Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Dlaczego drzwiczki pralki się nie zamykają?

Dlaczego drzwiczki pralki się nie zamykają? — Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, AGD, Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


 

Obec­nie każdy przy­wiązu­je ogrom­ną uwagę do tego, aby miał w domu różnego rodza­ju urządzenia, które ułatwią wykony­wanie codzi­en­nych obow­iązków. Jed­nym z takich sprzętów, bez którego prak­ty­cznie każ­da oso­ba nie wyobraża sobie życia jest pral­ka do pra­nia. To też, gdy zaczy­na się z nią coś złego dzi­ać to każdy chce jak najszy­b­ciej napraw­ić pralkę, żeby dzi­ałała tak jak zawsze.

Poważnym prob­le­mem w pralce jest przy­padek, w jakim drzwicz­ki nie chcą się domykać. W dużej mierze spowodowane może to być uszkodze­niem zam­ka w drzwiach od pral­ki. Poza tym może uszkodze­niu ulec również bloka­da drzwi. Kole­jnym powo­dem uszkodzenia drzwiczek od pral­ki jest uszkodze­nie mod­ułu steru­jącego, a także uszkodze­niu zaw­ia­su drzwi. Obo­jęt­nie jed­nak jakiej awarii pral­ka by nie uległa warto wezwać do naprawy ser­wis. Jed­nakże należy wiedzieć z jakiej firmy ma się pralkę, ponieważ trze­ba wezwać odpowied­ni ser­wis. Jeżeli ma ktoś pralkę firmy Ami­ca to wów­czas należy wezwać ser­wis ami­ca. W przy­pad­ku nato­mi­ast pral­ki z Can­dy koniecznie trze­ba wezwać ser­wis can­dy. Mając nato­mi­ast do czynienia z pralką z Whirlpoola obow­iązkowo do naprawy musi przy­jechać ser­wis whirlpool. Szczegól­nie istotne jest to jeśli pral­ka zna­j­du­je się na gwarancji, ponieważ w przy­pad­ku nie zgłoszenia awarii pral­ki do odpowied­niego ser­wisu kosz­ty naprawy trze­ba by było pokryć samemu. Nieste­ty w wielu przy­pad­kach kosz­ty te nie są wcale takie małe. Dlat­ego pod żad­nym pozorem nie należy lekce­ważyć sobie tego, gdzie udać się o pomoc w przy­pad­ku, gdy pral­ka uleg­nie uszkodzeniu.

Tak więc drzwicz­ki do pral­ki mogą pop­suć się z różnych powodów i nie ma co się nawza­jem w domu obwini­ać, że powo­dem mógł być sposób ich otwiera­nia oraz zamyka­nia. Najważniejsze jest jed­nak to, że jeśli uleg­ną uszkodze­niu to nie ma na co czekać tylko jak najprędzej zgłosić awar­ię pral­ki, ponieważ użytku­jąc po częś­ci pop­sutą pralkę może dojść do poważniejszego uszkodzenia oraz stwierdzenia przez ser­wis, że wina pop­su­cia się pral­ki leży po stron­ie użytkown­i­ka pral­ki i wszys­tkie kosz­ty związane z jej naprawą nawet, gdy pral­ka jest jeszcze na gwarancji musi pokryć sam. A wiado­mo, że w dzisiejszych cza­sach życia bez pral­ki ciężko jest sobie w ogóle wyobraz­ić, gdyż więk­szość osób nie ma poję­cia jak w inny sposób moż­na by było sobie poradz­ić z więk­szym praniem. Dlat­ego niech każdy dba o swo­ją pralkę jak tylko może oraz czyś­ci ją reg­u­larnie, ponieważ w dużym stop­niu wydłuża to żywot­ność pral­ki do pra­nia i nie potrze­ba wów­czas wydawać pieniędzy na jej naprawę oraz zakup nowej.

 


Czy zaj­mu­je się ser­wis AGD Napraw­iamy Pralki.pl?

W naszej ofer­cie znajdziesz:

  • naprawy pralek; ⇔ ser­wis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ ser­wis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ ser­wis piekarników
  • naprawy płyt induk­cyjnych; ⇔ ser­wis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceram­icznych; ⇔ ser­wis płyt ceramicznych
  • naprawy zmy­warek; ⇔ ser­wis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ ser­wis suszarek do ubrań

Ser­wisu­je­my AGD marek: Ami­caCan­dyInde­sitWhirlpool.

Teren na którym świad­czymy usłu­gi napraw sprzę­tu AGD to: Dopiewo, Komorni­ki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo