porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Pralka przestała pobierać wodę — jakie mogą być przyczyny?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Two­ja pral­ka nagle przes­tała pobier­ać wodę? Niewyk­luc­zone, że doszło w niej do poważnej awarii. Pamię­taj, że samodziel­na naprawa pralek przyniesie im więcej szkody, niż pożytku, a częs­to może doprowadz­ić nawet do unieważnienia gwarancji. Jeśli masz z nią jakiekol­wiek prob­le­my — zaprasza­my serdecznie do naszego ser­wisu. Dziś zaś przed­staw­imy Ci kil­ka najczęst­szych błędów pralek, z powodu których pral­ka nie pobiera wody..

Uszkodzenie elektrozaworu

Elek­troza­wór to niewiel­ki ele­ment, który posi­a­da każ­da pral­ka. Odpowia­da ono za kon­trolę poboru wody właśnie — a co za tym idzie, jeśli awaria pral­ki dotknie właśnie elek­troza­woru, praw­dopodob­nie w ogóle przes­tanie ona pobier­ać wodę. Pamię­taj, że uszkod­zony elek­troza­wór częs­to prowadzi do wycieku wody z tyłu pral­ki. Jeśli więc Two­ja pral­ka nie pobiera wody — sprawdź, czy ta nie wycieka!


Co zro­bić w przy­pad­ku awarii elek­troza­woru? Najpraw­dopodob­niej koniecz­na będzie jego wymi­ana. Jest to jed­nak czyn­ność wyma­ga­ją­ca pewnych umiejęt­noś­ci tech­nicznych, dlat­ego doradza­my, byś zwró­cił się z tym prob­le­mem do nas. Nasz pro­fesjon­al­ny ser­wis AGD dobierze odpowied­ni elek­troza­wór do Two­jej pral­ki i szy­bko dokona naprawy!

Uszkodzenie programatora

Kole­jnym dość częs­to spo­tykanym prob­le­mem jest awaria pro­gram­a­to­ra. Praw­dopodob­nie w takim przy­pad­ku błędy pral­ki to nie tylko brak możli­woś­ci pobra­nia wody, ale także płynu do płuka­nia. Jeśli pode­jrze­wasz tego typu awar­ię — pod­sta­wowym sposobem jej naprawy jest zre­se­towanie pro­gram­a­to­ra. Nieste­ty jed­nak, nie zawsze to pomoże.

Jeśli nie wiesz, jak zre­se­tować pro­gram­a­tor, lub wyma­ga on poważniejszej naprawy — pomóc Ci może tylko ser­wis pralek. Na kon­sul­tację zaprasza­my do naszego ser­wisu — szy­bko zna­jdziemy i potwierdz­imy prob­lem i wdrożymy odpowied­nią naprawę. 

Uszkodzenie hydrostatu

Kole­jną poważną awar­ią, która spowodu­je, że pral­ka nie będzie pobier­ała wody, jest uszkodze­nie hydrostatu. W przy­pad­ku takiej awarii pral­ki powinieneś jak najszy­b­ciej zgłosić się do ser­wisu AGD — praw­dopodobieńst­wo, że sam poradzisz sobie z naprawą pral­ki jest bowiem znikome. Aby do niego dotrzeć, konieczne będzie bowiem roze­branie sprzętu.

Nasz licencjonowany ser­wis pral­ki Whirlpool to jedyne rozwiązanie, ponieważ samodzielne naprawa pralek dotknię­tych tym prob­le­mem jest moc­no ryzykowne. Częs­to wręcz pog­a­rsza ono sytu­ację, a co za tym idzie znaczą­co pod­nosi kosz­ta przyszłej pro­fesjon­al­nej naprawy, która i tak okaże się koniecz­na — może także prowadz­ić do utraty gwarancji. Nasi spec­jal­iś­ci zaś doskonale zna­ją się na rzeczy i w błyskaw­iczny sposób rozwiążą prob­lem tej awarii.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo