Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

JAK DBAĆ O LODÓWKĘ LATEM?

Jak dbać o lodówkę latem? — Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, AGD, Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


Lodówka jest jed­nym z tych sprzętów, które zna­j­du­ją się prak­ty­cznie w każdym domost­wie i mało kto był­by w stanie dziś funkcjonować bez niej na co dzień. Dlat­ego nawet najprost­sze uster­ki powodu­jące wyłącze­nie układu chłodzącego mogą przypraw­ić o ból głowy i zmienić dzień w kosz­mar szczegól­nie latem, nie mówiąc już o zmarnowanym jedze­niu. Poniżej kil­ka prak­ty­cznych porad jak zad­bać o naszą lodówkę i zapewnić jej praw­idłowe funkcjonowanie.

Regularnie rozmrażaj lodówkę!

Jeśli Two­ja zam­rażar­ka wyglą­da jak jask­inia z epo­ki lodow­cowej to znak, że pora na rozm­rażanie. Reg­u­larne rozm­rażanie zapewni jej wyda­jność. W tej chwili wiele urządzeń ma już wbu­dowaną funkcję Frost­Free, co oznacza, że lód nie gro­madzi się na ściankach — przy zakupie warto rozważyć lodówke z taką funkcją, zaoszczędzi nam to pra­cy i cza­su. Jeśli jed­nak nie planu­je­my zmi­any lodów­ki w najbliższym cza­sie to musimy zająć się tym sami. Najlep­szym okre­sem na tę czyn­ność jest oczy­wiś­cie zima, nie mamy wtedy prob­le­mu z chłodze­niem całej żywnoś­ci wyjętej z lodów­ki. Po co rozm­rażać? Dla oszczęd­noś­ci energii. Moc­no oszro­nione lodów­ki to znacznie więk­szy pobór mocy i wzrost rachunków nawet o 15%.

Nie wkładaj gorący potraw do lodówki!

Czy wiesz co się dzieje w lodów­ce kiedy włożysz do niej dzbanek gorącej herbaty? Para wydosta­ją­ca się z herbaty powodu­je nad­mierne oszronie­nie a to pow­iązane jest bezpośred­nio z więk­szym poborem energii. Do tego nat­u­ral­nie zwięk­sza to tem­per­aturę w samej lodów­ce, przez co agre­gat zmus­zony jest do pra­cy na zwięk­szonych obro­tach. Wys­taw­iamy nasz sprzęt AGD na próbę, która może łat­wo ją uszkodz­ić i spowodować awar­ię w najm­niej spodziewanym momen­cie, w środ­ku gorącego lata.

Dbaj o to aby lodówka była zamknięta!

Jakże częs­to się to zdarza i to nie tylko dzieciom, nam również choć nie przykładamy do tego już takiej wagi. Ma to bard­zo nieko­rzyst­ny wpływ, w szczegól­noś­ci latem kiedy tem­per­atu­ry się­ga­ją zeni­ta a nasz agre­gat robi co może żeby utrzy­mać odpowied­nią tem­per­aturę, win­du­jąc jed­nocześnie nasz rachunek za prąd i ewen­tu­alne wiz­y­ty ser­wisu. Miejmy to na uwadzę za każdym razem kiedy otwier­amy lodówkę, szczegól­nie kiedy otwier­amy ją żeby tylko zobaczyć co w traw­ie piszczy — unika­jmy niepotrzeb­nych wahań tem­per­atu­ry wewnątrz. Częstą przy­czyną niedomknię­tych drzwiczek jest zły stan uszczelek, warto je przeczyś­cić lub nawet i wymienić — izo­lac­ja to podstawa.


Czy zaj­mu­je się ser­wis AGD Napraw­iamy Pralki.pl?

W naszej ofer­cie znajdziesz:

  • naprawy pralek; ⇔ ser­wis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ ser­wis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ ser­wis piekarników
  • naprawy płyt induk­cyjnych; ⇔ ser­wis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceram­icznych; ⇔ ser­wis płyt ceramicznych
  • naprawy zmy­warek; ⇔ ser­wis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ ser­wis suszarek do ubrań

Ser­wisu­je­my AGD marek: Ami­caCan­dyInde­sitWhirlpool.

Teren na którym świad­czymy usłu­gi napraw sprze­tu AGD to: Poz­nań, Dopiewo, Komorni­ki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zasalewo.

 

 

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo