porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Czym różni się płyta ceramiczna od indukcyjnej?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Pły­ta grzew­cza to obec­nie jeden z najpop­u­larniejszych wyborów wśród osób aranżu­ją­cych swo­ją kuch­nię i dobier­a­jącą do niej ide­alne sprzę­ty AGD. Za wyborem pły­ty grzew­czej prze­maw­ia wiele korzyś­ci — oszczęd­ność cza­su, możli­wość kon­troli mocy grza­nia czy bez­pieczeńst­wo pod­czas użytkowa­nia. Jed­nak w ofer­cie płyt grzew­czych może­my zauważyć znaczne różnice, głównie ze wzglę­du na typ pły­ty. Która z nich jest lep­sza? Pły­ta induk­cyj­na czy pły­ta ceram­icz­na? Czym różnią się te dwa rodza­je płyt grzewczych?

Różnica w sposobie działania płyt grzewczych

Pły­ta induk­cyj­na dzi­ała dzię­ki cewce induk­cyjnej, która odpowiedzial­na jest za wyt­warzanie zmi­en­nego pola mag­ne­ty­cznego. Pole to generu­je prądy wirowe, z których ener­gia jest trans­fer­owana do naczy­nia postaw­ionego na pły­cie. Dzię­ki takiemu zabiegowi całość pły­ty jest chłod­na, co min­i­mal­izu­je ryzyko poparzenia się. Całość energii, czyli ciepła, które jest gen­erowane przez płytę induk­cyjną, jest przesyłane do konkret­nego miejs­ca, w którym postaw­ione jest naczynie.

Inaczej wyglą­da sposób dzi­ała­nia pły­ty ceram­icznej. W tym przy­pad­ku za wyt­warzanie ciepła odpowiedzial­na jest grza­ł­ka, która nagrze­wa się i odd­a­je swo­ją energię do naczyń postaw­ionych na konkret­nym polu grzew­czym. Nieste­ty w tym przy­pad­ku pły­ta bard­zo się nagrze­wa, co może stanow­ić duży prob­lem dla tych rodzin, które mają małe dzieci.

Rodzaj naczyń wykorzystywany w obu typach płyt

W przy­pad­ku płyt ceram­icznych, mamy możli­wość wyko­rzys­ta­nia wszys­t­kich dostęp­nych na rynku mate­ri­ałów. Zarówno emaliowane gar­n­ki, jak i te, które wyko­rzysty­wane były w starych typach piecy z powodze­niem mogą być wyko­rzys­tane również w naszej nowej pły­cie ceram­icznej. Nieco inaczej sprawa wyglą­da w obszarze płyt induk­cyjnych. Użytkown­ik pły­ty induk­cyjnej musi wyposażyć się w spec­jalne, fer­ro­mag­ne­ty­czne naczy­nia, które poz­wolą na łatwe przyrządzanie potraw tech­niką induk­cyjną. Jak znaleźć tego typu naczy­nia? Obec­nie więk­szość gar­nków, patel­ni czy innych naczyń ma spec­jalne oznaczenia ułatwia­jące dopa­sowanie pro­duk­tu do posi­adanej przez nas płyty.

Cena płyt grzewczych

Dużą zaletą płyt ceram­icznych jest ich relaty­wnie niska cena. W przy­pad­ku nieprzewidzianej awarii, która z reguły spowodowana jest wadli­wą grza­łką, koszt naprawy również nie powinien zwal­ić nas z nóg. Inaczej wyglą­da kwes­t­ia z płytą induk­cyjną. Są one wyraźnie droższe, niż pły­ty ceram­iczne, a koszt ich naprawy jest na ten moment bard­zo wysoki.

Wybór pomiędzy wygodą, bez­pieczeńst­wem, kom­fortem gotowa­nia a ceną to bard­zo ciężkie wyzwanie. Przed doko­naniem decyzji zakupowej powin­niśmy dokład­nie zwery­fikować, co jest dla nas najważniejsze, i na pod­staw­ie tego wybrać płytę grzew­czą lub indukcyjną.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo