Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Dlaczego pralka buczy?

Dlaczego pralka buczy? — Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, AGD, Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


Bucze­nie pral­ki nie jest dobrym znakiem. W więk­szoś­ci sytu­acji oznacza poważną awar­ię. Poniżej przed­staw­iamy kil­ka przykładów kiedy nasza pral­ka może wydawać niepoko­jące dźwięki.

  • Pod­czas wypom­powywa­nia wody nasza pral­ka warczy.

Gdy dojdzie do uszkodzenia szczel­noś­ci wirni­ka nasza pral­ka zaczy­na war­czeć pod­czas wypom­powywa­niu wody. Aby sprawdz­ić czy ta właśnie część wyma­ga wymi­any sprawdza­my czy pom­pa jest sucha. Jeżeli w pom­pie nie znaleźliśmy wody — to wirnik nie jest przy­czyną awarii. Gdy w pom­pie zna­jdziemy ciecz musimy wymienić sil­nik pompy.

  • Pod­czas wirowa­nia nasza pral­ka trzeszczy.

Dźwięk trzeszczenia przy wirowa­niu może syg­nal­i­zować uszkodze­nie jed­nego z łożysk. Aby sprawdz­ić, czy łożys­ka powin­ny zostać wymienione musimy przekrę­cić ręką bęben pral­ki. Jeżeli usłyszymy  charak­terysty­czne trzeszcze­nie niezbęd­na będzie wymi­ana łożysk.

Pral­ka buczy pod­czas wypom­powywa­nia wody, gdy do pompy dostanie się obcy mate­ri­ał. Naszym zadaniem jest wymon­towanie pompy. Jej sprawdze­nie i usunię­cie obcego mate­ri­ału. Po zamon­towa­niu pompy z powrotem bucze­nie powin­no ustać a woda zostać wypompowana.

  • Nasza pral­ka buczy jed­nak nie dzi­ała żaden program,

Przy­czyn tego typu uster­ki może być kil­ka. Wśród nic może­my wyróżnić:  Prob­lem z hydrostatem (zabrud­zony wężyk lub jego zaw­iesze­nie), zapchany wąż odpły­wowy, brak stałego stałego dostępu wody.

 


Czy zaj­mu­je się ser­wis AGD Napraw­iamy Pralki.pl?

W naszej ofer­cie znajdziesz:

  • naprawy pralek; ⇔ ser­wis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ ser­wis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ ser­wis piekarników
  • naprawy płyt induk­cyjnych; ⇔ ser­wis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceram­icznych; ⇔ ser­wis płyt ceramicznych
  • naprawy zmy­warek; ⇔ ser­wis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ ser­wis suszarek do ubrań

Ser­wisu­je­my AGD marek: Ami­caCan­dyInde­sitWhirlpool.

Teren na którym świad­czymy usłu­gi napraw sprzę­tu AGD to: Poz­nań, Dopiewo, Komorni­ki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo