porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Jak płacić mniej za prąd — kilka energooszczędnych propozycji

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


W przy­pad­ku wielu gospo­darstw domowych zuży­cie energii i rachun­ki za prąd mogą pochła­ni­ać dużą część ich miesięcznego budże­tu. Aby obniżyć rachun­ki i zas­tosować oszczędzanie energii oraz pode­jś­cie do zuży­cia energii, ist­nieje kil­ka prostych strate­gii, które pomogą Ci płacić mniej za energię elek­tryczną. Zatem jak oszczędzać energię? W tym wpisie omówimy różne dostęp­ne opc­je i przed­staw­imy kil­ka sug­estii doty­czą­cych oszczędza­nia energii, które mogą pomóc Ci zaoszczędz­ić pieniądze na rachunkach za energię elektryczną.

Wykonaj audyt energetyczny

Audyt ener­gety­czny to kom­plek­sowa oce­na zuży­cia energii w Twoim domu i może pomóc ziden­ty­fikować obszary w Twoim domu, w których możesz osiągnąć znaczne oszczęd­noś­ci energii. Audy­tor ener­gety­czny zmierzy szczel­ność Two­jego domu, sprawdzi szczel­ność i sprawdzi poziom izo­lacji. Oce­na obe­jmie ser­ię testów i ocen sprzę­tu agd, w celu dokład­nego określe­nia, ile energii jest zuży­wane i gdzie moż­na osiągnąć potenc­jalne oszczęd­noś­ci. Przeprowadza­jąc audyt ener­gety­czny, możesz mieć pewność, że sto­su­jesz najbardziej opła­calne pode­jś­cie do poprawy wyda­jnoś­ci domu.

Zmień nawyki

Świet­nym sposobem na zapewnie­nie efek­ty­wnego wyko­rzys­ta­nia energii jest wprowadze­nie drob­nych zmi­an w codzi­en­nych nawykach. Wyłączanie światła, gdy nie jest uży­wane, pro­gramowanie ter­mostatu i odłączanie urządzeń elek­tron­icznych, gdy nie są uży­wane, może przy­czynić się do poprawy efek­ty­wnoś­ci zuży­cia energii w domu. Ustal­e­nie oczeki­wań z członka­mi rodziny może również pomóc w budowa­niu dobrych nawyków i ogranicze­niu niepotrzeb­ne­go użytkowa­nia. Zachę­canie ludzi do wyłącza­nia światła, gdy nie są uży­wane lub pozostaw­ia­nia urządzeń w try­bie gotowoś­ci, może mieć duży wpływ na rachun­ki za prąd.

Zainstaluj energooszczędne urządzenia

Jeśli nie wiemy, jak oszczędzać energię elek­tryczną, dobrym pomysłem jest instalowanie ener­gooszczęd­nych urządzeń, takich jak oświ­etle­nie LED oraz pral­ki, suszar­ki i lodów­ki z cer­ty­fikatem ENERGY STAR. Pomoże to jeszcze bardziej zaoszczędz­ić na rachunkach za energię elek­tryczną, ponieważ urządzenia odpowiada­ją za około 25% całkowitego zuży­cia energii w gospo­darst­wie domowym. Przed zaku­pem sprawdź etyki­ety urządzeń, aby potwierdz­ić ich klasę efek­ty­wnoś­ci ener­gety­cznej. Sprzęt agd powinien być energooszczędny!

Rozejrzyj się za najlepszymi cenami energii elektrycznej

Poda­jąc sposo­by oszczędza­nia energiibyć może warto poszukać lep­szej staw­ki u innych dostaw­ców. Rozglą­danie się za najlep­szą stawką może być czasochłonne, ale dostęp­ne są również narzędzia, które mogą pomóc porów­nać staw­ki i plany różnych dostaw­ców. Możesz również rozważyć źródła odnaw­ialne, takie jak pan­ele słoneczne lub turbiny wia­trowe, jako możli­wą alter­naty­wę dla trady­cyjnych źródeł energii.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo