porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Pralka nie pobiera płynu do płukania

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Kiedy pral­ka zasyg­nal­i­zowała koniec pra­nia, zwyk­le wyj­mu­jesz pranie pach­nące płynem do tkanin. Zdarza się jed­nak tak, że zami­ast zapachu płyny do zmiękcza­nia, czu­jesz upor­czy­wy zapach proszku, a płyn do płuka­nia tkanin pozostał nietknię­ty w dozown­iku. Dlaczego pral­ka nie pobiera płynu do płukania?

Na pier­wszy rzut oka wyda­je się, że to dro­bi­azg i moż­na prać ubra­nia bez final­nego deter­gen­tu. Jed­nak doświad­cze­nie w napraw­ie pralek pokazu­je, że pojaw­ia­ją­cy się prob­lem z płynem, syg­nal­izu­je potrze­bę pil­nego kon­tak­tu ze spec­jal­istą po to, aby uniknąć poważniejszych awarii w przyszłości.

Kiedy pralka powinna pobierać płyn do płukania?

W poda­jniku pral­ki zna­j­du­je się spec­jal­na komo­ra przez­nac­zona na płyn do płuka­nia. Jeśli wle­jesz zmiękcza­cz do pojem­ni­ka z proszkiem, nie będzie on speł­ni­ał swo­jej funkcji. Pro­gram pral­ki wyda­je polece­nie dozowa­nia płynu na koniec cyk­lu pra­nia i tylko wtedy płyn spełni swo­je zadanie.

Może być kil­ka powodów, dla których urządze­nie nie pobiera płynu.

 • Fil­tr na wlocie dopły­wu wody do urządzenia jest zatkany. Fil­tr to drob­na siate­cz­ka, którego zadaniem jest zatrzymy­wanie kamienia. Jeśli przepływ wody zostanie zwężony z powodu zatka­nia, ciśnie­nie wody będzie zbyt małe. Jed­nocześnie pral­ka dłu­go pobiera wodę i może zbyt szy­bko uru­chomić cykl pra­cy. W rezulta­cie niskie ciśnie­nie wody zostawi w całoś­ci lub pobierze niewielką część płynu, co uniemożli­wi praw­idłowe wypłukanie pra­nia. Z tego samego powodu pral­ka nie pobiera proszku w całoś­ci z szu­fladek dozownika. 
 • Słabe ciśnie­nie wody z wodociągu pod­czas pra­nia da podob­ny rezultat.
 • Kanał, przez który woda pobiera płyn z pojem­ni­ka jest zatkany. Jest to wynikiem stosowa­nia przeter­mi­nowanego lub niewłaś­ci­wie prze­chowywanego płyny, który z cza­sem gęst­nieje, zbry­la się i nie roz­puszcza całkowicie w wodzie.
 • Uszkodze­nie zaworu dopły­wu wody może spowodować, że pral­ka w ogóle się nie uruchomi. 

Dlaczego pralka nie pobiera płynu do płukania? — jak rozwiązać problem

W więk­szoś­ci przy­pad­ków przy­czyną tej uster­ki jest zatkany fil­tr w dopły­wie wody. Możesz próbować rozwiązać prob­lem samodziel­nie. Należy jed­nak pamię­tać, że naprawa nawet drob­nej uster­ki w pralce wyma­ga pewnych kwal­i­fikacji od i uży­cia spec­jal­nego narzędzia. W niek­tórych sytu­ac­jach częś­ci pral­ki będą wyma­gały wymi­any. Pral­ka nie jest tanią rzeczą i nie jest polem do szkole­nia swoich umiejęt­noś­ci do naprawy sprzę­tu AGD. Najlep­szą opcją jest zaprosze­nie pro­fesjon­al­nego mechani­ka do pral­ki, który zdi­ag­nozu­je usterkę, ziden­ty­fiku­je przy­czynę awarii i szy­bko ją usunie. A co najważniejsze otrzy­masz gwarancję, że pral­ka będzie dzi­ałała bez zarzutu.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
 • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
 • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
 • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
 • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
 • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
 • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
 • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo