Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Co oznaczają kody błędów w pralkach marki Electrolux?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


 

Współczes­na pral­ka Elec­trolux wyda­je się na pier­wszy rzut oka urządze­niem sza­le­nie skom­p­likowanym. Masa przy­cisków, pokręteł i lam­pek może przypraw­ić o zawrót głowy. Jed­nak pro­du­cent wyposażył ją w możli­wość porozu­miewa­nia się z użytkown­ikiem, za pomocą spec­jal­isty­cznych kodów. Zna­jo­mość znaczeń tych sym­boli z pewnoś­cią poma­ga ustal­e­nie, co aktu­al­nie dzieje się ze sprzętem, i czy koniecz­na jest naprawa pral­ki.

 Kody błędów pralki Electrolux:

 • E10- zakłó­cony pobór wody lub jej odpływ. Jed­nym słowem zbyt mała ilość płynu zna­j­du­je się w bęb­nie bądź woda nie wyle­wa się do odpły­wu. Najczęś­ciej wystar­czy wyczyś­cić sit­ka w odpły­wie oraz sprawdz­ić zawór Aquastop, jeżeli jest w wyposaże­niu danego typu urządzenia.

 • E20- syg­nal­i­zowany prob­lem z pom­pą odpły­wową, która nie odprowadza brud­nej wody. Przy­czyną może być zapchany fil­tr lub zgię­ty wąż odpły­wowy. Jeśli usunię­cie potenc­jal­nych przy­czyn błę­du nie pomoże, należy wezwać ser­wis pralek.

 • E30- wyciek, który moż­na próbować zlokali­zować samemu. W pier­wszej kole­jnoś­ci należy sprawdz­ić uszczelkę drzwiczek (może być wygię­ta lub dzi­u­rawa), następ­nie podłączenia węża. Jeśli to nie pomoże, wzy­wamy ser­wis Electrolux.

 • E40– prob­lem z blokadą drzwiczek. Na szczęś­cie kon­strukc­ja pral­ki Elec­trolux uniemożli­wia rozpoczę­cie cyk­lu pra­nia przy otwartych drzwiczkach, mimo to sama awaria może spraw­ić kłopot. Przy­czyną E40 może być uła­many zaczep zam­ka lub niedzi­ała­ją­cy elek­tro­magnes blokady. Mimo że przy odrobinie zdol­noś­ci tech­nicznych da się to napraw­ić we włas­nym zakre­sie, warto poin­for­mować o tym fak­cie ser­wis agd.

 • E60– kod wskazu­ją­cy na zbyt niską tem­per­aturę wody. Prob­lem może doty­czyć grza­ł­ki bądź czu­jni­ka tem­per­atu­ry. Z uwa­gi na konieczność sprawdzenia insta­lacji elek­trycznej zale­ca się poin­for­mować o zdarze­niu ser­wis hotpoint.

 • E90– błąd związany z elek­tron­iką. W tym wypad­ku może pomóc jedynie spec­jal­ista z zakładu, gdzie odby­wa się naprawa pralek.

Kody nietypowe.

Niety­powym kodem są trzy poziome kres­ki na wyświ­et­laczu. W tym cza­sie pral­ka nie reagu­je. Nie jest to błąd, ale włąc­zona bloka­da rodzi­ciel­s­ka uru­chomiona niechcą­cy, lub przez które­goś z rodz­iców. W instrukcji obsłu­gi jest podana kon­fig­u­rac­ja klaw­iszy zde­j­mu­ją­ca blokadę.

Może się też przy­darzyć niepraw­idłowe rozmieszcze­nie odzieży w bęb­nie. W takiej sytu­acji pral­ka nie rozpocznie wirowa­nia. W tym przy­pad­ku również należy użyć kom­bi­nacji klawiszy.

Mimo dość sporej iloś­ci kodów, fak­tem jest, że pojaw­ia­ją się niezwyk­le rzad­ko. Pral­ki Elec­trolux znane są na świecie ze swo­jej jakoś­ci i nieza­wod­noś­ci, dlat­ego awaria pralek wys­tępu­je bard­zo spo­rady­cznie. Najlep­si fachow­cy dba­ją o zad­owole­nie klien­tów, o czym dobit­nie świad­czą stale ros­ną­ca ilość zad­owolonych użytkowników.

 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
 • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
 • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
 • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
 • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
 • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
 • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
 • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo