Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

CZY PRALKA W KUCHNI JEST LEGALNA?

Czy pralka w kuchni jest legalna? — Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, AGD, Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


 

Choć brz­mi nieco niedorzecznie to jed­nak wiele osób zada­je sobie to pytanie i jak się okazu­je odpowiedź nie jest tak oczy­wista i jed­noz­nacz­na jak­by się mogło wydawać. Postanow­iliśmy zbadać sprawę i rozwiać wąt­pli­woś­ci raz na zawsze. Podob­no o takim zakazie mówią reg­u­lację pamię­ta­jące jeszcze cza­sy PRL‑u. Jed­nak obal­amy ten mit, jak się okazu­je pral­ka w kuch­ni jest równie legal­na jak ta sto­ją­ca w łazience czy piwni­cy naszego domu — żaden przepis nie zakazu­je jed­noz­nacznie insta­lacji pral­ki w tym pomieszcze­niu. Nie ma także infor­ma­cji czym miało­by groz­ić podłącze­nie automatu piorącego w kuch­ni. Przepisy budowlane wskazu­ją jedynie, że w łazience “powin­no” być miejsce, w którym będzie możli­wość podłączenia pral­ki. Więc tak naprawdę wszytko opiera się jedynie na zdrowym rozsąd­ku. Najis­tot­niejsze przy mon­tażu pral­ki jest swo­bod­ny dostęp do niej oraz bez­pieczeńst­wo dla pozostałych domown­ików, w tym dzieci. 

Nie ma co dłużej dewag­ować nad powyższą ustawą, tym bardziej, że zapowiedziana jest już jej now­eliza­c­ja, która mamy nadzieję rozwieje reszt­ki wątpliwości.

Zalety i wady prania w kuchni

Weźmy pod lupę zale­ty i wady umiejs­cowienia naszej pral­ki. Kuch­nia wyda­je się być log­icznym rozwiązaniem kiedy nasza łazien­ka to niewiel­ka przestrzeń i nie chce­my jej zagra­cać kole­jnym, nie małym urządze­niem. Zaoszczęd­zone miejsce może­my przez­naczyć na nieco więk­szą wan­nę lub szer­szą kabinę pryszni­cową która zmieni łazienkę w mały salon odnowy po ciężkim dniu pracy.

Z kolei oso­by prze­ci­wne takiemu rozwiąza­niu jako argu­ment poda­ją brak miejs­ca na kosz z brud­ną bielizną — prze­cież nie będzie stał w kuch­ni. I oczy­wiś­cie suszar­ka na ubra­nia, gdzie ją rozstaw­ić? Niek­tórzy wiesza­ją pranie na suszarce pod sufitem w łazience, wtedy takie chodze­nie z praniem od kuch­ni do łazien­ki to mało wygodne rozwiązanie. Praw­da jest taka, że ile ludzi tyle pref­er­encji i pri­o­ry­tetów, dla jed­nego waż­na będzie este­ty­ka łazien­ki (mały salon spa) a dla drugiego prak­ty­czne rozwiązanie trzy­ma­nia pral­ki blisko kosza z bru­da­mi i suszar­ki. Nie ma też co się kłó­cić z rozwiąza­ni­a­mi architek­ton­iczny­mi zas­tosowany­mi w naszym domu czy mieszka­niu, nie będziemy w końcu przestaw­iać ściany żeby wcis­nąć pralkę do łazien­ki kiedy mamy dużo miejs­ca w kuch­ni. Najważniejsze żebyśmy czuli się kom­for­towo z danym umiejs­cowie­niem, zarówno od strony psy­chicznej jak i praktycznej.


Czy zaj­mu­je się ser­wis AGD Napraw­iamy Pralki.pl?

W naszej ofer­cie znajdziesz:

  • naprawy pralek; ⇔ ser­wis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ ser­wis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ ser­wis piekarników
  • naprawy płyt induk­cyjnych; ⇔ ser­wis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceram­icznych; ⇔ ser­wis płyt ceramicznych
  • naprawy zmy­warek; ⇔ ser­wis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ ser­wis suszarek do ubrań

Ser­wisu­je­my AGD marek: Ami­caCan­dyInde­sitWhirlpool.

Teren na którym świad­czymy usłu­gi napraw sprze­tu AGD to: Poz­nań, Dopiewo, Komorni­ki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zasalewo.

 

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo