porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Jakie sprzęty AGD powinny się znaleźć w nowoczesnym mieszkaniu?

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


W nowoczes­nym mieszka­niu powin­no być sze­rok­ie spek­trum sprzętów agd. Sprzęt agd jest niezbęd­ny, bez niego żaden dom nie będzie odpowied­nio funkcjonować. Co należy zatem kupić? W kuch­ni przy­da się pły­ta ceram­icz­na. Dobra pły­ta induk­cyj­na teżpozwa jest dobrze oce­ni­ana. Pral­ka pozwala utrzy­mać czys­tość ubrań. Lodówka pozwala prze­chować jedze­nie w odpowied­niej tem­per­aturze. Bez pral­ki oraz lodów­ki żadne mieszkanie nie będzie ist­ni­ało. Dobre są mar­ki takie, jak whirlpool, hot­point i wiele innych. Ser­wis agd pozwala mieć sprawne urządzenia. Can­dy oraz Inde­sit to mar­ki znane oraz lubiane. Moż­na pole­gać na takich urządzeni­ach i cieszyć się ich wysoką jakoś­cią. Do małego mieszka­nia kupu­je się rzeczy mini, które sprawdza­ją się przez dłu­gi czas, są moc­ne, niewielkie i wpa­sowu­ją się w para­me­try małego mieszkania. 

Czym jest agd?

Agd to doskon­ałe artykuły gospo­darst­wa domowego, rzeczy modne, solidne, dobrze wyko­nane. W kuch­ni trze­ba mieć lodówkę, płytę induk­cyjną lub kuchenkę gazową czy też elek­tryczną lub elek­tryczno-gazową. Przy­da się także piekarnik, toster, gofrown­i­ca, sokowirówka czy też blender służą­cy do przy­go­towa­nia kok­ta­jli. Miło jest przy­jem­nie mieszkać, gotować i przyrządzać smaczne soki czy inne napo­je. AGD jest nieod­zowne, niejed­na oso­ba się­ga po sprzę­ty do przyrządza­nia potraw, soków, napo­jów czy też chłodzenia lub pod­grze­wa­nia. Grill elek­tryczny czy ekspres do kawy pozwala­ją przyrządz­ić smaczną kiełbaskę rano lub wyśmien­itą kawkę do śni­adan­ka. Jakość jedzenia jest naprawdę  doskon­ała, a walorem jest też jego szy­bkie przyrządze­nie. Ekspresy mogą być przele­wowe, kol­bowe, ciśnieniowe, małe lub duże. Już za kilka­dziesiąt zło­tych moż­na nabyć niewiel­ki ekspres kol­bowy. Dobrej klasy ekspres ciśnieniowy kosz­tu­je co najm­niej 1000 zło­tych, a w pełni pro­fesjon­al­ny ekspres kosz­tu­je kil­ka tysię­cy zło­tych i nie każdą osobę na niego stać. Doskon­ała jakość urządzeń przekła­da się na ich wielo­let­nie stosowanie. Klien­ci szuka­ją urządzeń nowoczes­nych, ener­gooszczęd­nych, prak­ty­cznych. Mar­ki Bosch, Whirlpool, Hot­point przekłada­ją się na wielo­let­nie stosowanie takich urządzeń. Ser­wis agd pozwala zatroszczyć się o takie urządzenia i czer­pać z nich jak najwięk­sze korzyś­ci. Marek jest wiele, ale nie każ­da sprawdza się dobrze i daje odpowied­nie korzyś­ci. Klien­ci mogą nabyć urządzenia w sklepach trady­cyjnych lub inter­ne­towych, cza­sa­mi w dobrych, pro­mo­cyjnych cenach. Solidne rozwiąza­nia są doce­ni­ane, a dobre agd pracu­je przez wiele lat oraz prezen­tu­je się bard­zo dobrze i zdo­bi nawet kuch­nię czy łazienkę. 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo