porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

6 zalet płyty indukcyjnej z pochłaniaczem

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Pły­ta induk­cyj­na to sty­lowe i wygodne rozwiązanie, na które decy­du­je się coraz więcej osób. Warto wybrać pro­dukt zaw­ier­a­ją­cy pochła­ni­asz, aby przekon­ać się, jak wiele korzyś­ci niesie ze sobą wyko­rzys­tanie takiego rozwiąza­nia. Przeczy­taj ten artykuł i dowiedz się, jak wiele możesz zyskać.

Zalety płyty indukcyjnej z pochłaniaczem

Sprzęt agd dobrej jakoś­ci, to pod­sta­wowe wyposaże­nie każdej kuch­ni. Pły­ta induk­cyj­na z pochła­ni­aczem, dzi­ała podob­nie jak trady­cyjny okap. Ważną zaletą pły­ty z pochła­ni­aczem jest este­ty­ka. Dzię­ki pły­cie nie musisz mon­tować odd­ziel­nego oka­pu, którego widok w kuch­ni nie każdego zach­wyca. Miejsce nad płytą moż­na wów­czas wyko­rzys­tać w celu uświet­nienia aranżacji kuch­ni. Kole­jną zaletą pły­ty induk­cyjnej z pochła­ni­aczem, jest to, iż moż­na zamon­tować ją w każdej kuch­ni, nieza­leżnie od rozmi­aru. Taka pły­ta może znaleźć się również w wyspie kuchen­nej, dzię­ki odpowied­niemu zaplanowa­niu insta­lacji. Trze­cia waż­na zale­ta, to możli­wość reg­u­lacji. Wiele mod­eli umożli­wia wysunię­cie na wybraną przez użytkown­i­ka wysokość. Dzię­ki temu użytkowanie pły­ty jest łatwe. Kole­j­na zale­ta, o której należy wspom­nieć to skuteczność. Pochła­ni­acz elimin­u­je nad­mierną wilgoć, dym, a także inten­sy­wne zapachy. Dzię­ki temu wonie pow­sta­jące pod­czas gotowa­nia nie będą roznosiły się po całym mieszka­niu. Pią­ta zale­ta to wygląd. Pły­ta induk­cyj­na z pochła­ni­aczem wyglą­da efek­ty­wnie i bard­zo nowocześnie. Te cechy są istotne, jeśli zależy Ci na este­ty­cznym wyglądzie kuch­ni. Ostat­nią zaletą, którą warto wymienić, jest cicha pra­ca pochła­ni­acza. Każdy kto miał trady­cyjny okap w kuch­ni wie, że sprzę­ty te najczęś­ciej są po pros­tu głośne. W przy­pad­ku pły­ty induk­cyjnej w pochła­ni­aczem prob­lem ten nie ist­nieje. Warto wybier­ać dobre pro­duk­ty agd, a przed zaku­pem upewnić się, czy w przy­pad­ku prob­lemów sklep ofer­u­je ser­wis z opcją, jaką jest naprawa agd.

Dobry sprzęt to gwarancja zadowolenia

Wyso­ka jakość jest bard­zo istot­na. Dzię­ki niej moż­na być pewnym, że sprzęt posłuży przez długie lata. Pły­ta induk­cyj­na elec­trolux, to częs­to wybier­any sprzęt. Ta znana mar­ka jest pole­cana i dobrze oce­ni­ana przez zad­owolonych klien­tów. Warto zwró­cić uwagę również na inne znane mar­ki. Pły­ta induk­cyj­na bosh także okaże się dobrym wyborem. Mar­ki te są znane, dlat­ego nie mogą poz­wolić sobie na złą jakość czy niezad­owole­nie klien­tów. To spraw­ia, że pro­duk­ty w ofer­cie zaw­ier­a­ją wszys­tko, czego potrze­bu­je nawet najbardziej wyma­ga­ją­cy klient. Jeśli decy­du­jesz się na wygodne rozwiązanie jakim jest pły­ta, pamię­taj o zakupie odpowied­nich dodatków. Patel­nie na indukc­je oraz odpowied­nie gar­n­ki to w tym przy­pad­ku konieczność.  U nas zna­jdziesz wszys­tko czego potrze­bu­jesz do sprawnego i przy­jem­nego przy­go­towywa­nia ulu­bionych potraw.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo