Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Zmywarka do zabudowy — czym kierować się przy wyborze?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Trud­no sobie wyobraz­ić dzisiejszą kuch­nię bez urządzeń ułatwia­ją­cych pracę w niej. Zmy­war­ka to sprzęt, który coraz częś­ciej trak­towany jest jako niezbędne wyposaże­nie. W nowoczes­nej kuch­ni królu­ją zmy­war­ki do zabu­dowy, które spry­t­nie ukryte nie burzą este­ty­ki mebli kuchen­nych. Czym zatem kierować się przy wyborze zmy­war­ki do zabu­dowy?

Wielkość ma znaczenie

Decy­du­jąc się na zakup zmy­war­ki do zabu­dowy należy uwzględ­nić jej obec­ność jeszcze przed wyborem mebli. Przy małej kuch­ni trud­no wygospo­darować dodatkowe miejsce przez­nac­zone na sprzęt AGD o dużych wymi­arach. Dlat­ego na rynku dostęp­ne są mod­ele o sze­rokoś­ci 45, 60 i 90 cm. Pamię­ta­jmy jed­nak, że mniejsza zmy­war­ka, to mniejszy jed­no­ra­zowy jej załadunek. Przy dużej licz­bie osób te najm­niejsze trze­ba będzie uży­wać częś­ciej. Cza­sem więc ze względów eko­nom­icznych (zuży­cie wody i prą­du) trze­ba rozważyć wybór więk­szego mod­elu. Warto zwró­cić uwagę na niewąt­pli­wą zaletę zmy­warek do zabu­dowy, a mianowicie to, że nad zmy­warką mamy w pełni użyteczny blat roboczy. Dzię­ki temu kuch­nia jest bardziej funkcjon­al­na nawet przy dużych zmywarkach.

Model na lata

Przy wyborze sprzę­tu AGD kieru­je­my się nie tylko ceną, ale również dany­mi tech­niczny­mi urządzenia. W przy­pad­ku zmy­warek istotne znacze­nie ma klasa ener­gety­cz­na, zuży­cie wody na cykl oraz poziom hała­su. Ponieważ zmy­war­ka do zabu­dowy ma nam posłużyć wiele lat warto wybrać mod­el, który cechu­je niskie zuży­cie prą­du i wody (zmy­wanie w zmy­warce ma być mniej kosz­towne od ręcznego). Mniejszy wpływ na pod­ję­cie decyzji ma zakres dostęp­nych tem­per­atur czy licz­ba programów.

Przydatne funkcje dodatkowe

Każdy pro­du­cent zmy­warek wprowadza do swych urządzeń rozwiąza­nia, które mają zachę­cić do zakupu właśnie tego sprzę­tu. Nie wszys­tkie funkc­je zmy­war­ki wyko­rzys­tamy w trak­cie użytkowa­nia, jed­nak pewne rozwiąza­nia są na tyle przy­datne, że warto się im przyjrzeć.

Niek­tóre mod­ele zmy­war­ki Can­dy posi­ada­ją możli­wość sterowa­nia za pomocą smart­fonu. Dzię­ki odpowied­niej aplikacji może­my sterować zmy­warką za pomocą gło­su, tworzyć nowe pro­gramy dla urządzenia lub ustaw­ić jedynie czas zmy­wa­nia, a zmy­war­ka sama dobierze pro­gram. W zmy­warkach mar­ki Can­dy sto­su­je się również samoczyszczą­cy się fil­tr, który zapo­b­ie­ga gro­madze­niu się resztek jedzenia.

Zmy­war­ki do zabu­dowy Inde­sit posi­ada­ją dwa spec­jalne pro­gramy zmy­wa­nia. Cykl eXtra Hygiene spłuku­je naczy­nia wodą pod­grzaną do 72oC. Naczy­nia umyte w tym cyk­lu są higien­icznie czyste. Innowa­cyjnym rozwiązaniem zas­tosowanym w zmy­warkach Inde­sit jest cykl Baby Care, który usuwa 99,9% bak­terii z naczyń. Pro­gram służy głównie do mycia i suszenia akce­soriów (naczy­nia i zabaw­ki) dla niemowląt i starszych dzieci. Dodatkowo moż­na sko­rzys­tać ze spec­jal­nej tac­ki, tzw. Baby Zoo do steryl­iza­cji butelek czy smoczków, która odd­ziela te przed­mio­ty od innych naczyń w zmy­warce. A po skońc­zonym myciu moż­na wyjąć tackę z wys­teryl­i­zowany­mi przed­mio­ta­mi i wyko­rzys­tać ją do ich przechowania.

W zmy­warkach Whirlpool docenić należy stara­nia pro­du­cen­ta doty­czące wyko­rzys­ta­nia przestrzeni. Duże naczy­nia bez prob­le­mu umy­je­my w zmy­warce dzię­ki możli­woś­ci złoże­nia ramion w dol­nym koszu. Dodatkowy, reg­u­lowany 3 kosz to miejsce na sztućce. Moż­na również usunąć kosze tak, aby zwięk­szyć ilość miejs­ca i zostaw­ić tylko jeden, a spośród pro­gramów wybrać opcję 1 kosza lub połowy załadunku.

Jakość w dobrej cenie

Wybier­a­jąc sprawd­zonych pro­du­cen­tów i dobre mar­ki (Whirlpool, Can­dy czy Inde­sit) mamy pewność, że zaku­pi­ony sprzęt AGD będzie nam dobrze służył. Rejes­trac­ja w ser­wisie AGD to dostęp do Obsłu­gi Klien­ta, która doradzi jak lep­iej wyko­rzys­tać nasz sprzęt AGD, pomoże przedłużyć gwarancję pro­duk­tu, poin­for­mu­je o istot­nych aktu­al­iza­c­jach. Ser­wis zaj­mu­je się również naprawą sprzę­tu AGD w ramach gwarancji i po jej zakończeniu.

 


Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo