Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Awarie i kody błędów lodówek LG i Whirlpool

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Lodówka to obec­nie niezwyk­le innowa­cyjne urządze­nie, które wyposażone jest w wiele innowa­cyjnych funkcji. Dzię­ki temu życie sta­je się dużo łatwiejsze. Cza­sa­mi jed­nak dochodzi do awarii. Dlat­ego przy­go­towal­iśmy dla Państ­wa listę możli­wych prob­lemów, które mogą wys­tąpić w przy­pad­ku lodówek LG i Whirlpool. Sprawdź!

Głośna praca lodówki

Jed­nym z symp­tomów infor­mu­ją­cych o pojaw­ie­niu się niepraw­idłowoś­ci jest głoś­na pra­ca lodów­kiSprzęt AGD generu­ją­cy hałas o wyższych decy­belach niż doty­chczas może infor­mować o uszkodze­niu sprężar­ki. Inną przy­czyną może być złe wyreg­u­lowanie nóżek sprzę­tu AGD. Awaria może też związana z obec­noś­cią kamienia na zaworze kostkar­ki utrud­ni­a­jącego przepływ wody. Taka sytu­ac­ja rodzi kłopot w postaci nieprzy­jem­nego dźwięku za każdym razem, gdy chce się pobrać lód.

Dlaczego lodówka nie chłodzi?

Awaria lodów­ki LG lub Whirlpool może pole­gać też na zaniku chłodzenia. Najczęst­szym powo­dem takiego stanu rzeczy może być uszkod­zony kon­den­sator, sil­nik parown­i­ka, zabrud­zony skraplacz, czy też prob­lem tech­niczny doty­czą­cy czu­jni­ka tem­per­atu­ry bądź mod­ułu sterującego.

Co zrobić, gdy lodówka LG lub Whirlpool się nie włącza?

Wśród możli­wych usterek tech­nicznych wymienia się też prob­lem związany z włącze­niem lodów­ki. Awaria AGD tego typu może wys­tąpić w sytu­acji lekkiego uszkodzenia prze­wodu zasi­la­jącego. Co więcej, lodówka wyłączy się też przy skońc­zonym zaso­bie czyn­ni­ka chłodzącego.

Przykładowe kody błędów lodówek Whirlpool

Awaria lodów­ki Whirlpool może pole­gać też na pojaw­ie­niu się kodu błę­du. Gdy na wyświ­et­laczu zobaczysz cyfrę 6, możesz być pewien, że doszło do błę­du dzi­ała­nia mod­ułu steru­jącego. Wów­czas należy odłączyć zasi­lanie na około 5 min­ut. Po tym cza­sie wszys­tko powin­no wró­cić do normy. W prze­ci­wnej sytu­acji koniecznie musisz wymienić mod­uł steru­ją­cy. Lodówka Whirlpool może też infor­mować o awarii AGD pole­ga­jącej na prob­lemie z czu­jnikiem tem­per­atu­ry komory chłodziar­ki (lit­era C). Nato­mi­ast oznacze­nie CF zaw­iadamia o braku komu­nikacji między mod­ułem steru­ją­cym a inter­fe­jsem użytkownika.

Jakie kody błędów pojawiają się w przypadku awarii lodówki LG?

Pro­duk­ty hot­point mar­ki LG mogą wyświ­etlić na przykład kod Er 15. Wów­czas oznacza to, że doszło do kłopo­tu z wenty­la­torem kostkar­ki do lodu. Innym rodza­jem możli­wej uster­ki jest awaria czu­jni­ka chłodziar­ki (Er rS). Nato­mi­ast prob­lem tech­niczny doty­czą­cy czu­jni­ka wilgo­t­noś­ci w lodówkach LG oznacza się jako Er HS.

To tylko niek­tóre przykłady możli­wych prob­lemów. W przy­pad­ku awarii sprzę­tu hot­point warto sko­rzys­tać z pomo­cy sprawd­zonego i doświad­c­zonego ser­wisu. Taka naprawa AGD da Ci pewność, że Two­ja lodówka Whirlpool, Lg, Ami­ca lub należą­ca do innego pro­du­cen­ta będzie napraw­iona w pro­fesjon­al­ny sposób!


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo