porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Czy piekarnik może stać obok lodówki?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Remontowe szaleństwo! Wybieramy agd!

Pięk­na pogo­da być może zachę­ca do odnowienia mieszka­nia. Kiedy na tapetę wchodzi kuch­nia, jest to już coś więcej niż zwykłe prze­malowanie ścian. Mnóst­wo sprzętów elek­trycznych, meble. Może by tak spróbować nowego ustaw­ienia, albo postaw­ić na całkowicie nowy pro­jekt wyposaże­nia kuch­ni? U nas w sklepie częs­to pada­ją pyta­nia o ustaw­ie­nie sprzętów elek­trycznych w bliskiej odległoś­ci. Cho­ci­aż dla tostera i zmy­war­ki nie ma prob­le­mu, to schody zaczy­na­ją się gdy klien­cie chcą umieś­cić piekarnik tuż przy lodów­ce. Rozwiązanie to wyda­je się bard­zo funkcjon­alne. Z lodów­ki wyj­mu­je­my prze­cież piz­zę, która trafią wprost do piekarnika! 

Mam mało baterii-lodówka

Krucz­ki kryją się za rogiem. Lodówka odpowiada­ją­ca za chłodze­nie pokar­mu, pro­duk­tów, urządze­nie pobier­a­jące energię potrzeb­ną do obniża­nia tem­per­atu­ry. Lodów­ki wyposażone w zam­rażar­ki, automaty­cznie dążą do jeszcze niższy wartoś­ci z ter­mometru. Piekarnik zaś lubi osią­gać wartoś­ci rzę­du 200 stop­ni. Ustaw­ie­nie takich przed­miotów blisko siebie i reg­u­larne ich uży­wanie może zaburzyć ich pracę, tym samym zwięk­szyć ilość pobier­anej energii. Rów­na się wyższe rachun­ki za prąd. Cza­sem nawet kończy jako naprawa agd. Tego nie chcemy. 

Chcemy rozwiązania

Nie zostaw­imy Was na lodzie. Nasi spec­jal­iś­ci doradza­ją by sprzęt umieszczać na przykład w zabu­dowie. Wtedy sprzęt agd nie będzie odd­zi­ały­wał bezpośred­nio na siebie nawza­jem. Dobrym sposobem okazu­je się również umieszcze­nie między taki­mi sprzę­ta­mi kilku­cen­tymetrowej pły­ty. Wiodące mar­ki takie jak: can­dy, inde­sit, whirlpool, mówią o jeszcze jed­nej drodze wyjś­cia. Ofer­u­ją bowiem lodów­ki wyposażone w spec­jal­ną powłokę ochron­ną. Na przykład piekarni­ki wyposażane są w obu­dowę z funkcją chłodzącą. Tech­nolo­gia idzie na przód , dlat­ego w naszym sklepie ofer­u­je­my pozy­c­je, które nie ogranicza­ją wodzy fan­tazji klienta. 

Pod­sumowu­jąc, bez­piecznym wyjś­ciem może okazać się ustaw­ie­nie lodów­ki kil­ka mebli dalej niż piekarnik. Jeśli jed­nak decy­du­jesz się na taki pro­jekt, nie zapom­nij o:

  • roz­mowie z kom­pe­tent­nym pra­cown­ikiem, który doradzi odpowied­ni mod­el sprzę­tu agd,
  • dokład­nej anal­izie gwarancji od pro­du­cen­ta, jeśli wspom­ni­ano w niej o bezwzględ­nym zakazie ustaw­ia­nia piekarni­ka obok lodów­ki i na odwrót, Two­ja gwaranc­ja nie będzie uznana,
  • pły­cie bez­pieczeńst­wa, która odd­ziela obu­dowy obu sprzętów.

Zaprasza­my do naszego ser­wisu agd, chęt­nie pomoże­my Ci dobrać agd dopa­sowane do Twoich potrzeb. Kiedy się widzimy?


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo