Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Naprawa płyt indukcyjnych – serwis agd spieszy z pomocą 

Naprawa płyt indukcyjnych – serwis agd spieszy z pomocą - Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, AGD, Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


 

Pły­ty induk­cyjne są  coraz częś­ciej kupowane i stosowane w gospo­darst­wach domowych. Ich niewąt­pli­wą zaletą jest este­ty­ka wyko­na­nia, trwałość, łat­wość w utrzy­ma­niu czys­toś­ci  i funkcjon­al­ność. Nieste­ty, tak jak każde urządze­nie, ule­ga­ją awar­i­om. Awaria płyt induk­cyjnych niesie za sobą konieczność  usunię­cia uster­ki przez ser­wis agd.

 Najczęstsze awarie płyt indukcyjnych to:

Niepraw­idłowe podłącze­nie pły­ty indukcyjnej

Dzieje się tak wtedy, kiedy naby­w­ca nie sko­rzys­ta z instrukcji, która szczegółowo opisu­je mon­taż, i źle podłączy prze­wody zasi­la­jące. Może również się zdarzyć, że pro­du­cent pły­ty myl­nie oznaczy prze­wody i po podłącze­niu dojdzie do nierównomiernego obciąże­nia pra­cy pły­ty, a wysok­ie napię­cie sieciowe poskutku­je jej  uszkodze­niem. Ser­wis agd posi­a­da w swo­jej ofer­cie również usługę podłączenia pły­ty induk­cyjnej i sko­rzys­tanie z niej, daje użytkown­ikowi gwarancję, że insta­lac­ja zostanie doko­nana prawidłowo.

Wyskaki­wanie bezpieczników

Przy­czyną tego zjawiska mogą być uszkod­zone tranzys­to­ry lub tzw. most­ki pros­town­icze. Do ich uszkodzenia dochodzi z różnych powodów, np. pod­czas postaw­ienia gar­nka na dwóch polach grze­jnych jed­nocześnie. Do zwar­cia może dochodz­ić również z powodu źle dzi­ała­jącego induk­to­ra lub niesprawnego mod­ułu odpowiedzial­nego za wysokość napię­cia w urządze­niu. Ale nie zawsze  awaria płyt induk­cyjnych jest przy­czyną wyskaki­wa­nia bez­pieczników. Bywa, że dzieje się tak z powodu niedos­tosowa­nia mocy bez­pieczników do zabez­pieczenia przedlicznikowego. Należy zatem dokład­nie zapoz­nać się z tabliczką znamionową lub instrukcją, zaw­ier­a­jącą infor­ma­c­je na tem­at wartoś­ci, jakie powin­ny być zastosowane.

Niewłaś­ci­we dzi­ałanie mod­ułu sterowania

Elek­tron­i­ka uży­ta w pły­tach induk­cyjnych odpowia­da za praw­idłowe i sprawne dzi­ałaniem mod­ułu sterowa­nia. Jeśli dojdzie do jego awarii, wów­czas pły­ta nie wykry­wa naczyń pod­czas grza­nia, pokazu­je błąd pan­elu starowa­nia, nie reagu­je na dotyk, nie chce się włączyć lub wyłączyć, nie grze­je na jed­nym lub wszys­t­kich polach induk­cyjnych. W tym przy­pad­ku naprawa agd  musi być wyko­nana przez specjalistę.

Mimo, że naprawa płyt induk­cyjnych jest zazwyczaj kosz­tow­na, warto sko­rzys­tać  z pomo­cy pro­fesjon­al­isty, ponieważ ser­wis agd nie tylko daje gwarancję na napraw­iony ele­ment, ale również zapew­nia bez­pieczne korzys­tanie z urządzenia. Awaria płyt induk­cyjnych może przy­czynić się  zwar­cia insta­lacji elek­trycznej i w rezulta­cie do pożaru. W przy­pad­ku awarii  nowych urządzeń  samodziel­na naprawa agd  pozbaw­ia nas ręko­j­mi z tytułu gwarancji.

 


Czy zaj­mu­je się ser­wis AGD Napraw­iamy Pralki.pl?

W naszej ofer­cie znajdziesz:

  • naprawy pralek; ⇔ ser­wis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ ser­wis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ ser­wis piekarników
  • naprawy płyt induk­cyjnych; ⇔ ser­wis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceram­icznych; ⇔ ser­wis płyt ceramicznych
  • naprawy zmy­warek; ⇔ ser­wis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ ser­wis suszarek do ubrań

Ser­wisu­je­my AGD marek: Ami­caCan­dyInde­sitWhirlpool.

Teren na którym świad­czymy usłu­gi napraw sprzę­tu AGD to: Poz­nań, Dopiewo, Komorni­ki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rok­iet­ni­ca, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo