołu. Wszys­tko to za sprawą tego, że woda w więk­szoś­ci mod­elów zmy­warek wypły­wa od środ­ka. To też z tego wzglę­du, jeśli sztućce są ułożone rączka­mi do góry, to zarówno deter­gent jak i woda nie może się dostać do naj­moc­niej zabrud­zonej częś­ci sztućców. Jeśli zostaną one nato­mi­ast włożone uch­wyta­mi w dół to na pewno pięknie się domyją. Ist­nieją także mod­ele zmy­warek, które zami­ast koszy­ka na sztućce mają szu­fladę. Najczęś­ciej jest to spo­tykane wśród nowych mod­eli zmy­warek. Wów­czas sztućce należy układać poje­dync­zo w ząb­ki, tak aby zna­j­dowała się przy­na­jm­niej jed­noząbkowa prz­er­wa pomiędzy nimi. Dzię­ki temu na pewno dobrze się domyją i nie trze­ba będzie domy­wać ręcznie.

Nie zawsze jest jed­nak tak kolorowo, że prob­lem leży tylko w źle ułożonych sztuć­cach. Cza­sa­mi fak­ty­cznie zdarza się, że jed­nak z urządze­niem dzieje się coś poważniejszego i jest wyma­gana naprawa zmy­war­ki. Wtedy najczęś­ciej rodzi się pytanie, gdzie się udać, żeby moż­na było zdi­ag­no­zować prob­lem zmy­war­ki. Najlepiej jest się udać do odpowied­niego ser­wisu agd. Z tego wzglę­du jeżeli mamy do czynienia ze zmy­warką firmy ami­ca to koniecznie należy wezwać ser­wis ami­ca. Jeżeli nato­mi­ast mamy do czynienia z mod­elem whirlpool albo can­dy to obow­iązkowo wzy­wa się ser­wis whirlpool bądź też ser­wis can­dy. Wszys­tko to bowiem za sprawą tego, że w każdym ser­wisie pra­cown­i­cy są odpowied­nio przeszkoleni na sprzę­tach swo­jej firmy. Dzię­ki temu zdi­ag­no­zowanie prob­le­mu zaj­mu­je im bard­zo mało czasu.

Tak więc jeśli tylko cokol­wiek zacznie się dzi­ać ze zmy­warką to warto zas­tanow­ić się w pier­wszej kole­jnoś­ci nad tym, czy może to być związane ze złym układaniem sztućców oraz naczyń w zmy­warce, czy wyma­gana jest po pros­tu  naprawa agd. Jeżeli to będzie wiado­mo to wów­czas należy poczynić odpowied­nie kro­ki w działaniu.

 


 

Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo