Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Czy wiesz ile kosztuje Cie sprzęt AGD rocznie?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


W obec­nych cza­sach żadne gospo­darst­wo domowe nie może się obyć bez takich urządzeń domowych jak piekarnik, lodówka, pral­ka, zmy­war­ka czy pły­ta ceram­icz­na lub induk­cyj­na. Każde z tych urządzeń jed­nak pobiera sporą ilość energii elek­trycznej, która ma wpływ na nasze rachun­ki za prąd. Oczy­wiś­cie dobrej jakoś­ci sprzę­ty tak uznanych marek, jak Whirlpool posi­ada­ją w swo­jej ofer­cie urządzenia o wysok­iej klasie ener­gety­cznej, jed­nak nawet one pobier­a­ją prąd w dużych iloś­ci­ach. Ile dokład­nie kosz­tu­je nas roczne uży­wanie poszczegól­nych sprzętów? Poniżej przy­go­towane zostało małe zestawienie.

Płyta ceramiczna lub indukcyjna

Pły­ty grzew­cze to bard­zo wygodne urządzenia, które umożli­wią nam bez­pieczne i szy­bkie gotowanie wszelkiego rodza­ju potraw. Jest to jed­nak jed­no z urządzeń, które pobiera najwięk­szą ilość energii w naszym domu. By ocenić, ile w ciągu roku zapłacimy za wyko­rzys­tanie pły­ty, musimy uśred­nić pewne wartoś­ci, głównie ze wzglę­du na fakt, iż każ­da rodz­i­na inaczej korzys­ta z dobrodziejst­wa tego urządzenia. Zakłada­jąc jed­nak, że każdego dnia przy­na­jm­niej przez pół godziny wyko­rzys­tu­je­my naszą płytę, której moc wacha się od 1800 do 2300W, przyjdzie nam zapłacić kwotę około 460 zło­tych w skali roku. 

Piekarnik

W przy­pad­ku piekarni­ka główny wpływ na zuży­cie prą­du ma nasza kul­tura pieczenia. Jeśli częs­to wyko­rzys­tu­je­my piekarnik do pieczenia w tem­per­aturze wyższej niż 200 stop­ni Cel­sjusza, a dodatkowo wyko­rzys­tu­je­my opc­je ter­moo­biegu, pobór energii jest najwięk­szy. Posługu­jąc się ponown­ie uogól­nieni­a­mi, wyko­rzys­tu­jąc piekarnik przez 45 min­ut każdego dnia, za rok pra­cy urządzenia przyjdzie nam zapłacić około 200 złotych. 

Lodówka

Lodówka stanowi jeden z najwięk­szych ener­gety­cznych wydatków w każdym gospo­darst­wie domowym. Jest to związane z fak­tem, iż lodówka, ze wzglę­du na swo­ją specy­fikę musi być cały czas podłąc­zona do zasi­la­nia. Oczy­wiś­cie, w celu oszczęd­noś­ci rachunków za prąd pro­du­cen­ci prześ­ci­ga­ją się w ofer­tach sprzę­tu coraz bardziej ener­gooszczęd­nego i nowoczes­nego. W przy­pad­ku lodówek, ze wzglę­du na tak duży pobór energii należy zwery­fikować, czy lep­szym pomysłem jest zakup lodów­ki o opty­mal­nej klasie ener­gety­cznej, czy należy dopłacić do samego sprzę­tu i liczyć na to, że lodówka o wyższej klasie ener­gety­cznej zwró­ci nam tą inwest­y­c­je. W przy­pad­ku lodów­ki o śred­niej klasie ener­gety­cznej A++ rocz­na wartość rachunku za prąd to około 150 złotych. 

Ist­nieje jeszcze wiele innych sprzętów, począwszy od zmy­war­ki, przez cza­jnik elek­tryczny, okap, odkurza­cz aż po bojler, które również pobier­a­ją dużą ilość prą­du. Ważne jest, by z każdego z tych urządzeń korzys­tać prze­myślanie, co będzie miało istot­ny wpływ na zmniejsze­nie rachunków za prąd. 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo