porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Zalety i wady płyty gazowej, elektrycznej i indukcyjnej

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Kiedy urządza­my kuch­nie, chce­my, aby wszys­tko było dopięte na ostat­ni guzik. Liczy się nie tylko funkcjon­al­ność, ale również jakość sprzętów. Tak samo jest w przy­pad­ku, kiedy decy­du­je­my się na zakup kuchen­ki. Do wyboru mamy płytę induk­cyjną, elek­tryczną oraz gazową. Co warto wiedzieć o każdej z nich? Która okaże się naj­trafniejszym wyborem?

Płyta gazowa — tradycyjne rozwiązanie

Jeśli chodzi o rodza­je płyt grzew­czych, to pły­ta gazowa jest trady­cyjnym rozwiązaniem. Kuch­nia gazowa wybier­ana jest bard­zo częs­to przez zawodowych kucharzy. Pro­fesjon­al­iś­ci cenią ją sobie za możli­wość intu­icyjnej kon­troli nad mocą grza­nia. Dodatkowo pod­kreśla­ją, że smak potraw przyrząd­zonych na pły­cie gazowej jest dużo bardziej intensywny. 

My może­my powiedzieć jed­no: pły­ta gazowa ma wiele zalet. Pier­wszą z nich jest duży wybór sprzę­tu w sto­sunkowo nis­kich cenach. To daje każde­mu sze­rok­ie możli­woś­ci i szan­sę na zakup sprzę­tu z wyższej pół­ki. Nie moż­na zapom­nieć również o tym, że na kuchence gazowej może­my uży­wać dowol­nych gar­nków pod­czas gotowania. 

Jeśli chodzi o wady pły­ty gazowej, należy do nich przede wszys­tkim to, że nie jest w pełni bez­piecz­na. Nie należy zapom­i­nać o tym, że gaz dla orga­niz­mu człowieka jest szkodli­wy, a każ­da uster­ka w kuchence powodu­je zagroże­nie wybuchem. W przy­pad­ku braku podłączenia do sieci gazowej trze­ba również pamię­tać o koniecznoś­ci wymi­any but­li gazowej.

Płyta elektryczna 

Pły­ta ceram­icz­na to sprzęt, na który decy­du­je się najm­niejsza licz­ba ludzi. Pły­ta elek­trycz­na to jed­nak mniej zaawan­sowane tech­no­log­icznie rozwiązanie, kiedy mamy do wyboru indukcję. Pomi­mo tego, pły­ty ceram­iczne są łat­wo dostęp­ne w nowoczes­nym i dobrze prezen­tu­ją­cym się wyda­niu. Ten sprzęt posi­a­da wiele dodatkowych funkcji w porów­na­niu do kuchen­ki gazowej. Częs­to ofer­u­ją możli­wość ustaw­ienia blokady przed dzieć­mi, co pozy­ty­wnie wpły­wa na bez­pieczeńst­wo. Pły­ta elek­trycz­na jest dosyć wyda­j­na i skutecznie skra­ca czas gotowania. 

Jeśli chodzi o wady, które posi­a­da kuch­nia elek­trycz­na to przede wszys­tkim fakt, że pły­ta zarówno dłu­go się nagrze­wa, jak i dłu­go chłodzi. Należy być ostrożnym po zakończe­niu gotowa­nia, ponieważ kuchen­ka jest gorą­ca jeszcze przez dłuższą chwilę. Warto zwró­cić uwagę na to, że koszt zakupu takiego sprzę­tu jest znacznie wyższy niż w przy­pad­ku pły­ty gazowej. Dodatkowo elek­tron­i­ka jest znacznie bardziej podat­na na uster­ki niż kuchen­ka gazowa. 

Płyta indukcyjna — innowacyjne rozwiązanie 

W przy­pad­ku kuchen­ki takiej jak pły­ta induk­cyj­na zale­ty biorą górę nad wada­mi.  Zawsze chce­my zaz­naczyć, że jest to nowoczes­na tech­nolo­gia, która spraw­ia, że wyda­jność jest wyso­ka, a zuży­cie energii niskie. Ludzie najchęt­niej wybier­a­ją indukcję, ponieważ bard­zo szy­bko się nagrze­wa, a potrawy przy­go­towu­ją się w ekspre­sowym tem­pie. Dodatkowo nowoczes­ny wygląd dobrze prezen­tu­je się w każdej kuch­ni. Warto również zaz­naczyć, że kuch­nia indyk­cyj­na daje niesamow­itą łat­wość czyszczenia. 

Nasi klien­ci nieste­ty narzeka­ją na wysok­ie ceny płyt induk­cyjnych. Nieste­ty koszt zakupu takiej kuchen­ki zaczy­na się od 1000 zło­tych. Dodatkowo gotowanie na indukcji wiąże się z koniecznoś­cią zakupu spec­jal­nych gar­nków, które są przez­nac­zone właśnie do takiej kuchenki.

Wybór pły­ty do kuch­ni to nie pros­ta sprawa. Zawsze staramy się doradzać naszym klien­tom, które rozwiązanie będzie najlep­sze w ich kuchni.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo