Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Dlaczego lodówka się nie domyka?

Dlaczego lodówka się nie domyka? — Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, AGD, Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


 

O lodówkę, jak i o każdy sprzęt AGD, należy odpowied­nio dbać. W innym wypad­ku możne zacząć ona dzi­ałań niepraw­idłowo. Może zde­cy­dowanie sła­biej chłodz­ić lub pobier­ać zbyt dużo energii elek­trycznej. Jed­nym z częs­to spo­tykanym prob­le­mem jest prob­lem związany z niedomyka­ją­cy­mi się drzwia­mi. Warto wiedzieć co jest tego przy­czyną i jak sobie z tym poradzić.

Uszczelka magnetyczna drzwi

Po pewnym okre­sie użytkowa­nia lodów­ki zamon­towana w niej uszczel­ka zuży­wa się. Jest to sytu­ac­ja zupełnie nor­mal­na. To czy uszczel­ka mag­ne­ty­cz­na jest wciąż spraw­cza czy uległa awarii moż­na bard­zo łat­wo sprawdz­ić. W tym celu wystar­czy przyłożyć zwykłą kartkę papieru do uszczel­ki, a następ­nie zamknąć drzwi. Jeśli kart­ka wypad­nie lub z łat­woś­cią będzie moż­na nią poruszać, to jest to syg­nał, iż uszczel­ka traci na swo­jej jakoś­ci. Oczy­wiś­cie naprawa lodów­ki pod tym kątem jest jak najbardziej możli­wa. Uszczelkę mag­ne­ty­czną częs­to moż­na po pros­tu wymienić.

Zawiasy

Trze­ba sobie jas­no powiedzieć, że do właśnie zaw­iasy w drzwiach są najbardziej eksploa­towane. Lodówkę dzi­en­nie otwiera się kil­ka, a nawet kilka­naś­cie razy. Im więcej domown­ików czy częś­ciej drzwi lodów­ki są otwier­ane. Nie może zatem dzi­wić fakt, że zaw­iasy w drzwiach lodów­ki ule­ga­ją uszkodze­niu. Oczy­wiś­cie taka awaria lodów­ki także jest to naprawy. Częste otwieranie lodów­ki może spowodować odsunię­cie się mocow­a­nia zaw­ia­su od kor­pusu. Efek­tem jest osunię­cie się drzwi. To wprost prowadzi do prob­le­mu z ich nieszczel­noś­cią. Awar­ię tę moż­na oczy­wiś­cie napraw­ić. Ważne jest jed­nak, aby wybór padł na dobry ser­wis AGD. Jeśli posi­a­da się lodówkę mar­ki Ami­ca to warto, aby było to ser­wis Ami­ca. Dzię­ki temu moż­na mieć pewność, że ser­wis posi­a­da odpowied­nie doświad­cze­nie w napraw­ie lodówek konkret­nej mar­ki. Nie musi być to oczy­wiś­cie ser­wis auto­ry­zowany. Ważne, aby był to ser­wis pro­fesjon­al­ny i cieszą­cy się dobrą opinią. Przykła­dem może być ser­wis Hot­point.

Wypoziomowanie lodówki

Mówiąc o prob­lemie nieszczel­noś­ci drzwi w lodów­ce nie moż­na również zapom­nieć o praw­idłowym wypoziomowa­niu urządzenia. Jeśli zatem zauważy się prob­lem z niedomykaniem się drzwi lodów­ki warto jest wziąć poziomicę i sprawdz­ić czy urządze­nie jest praw­idłowo wypoziomowane. Jeśli lodówka przechy­la się na jed­ną, z któryś stron może to powodować, iż drzwi lodów­ki nie będą się praw­idłowo domykać.

Jak zatem widać, przy­czyn niedomyka­nia się lodów­ki może być kil­ka. Na szczęś­cie wszys­tkie te prob­le­my moż­na napraw­ić. Część napraw moż­na dokon­ać samodziel­nie, a część z pomocą ser­wisu sprzę­tu AGD.


 

Czy zaj­mu­je się ser­wis AGD Napraw­iamy Pralki.pl?

W naszej ofer­cie znajdziesz:

  • naprawy pralek; ⇔ ser­wis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ ser­wis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ ser­wis piekarników
  • naprawy płyt induk­cyjnych; ⇔ ser­wis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceram­icznych; ⇔ ser­wis płyt ceramicznych
  • naprawy zmy­warek; ⇔ ser­wis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ ser­wis suszarek do ubrań

Ser­wisu­je­my AGD marek: Ami­caCan­dyInde­sitWhirlpool.

Teren na którym świad­czymy usłu­gi napraw sprzę­tu AGD to: Poz­nań, Dopiewo, Komorni­ki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo