porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Pierwsze uruchomienie zmywarki — o czym należy pamiętać?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Zmy­war­ka to urządze­nie domowe, bez którego nie może­my wyobraz­ić sobie żad­nej nowoczes­nej kuch­ni. Stwierdzenia o wyso­kich kosz­tach jej utrzy­ma­nia już dawno uznano za mity — obec­ne zmy­war­ki są ener­gooszczędne i zuży­wa­ją znacznie mniej wody, niż mycie ręczne. Zakup nowej zmy­war­ki to również gwaranc­ja oszczęd­noś­ci cza­su — wystar­czy zapełnić urządze­nie i włączyć odpowied­ni pro­gram, aby móc w tym cza­sie zająć się czymś innym, niż przykrym obow­iązkiem posprzą­ta­nia po obiedzie. Ale co zro­bić, aby zmy­war­ka służyła nam beza­waryjnie długie lata?

Przygotowanie do instalacji

Bard­zo ważnym punk­tem jest już sama insta­lac­ja sprzę­tu. Nieza­leżnie czy jest to zmy­war­ka do zabu­dowy czy wol­nos­to­ją­ca — każ­da wyma­ga odpowied­niego mon­tażu. Trze­ba zwró­cić uwagę na bez­pieczeńst­wo — z jed­nej strony każ­da zmy­war­ka jest podłąc­zona do sieci elek­trycznej, a z drugiej — do wodocią­gowej. Należy odpowied­nio odi­zolować te dwa źródła, aby nie doszło do awarii. Urządze­nie musi stać na sta­bil­nym, równym podłożu — zwłaszcza, jeśli chodzi o zmy­war­ki wol­nos­to­jące. Po usunię­ciu ele­men­tów opakowa­nia i podłącze­niu sprzę­tu do wody, prą­du i odpły­wu, moż­na prze­jść do pier­wszego uruchomienia.

Przed pierwszym użyciem

Pier­wsze uru­chomie­nie zmy­war­ki powin­no odbyć się bez obec­noś­ci naczyń w środ­ku urządzenia. Jako doświad­c­zony ser­wis AGD zale­camy, aby od razu wsy­pać sól do zmy­warek - spowodu­je to zmiękcze­nie wody oraz zapewni dobre efek­ty pod­czas codzi­en­nej eksploat­acji. Napełnie­nie zbiorni­ka soli powin­no zacząć się od wla­nia litra wody, aby sól mogła się od razu akty­wować — następ­nie dosy­pać sól do maksy­mal­nej doz­wolonej iloś­ci. Zmy­war­ka Bosch oraz inne mar­ki ułatwia­ją odnalezie­nie zbiorni­ka — oznac­zony jest on spec­jal­nym sym­bol­em. Również jej brak wyświ­et­lany będzie na wyświ­et­laczu urządzenia. Rekomen­du­je­my również uzu­pełnić pojem­nik na płyn nabłyszcza­ją­cy. Po takim przy­go­towa­niu należy upewnić się, że zawór wody został odkrę­cony i włączyć odpowied­ni pro­gram. Instrukc­ja obsłu­gi, którą z pewnoś­cią posi­a­da zmy­war­ka Whirlpool, a także każ­da inna — wskaże, jakiego pro­gra­mu powin­no się użyć przy pier­wszym uru­chomie­niu. Bard­zo częs­to jest to tylko krót­ki cykl, który zwery­fiku­je poprawne dzi­ałanie sprzę­tu. Tablet­ki do zmy­war­ki nie trze­ba uży­wać przy pier­wszym włącze­niu cyk­lu — te konieczne są dopiero, gdy zmy­war­ka zostanie zapełniona brud­ny­mi naczyniami.

W razie wąt­pli­woś­ci zaprasza­my do kon­tak­tu. Nasz doświad­c­zony zespół fachow­ców z pewnoś­cią doradzi pod­czas pier­wszego uru­chomienia, a jeśli z cza­sem okaże się, że sprzęt odmówi posłuszeńst­wa — naprawa AGD, w tym również zmy­warek, nie stanowi dla nas prob­le­mu. Zaprasza­my do kontaktu!


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo