Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

JAK PODŁĄCZYĆ PRALKĘ? INSTRUKCJA KROK PO KROKU

Jak podłączyć pralkę? — Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, AGD, Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


Nr 1

Po pier­wsze i najważniejsze, dobrze wybierz miejsce dla pral­ki. Jak już wybierzesz miejsce, czy to w kuch­ni czy w łazience, zmierz dłu­gość prze­wodów — pod żad­nym pozorem nie skra­camy dłu­goś­ci węży doprowadza­ją­cych i odprowadza­ją­cych wodę (ich dłu­gość ma znacze­nie). Rura odpły­wowa to ok 120–150cm. Upewnij się, że pral­ka będzie miała nieco luzu na drga­nia pod­czas wirowa­nia — nie staw­iaj jej cias­no z inny­mi mebla­mi czy sprzętem. Następ­nie sprawdź poziomicą czy stoi na równej powierzch­ni — jeśli będzie stała pod kątem może nam “chodz­ić” pod­czas wirowania.

Nr  2

Przed podłącze­niem pral­ki, zakręć główny zawór wody i odkręć kran w łazience żeby spuś­cić nad­mi­ar wody. Czyn­ność rutynowa i koniecz­na dla bezprob­le­mowego prze­biegu insta­lacji sprzętu.

Nr 3

Wszys­tkie nowe pral­ki, zarówno te zaku­pi­one w sklepach stacjonarnych jak i online, są zabez­pieczane pod­czas trans­portu (zazwyczaj taśmą i sty­ropi­anem). Zan­im prze­jdziemy do podłącza­nia musimy pozbyć się tych zabez­pieczeń — obe­jrzyj dokład­nie pralkę dookoła i od strony bęb­na. Mogą pojaw­ić się również kolorowe śru­by — nie sposób ich nie zauważyć. Zanied­ban­ie tej czyn­noś­ci może spowodować blokowanie niek­tórych ele­men­tów i w efek­cie uszkodz­ić pralkę. Warto zawsze tej zerknąć na instrukcję, dodawaną do każdego sprzę­tu AGD, gdzie szczegółowo zna­jdziemy infor­ma­cję jak i które zabez­pieczenia należy usunąć.

Nr 4

Kiedy już powyższe kro­ki mamy za sobą, może­my przys­tąpić do cer­e­monii podłączenia naszej now­iutkiej pral­ki. Jak już zapewne wiesz, do jej dzi­ała­nia niezbęd­na jest bieżą­ca woda i jej praw­idłowe doprowadze­nie do urządzenia. Przy swo­jej pralce na pewno zna­j­dowały się odpowied­nie węże. Więk­szość pralek podłączanych jest do zim­nej wody (oszczęd­ność energii), jeśli już masz odpowied­ni zawór w ścian­ie to jedyne co musisz zro­bić to założyć na niego gumowego węża i zabez­pieczyć pierś­cie­niem zaciskowym. Nato­mi­ast jeśli nie masz zaworu to musisz go zamon­tować — jest to zawór kątowy (odci­na­ją­cy), który pozwala w szy­b­ki i łatwy sposób zamknąć dopływ wody w razie awarii. Pamię­taj żeby wąż po podłącze­niu nie był powywi­jany i poskrę­cany ale żeby woda mogła przez niego swo­bod­nie przepłynąć.

Nr 5

Dru­gi wąż to rura odprowadza­ją­ca brud­ną wodę z pral­ki — ten również należy podłączyć do odpowied­niego odpły­wu. Zazwyczaj jest on wbu­dowany w ścianę więc wystar­czy wsunąć naż wąż do wspom­ni­anego odpły­wu. Rura pral­ki musi mieć mniejszą śred­nicę niż odpływ w ścian­ie dla swo­bod­nego przepły­wu powi­etrza. Jeśli nie masz takiego odpły­wu w ścian­ie, upewnij się, że woda spły­wa swo­bod­nie do wan­ny czy też zlewu — dobrze jest zaopa­trzyć się w odpowied­ni uch­wyt do naszej rury.

Nr 6

Jeśli już wszys­tkie prze­wody są na swoim miejs­cu, bierze­my w raz jeszcze w dłoń poziomicę, lub szk­lankę z wodą jeśli takowej nie macie na stanie i sprawdza­my czy aby na pewno stoimy na równym podłożu. Moż­na również zaopa­trzyć się w matę anty­wibra­cyjną która dodatkowo zni­welu­je drga­nia i hałas pral­ki pod­czas wirowania.

 


Czy zaj­mu­je się ser­wis AGD Napraw­iamy Pralki.pl?

W naszej ofer­cie znajdziesz:

  • naprawy pralek; ⇔ ser­wis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ ser­wis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ ser­wis piekarników
  • naprawy płyt induk­cyjnych; ⇔ ser­wis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceram­icznych; ⇔ ser­wis płyt ceramicznych
  • naprawy zmy­warek; ⇔ ser­wis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ ser­wis suszarek do ubrań

Ser­wisu­je­my AGD marek: Ami­caCan­dyInde­sitWhirlpool.

Teren na którym świad­czymy usłu­gi napraw sprze­tu AGD to: Poz­nań, Dopiewo, Komorni­ki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zasalewo.

 

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo