porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Eco Bubble — czym jest i czy warto w niego zainwestować?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Coraz więcej osób stara się oszczędzać energię poszuku­jąc bardziej eko­nom­icznych rozwiązań do swo­jego domu — także w kwestii pra­nia. Do jed­nych z najnowocześniejszych tech­nologii umożli­wia­ją­cych zaoszczędze­nie znacznej iloś­ci energii należy sys­tem pralkowy eco bub­ble, który dzię­ki akty­wnym bąbelkom usuwa najgłęb­sze zabrudzenia, nawet w niskiej temperaturze.

Eco bubble co to i czy rzeczywiście gwarantuje ekonomiczne prania

Pral­ka eco bub­ble wyko­rzys­tu­je akty­wne bąbel­ki, które wnika­ją w tkan­inę i usuwa­ją wszys­tkie zabrudzenia, pozostaw­ia­jąc ubra­nia czyste i pach­nące świeżoś­cią. Kole­jną zaletą pralek z tym sys­te­mem jest 100% ochrona tkanin — właśnie dzię­ki niezwyk­le delikat­nej pianie, która oczyszcza ubra­nia, nie wpły­wa­jąc na ich struk­turę czy ksz­tałt. Na pewno intere­su­ją­cym zagad­nie­niem dla wszys­t­kich klien­tów zain­tere­sowanych tech­nologią eco bub­ble jest naprawa pralek oraz ser­wis AGD urządzeń tego typu — na szczęś­cie wraz ze wzrostem pop­u­larnoś­ci eko­nom­icznego pra­nia nie trud­no już znaleźć spec­jal­istę, który posi­a­da wiedzę na tem­at tej tech­nologii i ewen­tu­al­na naprawa urządzenia nie powin­na stanow­ić żad­nego prob­le­mu. Dodatkowo sama obsłu­ga pralek eco bub­ble jest niezwyk­le pros­ta — wystar­czy tylko wcis­nąć odpowied­ni przy­cisk i przys­tępować do prania.

Pralki z technologią eco bubble — na co zwrócić uwagę

Decy­du­jąc się na zakup pral­ki przede wszys­tkim należy dobrze zapoz­nać się z dostęp­nym asorty­mentem, aby wybrać urządze­nie, które spełni two­je oczeki­wa­nia. Sklepy z AGD ofer­u­ją pral­ki najpop­u­larniejszych firm takich jak:

  • Pral­ki sam­sung eco bubble
  • Pral­ki Whirlpool
  • Pral­ki Hotpoint

oraz wiele innych wysok­iej jakoś­ci urządzeń. Oczy­wiś­cie każ­da pral­ka, czy dowol­ny sprzęt AGD zna­j­du­ją­cy się na stron­ie sklepu to prawdzi­wa gwaranc­ja czystych ubrań, oraz błyszczą­cych tkanin. Pral­ki wyposażone w tech­nologię eco bub­ble to również świetne rozwiązanie dla osób boryka­ją­cych się z alergią — skutecznie usuwa­ją one alerge­ny, chroniąc przed wys­tępowaniem reakcji aler­gicznych. W przy­pad­ku doboru pral­ki należy przede wszys­tkim kierować się swoi­mi potrze­ba­mi — zarówno w kwes­t­i­ach este­ty­ki, jak i dzi­ała­nia. W ofer­cie dostęp­ne są zarówno pral­ki wol­nos­to­jące, jak i te do zabu­dowy, dzię­ki którym możli­wa jest znacz­na oszczęd­ność przestrzeni. Warto również zwró­cić uwagę na klasę ener­gety­czną — im bliższa jest ona klasie A, tym niższe zuży­cie energii oraz niższe rachun­ki, szczegól­nie jeżeli zależy nam na ener­gooszczęd­nym i eko­log­icznym pra­niu, a także oszczęd­noś­ci pieniędzy.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo