porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Automatyczne dozowanie detergentu w pralkach

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Od jakiegoś cza­su pro­du­cen­ci pralek pochy­la­ją się nad nową funkcją auto dozowa­nia, która może zupełnie odmienić domowe pranie. Wiele firm, które wypuś­ciły już mod­ele z tą nową opcją oznaczenia pra­nia i przed­staw­ia nam metodę na opty­mal­ną pracę pral­ki. To rozwiązanie zakła­da stosowanie spec­jal­nych komór, które napeł­ni­amy deter­gen­tem raz na wiele prań. To nie ma nic wspól­nego z cza­sem pra­nia wykony­wanego przez pralkę, ani poszczegól­nym pro­gramem. Ta tech­nolo­gia wzbudza zain­tere­sowanie, ponieważ ma ona istot­ny wpływ na samą jakość pra­nia w sto­sunku do iloś­ci uży­tych deter­gen­tów. Wszyscy przyzwycza­ili się do wygody prze­jaw­ia­jącej się w tym, że jedyną czyn­noś­cią wynika­jącą z naszej inic­jaty­wy jest wsy­panie proszku do komory lub wrzuce­nie kap­suł­ki do pra­nia. Jest to z pewnoś­cią wygodne rozwiązanie, jed­nak dziś już wiemy, że moż­na lep­iej. Tech­nolo­gia dos­tosowu­ją­ca ilość potrzeb­ne­go deter­gen­tu, do obec­nie robiącego pra­nia powodu­je, że może­my wiele zyskać. Do tej pory, każdy uży­wał tyle proszku ile uważał za słuszne lub korzys­tał z instrukcji podanej na opakowa­niu. Jak wiado­mo są to dane podane w przy­bliże­niu, i nie ma możli­woś­ci uży­cia ide­al­nej daw­ki. I w tym miejs­cu pojaw­ia się świetne rozwiązanie, jakim jest sys­tem auto dozowania. 

Pral­ki z tą funkcją do tego różnią się od innych zasob­nikiem, który posi­a­da czu­jni­ki dos­tosowu­jące ilość potrzeb­ne­go deter­gen­tu na pod­staw­ie prze­jrzys­toś­ci wody. Bez wąt­pi­enia to rozwiązanie wspiera nasz domowy budżet, ponieważ znacznie ogranicza zuży­cie wody na płukanie, a przy okazji oszczędza­my proszek. Jest nam wdz­ięczne także środowisko, bo to rozwiązanie jest bardziej eko­log­iczne i eko­nom­iczne. Nowocześniejsze pral­ki firm, takich jak Whirpool, Elec­trolux, Beko, Ami­ca pro­ponu­ją przeło­mową tech­nologię, która bierze pod uwagę jeszcze więcej czyn­ników, co powodu­je jeszcze pre­cyzyjniejsze dobranie iloś­ci potrzeb­ne­go proszku. Wspom­ni­ane para­me­try sprawdza­ją wsad, twar­dość wody, typ środ­ka do pra­nia, a nawet oce­nia poziom zabrudzenia pranych mate­ri­ałów. Jest to wiodą­ca tech­nolo­gia wśród sposobów na pranie ubrań. Jed­nak ten mod­el, jak każdy inny ma ogranic­zony czas gwarancji. Nieste­ty, w którymś momen­cie Twój sprzęt odmówi posłuszeńst­wa, wtedy skon­tak­tuj się z naszą fir­mą, ponieważ świad­czymy pro­fesjon­alne usłu­gi napraw AGD. Nasz ser­wis pralek pode­jmie się naprawy, która przy­wró­ci Two­je życie do nor­mal­noś­ci. Mamy świado­mość jak waż­na w tych cza­sach jest spraw­na pral­ka, bo jak wiado­mo w znacznym stop­niu ułatwia codzi­enne życie. U nas naprawa pralek oznacza zaję­cie się sprzętem przez pro­fesjon­al­istów, szy­bkie zdi­ag­no­zowanie prob­le­mu, i napraw­ienia uster­ki najlep­szą możli­wą metodą. Odwiedź nasz ser­wis AGD i daj drugie życie pralce.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo