porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Jak prać oszczędniej? 7 praktycznych wskazówek

Napraw­iamy Pral­ki - Naprawa Pralek, Ser­wis AGD, Naprawa AGD,  Ser­wis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL -

Poz­nań || Dopiewo || Koziegłowy || Luboń || Plewiska || Komorni­ki || Rok­iet­ni­ca || Swarzędz || Zalasewo


Sprzęt AGD to urządzenia powszech­nie wyko­rzysty­wane w każdym domu. Obec­nie ich wybór jest bard­zo zróżni­cow­any i może odpowiedzieć na ory­gi­nalne potrze­by każdego gospo­darst­wa domowego. Ist­nieją jed­nak sprzę­ty, których zas­tosowanie od daw­na jest oczy­wiste i bard­zo pomoc­ne. Do najpop­u­larniejszych należy pral­ka. Kupowanie coraz więk­szej iloś­ci ubrań, wiąże się z częst­szym praniem. I cho­ci­aż pral­ka zastąpiła ręczne pranie i oszczędza czas, to generu­je inne kosz­ty w postaci zuży­cia wody i prą­du oraz ewen­tu­al­nych napraw. Jak je zmniejszyć?

Tańsze pranie — sposoby

Pamię­ta­jąc o kilku pod­sta­wowych zasadach, moż­na zmniejszyć rachun­ki za prąd i wodę, związane z praniem.

 1. Wybranie odpowied­niego mod­elu pral­ki. Należy zwró­cić uwagę na klasę ener­gety­czną, czyli para­metr określa­ją­cy zuży­cie energii. Im bardziej ener­gooszczędne urządze­nie, tym niższe kosz­ty zuży­cia prą­du (nawet do 50%). Nowoczes­na pral­ka ma wysoką klasę energetyczną.
 2. Maksy­malne wypełnie­nie bęb­na. Dwa pra­nia w pralce wypełnionej do połowy są droższe niż jed­no pranie z pełnym wsa­dem. Trze­ba jed­nak uważać, by nie przeład­ować bęb­na. Przy mniejszej iloś­ci wsadu, warto wyko­rzys­tać odpowied­nie pro­gramy ogranicza­jące ilość pobier­anej wody.
 3. Niska tem­per­atu­ra. Obec­ne środ­ki do pra­nia, radzą sobie nawet z upor­czy­wy­mi pla­ma­mi w niskiej tem­per­aturze. Wybieranie wyższej nie ma sen­su, ponieważ ubra­nia szy­b­ciej się wtedy niszczą, a pral­ka potrze­bu­je więcej energii, by pod­grzać wodę. Moc­no zabrud­zone ubra­nia wystar­czy wcześniej polać odplami­aczem. Zmniejsze­nie tem­per­atu­ry o 20 stop­ni to ogranicze­nie zuży­cia energii o 1/3.
 4. Rezy­gnac­ja z pra­nia wstęp­nego. Nie ma potrze­by włącza­nia tej funkcji, gdy pierze­my lekko zabrud­zone rzeczy. Dzię­ki temu oszczędz­imy 20% energii i 20% wody.
 5. Uży­wanie mniejszej iloś­ci deter­gen­tów. Wypełnie­nie całej komory na płyny, nie gwaran­tu­je czyst­szego pra­nia. Może nawet spowodować konieczność ponownego pra­nia (lub cho­ci­aż płuka­nia), ze wzglę­du na pow­stanie zbyt dużej iloś­ci piany w bębnie.
 6. Pro­gramy ECO. Taką opcję posi­a­da każ­da nowoczes­na pral­ka. Te pro­gramy zapro­jek­towane są tak, by obniżyć zuży­cie prą­du i wody, bez koniecznoś­ci ustaw­ia­nia samemu tem­per­atu­ry czy iloś­ci płukań. Pro­gramy ECO mają wydłużony cykl, ale piorą w niższej tem­per­aturze, przez co grza­ł­ki zuży­wa­ją mniej prą­du do pod­grza­nia wody.
 7. Czyszcze­nie i odkamieni­an­ie pral­ki. Dban­ie o urządze­nie wpły­wa na jego praw­idłowe funkcjonowanie. W prze­ci­wnym wypad­ku może być koniecz­na naprawa pral­ki. Taki prob­lem pomoże rozwiązać ser­wis pralek.

Nowoczesna pralka —  jaką wybrać

Pier­wszą pralkę zbu­dował w 1851 r. amerykańs­ki wynalaz­ca James King. Dzi­ałała na parę, a jej głównym ele­mentem był bęben. Od tego cza­su przeszła wiele przeo­brażeń. Co obec­nie ofer­u­je nam rynek sprzętów AGD, jeżeli chodzi o pral­ki? Wspom­ni­ana wyżej klasa ener­gety­cz­na, to nie jedyny aspekt, na który warto zwró­cić uwagę, wybier­a­jąc to urządze­nie. Pod­stawą jest wielkość pral­ki, ład­owność bęb­na, różnorod­ność pro­gramów. Udo­god­nie­niem jest możli­wość automaty­cznego ustaw­ienia godziny rozpoczę­cia pra­nia oraz pros­ta, intu­icyj­na obsłu­ga pro­gram­a­to­ra. Część pralek ma spec­jalne pro­gramy dla alergików i ubranek dziecię­cych. Do zwykłego odświeże­nia, przy­dat­na jest funkc­ja parowa.

Pral­ki nieste­ty nie są wieczne. Cza­sa­mi się psu­ją. Warto wtedy zgłosić się do ser­wisu pralek, gdzie naprawa będzie tańsza, niż kup­no nowej. Urządze­nie zostanie kom­plek­sowo zdi­ag­no­zowane i dzię­ki temu zostanie nie tylko napraw­ione, ale też wró­ci do właś­ci­ciela z określe­niem dal­szej żywotności.


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
 
W naszej ofercie znajdziesz:
 • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
 • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
 • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
 • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
 • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
 • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
 • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Napisz do nas!

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–16:00

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2023

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo