Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Ile kosztuje naprawa pralki? Naprawiać, czy kupić nową? 

Ile kosztuje naprawa pralki? Naprawiać, czy kupić nową?- Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, AGD, Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


 

Pral­ka stanowi jeden z najważniejszych i najbardziej pop­u­larnych sprzętów AGD na całym świecie. W oczy­wisty sposób życia bez niej nie wyobraża sobie chy­ba nikt. Nowoczes­ny sprzęt AGD to przede wszys­tkim znakomi­ta oszczęd­ność cza­su. Jed­nak nowe pral­ki to także sprzę­ty coraz bardziej eko­log­iczne, które zuży­wa­ją co praw­da wodę i prąd – ale jed­nak coraz mniejsze iloś­ci. Jed­nak ostat­nio coraz częś­ciej wiele osób chce decy­dować się na naprawę, a nie zakup nowego sprzę­tu. Wyni­ka to z pobudek eko­log­icznych – naprawa starszego sprzę­tu nie powodu­je tyle szkód dla środowisko, jak zakup nowej. Dlat­ego ser­wis agd sta­je się coraz bardziej pop­u­larną usługą.

Awaria każdego sprzę­tu domowego, ale szczegól­nie pral­ki to duży kłopot – nie dość, że zep­su­je się sprzęt, to jeszcze w niek­tórych, naj­gorszych przy­pad­kach, grozi nam zalanie sąsi­a­da z dołu. Dlat­ego o pralkę należy dbać, korzys­tać z takich usług jak ser­wis pral­ki. Częs­to wymi­ana drob­ne­go ele­men­tu całego sprzę­tu będzie drob­nym kosztem, a może uchronić nas przed dużą awar­ię, która będzie kosztowna.

Ile kosztuje naprawa pralki? 

Czy jest opła­cal­na, czy lep­iej zde­cy­dować się na kup­no nowej? Oczy­wiś­cie wszys­tko zależy od mod­elu, który posi­adamy i tego, jaki jest rodzaj uster­ki. Niek­tóre, najbardziej rozległe awarie mogą spraw­ić, że ich naprawa będzie wręcz na grani­cy opła­cal­noś­ci. Jed­nak zawsze warto odwiedz­ić ser­wis whirlpool, czy ser­wis hot­point, żeby dowiedzieć się o potenc­jal­nych kosz­tach i dopiero na pod­staw­ie tej wiedzy pod­jąć ostate­czną decyzję. Niek­tóre, bardziej nowoczesne pral­ki, syg­nal­izu­ją infor­ma­c­je o rodza­ju błę­du lub awarii na cyfrowym wyświetlaczu.

Koszt naprawy pral­ki zaczy­na się od 150 zło­tych, np. przy prostej czyn­noś­ci wymi­any pas­ka kli­nowego. Koszt rzę­du 300–400 zło­tych to naprawy typu wymi­ana amortyza­to­ra, pro­gram­a­to­ra, czy łożysk. Oczy­wiś­cie w więk­szoś­ci dużych miast ist­nieje także możli­wość zamówienia usłu­gi ekspre­sowej naprawy pral­ki, czyli po pros­tu naprawy na tele­fon. W takim przy­pad­ku musimy liczyć się ze wzrostem kosz­tu naprawy o około 30 pro­cent. Warto, aby korzys­tać z fachow­ców, dla których naprawa agd jest codzi­en­ną pracą, a nie samozwańczych zło­tych rączek, czy osied­lowych magików. Warto pamię­tać też, że jed­na uster­ka nie oznacza, że zaraz powin­niśmy spodziewać się całej serii awarii naszego urządzenia. Warto więc sko­rzys­tać z usłu­gi typu naprawa agd, jeżeli nasz sprzęt jest sto­sunkowo nowy – wtedy inwest­y­c­je w naprawę ma sens i poz­woli nam cieszyć się sprzętem przez kole­jne lata. Warto wziąć też pod uwagę, że zgod­nie z uni­jny­mi przepisa­mi od 2021 roku pro­du­cen­ci pralek są zoblig­owani do korzys­ta­nia z mate­ri­ałów wyższej jakoś­ci, aby zapewnić dłuższy czas dzi­ała­nia sprzętu.

 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo