porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Jak dbać skutecznie o zmywarkę?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Zmy­war­ka to urządze­nie AGD, które zde­cy­dowanie ułatwia pracę w kuch­ni. Dzię­ki niej moż­na zaoszczędz­ić sporo cza­su oraz wody, ponieważ zmy­war­ka zuży­wa jej zde­cy­dowanie mniej niż pod­czas mycia ręcznego. Aby zmy­war­ka dzi­ałała jak najdłużej bez zarzu­tu konieczne jest to, aby dbać o nią w odpowied­ni sposób. Warto dowiedzieć się, jak zro­bić to w odpowied­ni sposób.

W jaki sposób zadbać o zmywarkę?

Za każdym razem przed włoże­niem do zmy­war­ki naczyń konieczne jest usunię­cie z nich resztek jedzenia. Jeśli dostaną się one do fil­trów mogą je zapchać, co skutkować może poważną awar­ią. Jeśli na naczy­ni­ach zna­j­dowały się pro­duk­ty spoży­w­cze, takie jak cytryny czy ogór­ki kiszone konieczne jest dokład­nie spłukanie ich, aby zapo­biec pow­stawa­niu ognisk korozji. Sprzęt AGD, jakim jest zmy­war­ka wyma­ga także reg­u­larnego czyszczenia oraz wymi­any fil­trów. Ich zadaniem jest wyłapy­wanie różnego rodza­ju zanieczyszczeń. Zmy­war­ki Can­dy oraz każdej innej mar­ki wyma­ga­ją także sys­tem­aty­cznego i dokład­nego oczyszcza­nia ich wnętrza oraz poszczegól­nych ele­men­tów, takich jak uszczel­ki czy drzwiczki. 

Co zrobić w razie awarii zmywarki?

Nawet najbardziej nieza­wodne zmy­war­ki, takie jak Whirlpool czy Inde­sit mogą ulec awarii, która uniemożli­wi korzys­tanie z niej. Może zdarzyć się, że urządze­nie nie odprowadza w odpowied­ni sposób wody, która zale­ga w jej wnętrzu. W takiej sytu­acji konieczne jest dokładne oczyszcze­nie fil­trów, gdyż mogły one zapchać się resztka­mi jedzenia. Warto także sprawdz­ić wąż odpły­wowy. Inną częstą awar­ią, jaka może się przy­darzyć jest również sytu­ac­ja, w której zmy­war­ka nie myje w odpowied­ni sposób umieszc­zonych w niej naczyń. Jeśli zakońc­zonym cyk­lu są one nadal brudne i nieświeże warto sprawdz­ić poziom soli oraz płynu nabłyszcza­jącego. Może okazać się, że jest ich zbyt mało, przez co naczy­nia nie zosta­ją należy­cie umyte. 

Jeśli mimo pod­ję­tych dzi­ałań zmy­war­ka nadal nie dzi­ała poprawnie koniecz­na może okazać się naprawa AGD. W takiej sytu­acji zaprasza­my do naszego ser­wisu świad­czącego tego rodza­ju usłu­gi. Przeprowadz­imy kom­plek­sowy ser­wis zmy­war­ki i sprawdz­imy poprawność funkcjonowa­nia poszczegól­nych jej ele­men­tów. Jeśli zajdzie taka potrze­by dokon­amy wymi­any wadli­wych ele­men­tów na nowe. W pro­fesjon­al­ny sposób zad­bamy o Two­ją zmy­warkę, aby nadal mogła poma­gać Ci w kuch­ni. Spec­jal­izu­je­my się w napraw­ie różnego rodza­ju zmy­warek, dzię­ki czemu możesz spoko­jnie powierzyć nam swój sprzęt AGDŻad­na uster­ka nie jest dla nas tajem­nicą, dlat­ego może­my pomóc w najbardziej nawet skom­p­likowanych awariach.


Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo