porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Co składa się na koszt naprawy sprzętu AGD?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Sklepy aż ugi­na­ją się od wszelkiego rodza­ju sprzę­tu AGD, który tylko czeka, aby go nabyć. Dzię­ki pralkom, zmy­warkom czy lodówkom nasze życie stało się o wiele prost­sze. Ale nawet jeżeli stać nas na nową pomoc domową, czy musimy pozby­wać się starych, wysłużonych sprzętów tak łat­wo? Może ciekawą alter­naty­wą będzie roze­jrze­nie się za fachową ekipą, która je naprawi?

Składowe kosztu naprawy AGD

Awaria ulu­bionej pral­ki czy lodów­ki to na pewno nic przy­jem­nego. Sytu­acje takie potrafią zaskoczyć w najm­niej oczeki­wanym momen­cie, nie pozostaw­ia­jąc cza­su do namysłu. Częstym pytaniem jest „czy nas na to stać?”, w końcu naprawa sprzę­tu AGD do tanich nie należy. Cena takiej „przy­jem­noś­ci” to skład­owa następu­ją­cych elementów:

 • kon­takt z klien­tem i diag­noza usterki,
 • trans­port sprzę­tu do siedz­i­by firmy i z powrotem,
 • ewen­tu­al­ny zakup częś­ci zamiennych,
 • ilość roboc­zo­godzin, poświę­conych na naprawę.

To są ele­men­ty kosz­tu ogól­nego  naprawy, który pra­cown­i­cy naszego ser­wisu, mając na uwadze dobro klien­ta, stara­ją się w jak najwięk­szym stop­niu ograniczyć. Już na etapie kon­tak­tu z klien­tem jesteśmy w stanie dokład­nie określić prob­lem i osza­cow­ać przyszły koszt naprawy sprzę­tu AGDJeżeli okaże się, że usterkę jesteśmy w stanie wye­lim­i­nować na miejs­cu (w sytu­ac­jach takich, jak: naprawa mod­ułu elek­tron­icznego, przeczyszcze­nie sprzę­tu, ponowne pro­gramowanie i kon­fig­u­rac­ja urządzenia), odpada­ją kosz­ty trans­portu urządzenia do siedz­i­by naszego serwisu.

Sprawa kom­p­liku­je się jeżeli musimy daną część wymienić na nową. W takiej sytu­acji naprawa AGD może się lekko opóźnić. Ale i tutaj nie zostaw­iamy klien­ta w niewiedzy, stara­jąc się dokład­nie go o wszys­tkim poin­for­mować i jak najszy­b­ciej zamówić wszelkie potrzeb­ne części.

Naprawa używanego sprzętu – dlaczego warto?

Dlaczego warto jed­nak pod­jąć się naprawy sprzę­tu? Jest ku temu kil­ka powodów:

 • Powód eko­nom­iczny – koszt naprawy doko­nanej przez nasz ser­wis będzie znacznie niższy niż zakup nowego sprzętu.
 • Powód eko­log­iczny – do skupu zło­mu nie trafi­a­ją sprzę­ty, które dzię­ki wiedzy pra­cown­ików naszego ser­wisu, moż­na w sposób łatwy i tani napraw­ić, przy­wraca­jąc im dawną sprawność.
 • Powód proe­duka­cyjny – bard­zo częs­to klient, przyglą­da­jąc się pra­cy, jaką wykonu­je­my, nabiera wiedzy o tym jak dzi­ała urządze­nie, jakie są jego ele­men­ty skład­owe oraz co się może najczęś­ciej zepsuć.

Naprawa urządzeń AGD to nasza pas­ja, którą staramy się zaraz­ić naszego klien­ta. Pokazu­jąc, że dbamy o jego sprzęt, równocześnie dokładamy wszel­kich starań, aby służył mu przez długie lata.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
 • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
 • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
 • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
 • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
 • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
 • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
 • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo