Serwis i naprawa sprzętu AGD w Poznaniu ul. Goleszowska 26 +48 794 447 644 serwis@naprawiamypralki.pl
porady i nowinki

BLOGOWY WPIS

Jak dokładnie usunąć alergeny i bakterie podczas prania? 

Jak dokładnie usunąć alergeny i bakterie podczas prania? Naprawiamy Pralki

— Naprawa Pralek, Serwis AGD, Naprawa AGD,  Serwis CANDY, AMICA, INDESIT, WHIRLPOOL — 

Poznań, Dopiewo, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Komorniki, Rokietnica, Swarzędz, Zalasewo.


Alerge­ny, bak­terie i grzy­by stanow­ią duże zagroże­nie dla zdrowia orga­niz­mu. Nie należy zapom­i­nać o reg­u­larnym usuwa­niu ich z odzieży, ręczników, bielizny poś­cielowej. Czy pro­ces pra­nia jest w stanie wye­lim­i­nować szkodli­we drob­nous­tro­je? Czy samo urządze­nie bywa przy­czyną pow­stawa­nia aler­genów, a w związku z tym roz­wo­ju sub­stancji, mogą­cych wywoły­wać uczu­le­nia? Każ­da pral­ka jest urządze­niem, wyma­ga­ją­cym okre­sowej kon­troli efek­ty­wnoś­ci, reg­u­larnego czyszczenia oraz dbałoś­ci na co dzień o efek­ty­wność dzi­ała­nia. Jak prać, by efek­ty­wnie usuwać szkodli­we osady, nalo­ty, a obec­ne na odzieży drob­nous­tro­je skutecznie eliminować?

Czy sprzęt AGD może być przyczyną alergii?

Użytkowanie pral­ki wiąże się z gro­madze­niem się wilgo­ci w trud­no dostęp­nych miejs­cach. Aby zwięk­szyć szan­sę osuszenia po uży­ciu, warto pozostaw­iać po pra­niu uchy­lone drzwi pral­ki oraz szu­fladę na deter­gen­ty. W sytu­acji, gdy pral­ka wykazu­je niepoko­jące ozna­ki, warto użyć środ­ka chemicznego, przez­nac­zonego do czyszczenia pralek. Włącza­my pro­gram piorą­cy w wysok­iej tem­per­aturze pozwala­jąc, by pral­ka nieza­ład­owana zre­al­i­zowała cały cykl. Dobrym sposobem na zachowanie jej efek­ty­wnoś­ci jest reg­u­larny ser­wis pralek, zapew­ni­a­ją­cy sprawność dzi­ała­nia jej podze­społów. Naprawa pralek sprawdza się nie tylko w kryzysowych sytuacjach. 

Sposób prania, eliminujący alergeny i bakterie

Odzież, poś­ciel i ręczni­ki należy prać reg­u­larnie, dos­tosowu­jąc tem­per­aturę pra­nia do wymogów tkaniny (oznac­zonych na metce). Aby pozbyć się bak­terii, warto korzys­tać z pro­gramów pra­nia w wysok­iej tem­per­aturze (jeżeli nie zniszczy to tkaniny) oraz nie zapom­i­nać o pra­sowa­niu. Do pra­nia warto wybier­ać antya­ler­giczne deter­gen­ty, a przy wyborze płynu zmiękcza­jącego tkaniny zrezyg­nować z pro­duk­tów, zaw­ier­a­ją­cych fos­forany, powodu­jące pow­stawa­nia niszczą­cych mech­a­nizmy nalotów. Pro­duk­ty o sil­nym zapachu mogą powodować reakc­je aler­giczne. Warto posi­adać wiz­ytówkę: ser­wis AGD, umieszc­zoną w widocznym miejs­cu, aby w razie koniecznoś­ci móc zasięgnąć pomo­cy spec­jal­isty. Ser­wis Inde­sit sprawdzi się, jeżeli posi­adamy pralkę tej mar­ki, pozostałe ser­wisy pralek z reguły spec­jal­izu­ją się w napraw­ie określonych marek. Wybier­a­jąc pralkę, kieru­jmy się jej przez­nacze­niem do pra­nia antya­ler­gicznego. Nowoczesne mod­ele poz­wolą prać, pozby­wa­jąc się aler­genów, bez drasty­cznego zwięk­sza­nia zuży­cia wody i energii. Znakomi­ta jakość pral­ki, skuteczne, antya­ler­giczne deter­gen­ty oraz reg­u­larny ser­wis AGD to najlep­sze sposo­by na efek­ty­wne, bez­pieczne pranie tkanin i efekt nie tylko świeżoś­ci, ale i zdrowie na co dzień. 

 


 
Czy zajmuje się serwis AGD Naprawiamy Pralki.pl?
W naszej ofercie znajdziesz:
  • naprawy pralek; ⇔ serwis pralek
  • naprawy suszarek i pralko-suszarek; ⇔ serwis suszarek i pralko-suszarek
  • naprawy piekarników; ⇔ serwis piekarników
  • naprawy płyt indukcyjnych; ⇔ serwis płyt indukcyjnych
  • naprawy płyt ceramicznych; ⇔ serwis płyt ceramicznych
  • naprawy zmywarek; ⇔ serwis zmywarek
  • naprawy suszarek do ubrań; ⇔ serwis suszarek do ubrań
Serwisujemy AGD marek: AmicaCandyIndesitWhirlpool.
Teren na którym świadczymy usługi napraw sprzętu AGD to: Poznań, Dopiewo, Komorniki, Koziegłowy, Luboń, Plewiska, Rokietnica, Swarzędz, Zasalewo.

Nagła awaria sprzętu AGD? Zadzwoń lub napisz do nas!

Dami­an Dykier

Co wyróżnia nasze usługi?

Elastyczne stawki

Nie korzys­tamy z pośred­ników, nie wysyłamy pod­wykon­aw­ców oraz całość usług wykonu­je­my oso­biś­cie. Nie jesteśmy wielką kor­po­racją, tylko małą grup­ką spec­jal­istów-pasjonatów, których celem nadrzęd­nym jest świad­cze­nie usług na najwyższym poziomie.

Nowoczesny sprzęt

Posi­adamy pro­gramy diag­nos­ty­czne wszys­t­kich auto­ry­zowanych pro­du­cen­tów. Korzys­tamy z najnowszych tech­nologii do diag­nozy i jesteśmy na bieżą­co z aktu­al­ny­mi tren­da­mi wdrażanych przez pro­du­cen­tów rozwiązań w urządzeni­ach AGD.

Schematy

Znamy na wylot schematy budowy urządzeń, których pode­j­mu­je się naprawy. Dodatkowo na szkole­ni­ach pro­du­cen­tów poz­na­je­my zasady budowy, niuanse i kwest­ie na które należy zwró­cić uwagę.

Kon­takt

Tel: +48 794 447 644

serwis@naprawiamypralki.plTooltip Text

ul. Goleszows­ka 26

61–434 Poz­nań

Godziny pra­cy

pon.-pt.: 08:00–20:00

sob.: 09:00–16:00

niedz.: Zamknięte

Ser­wis naprawiamypralki.pl najak­ty­wniej dzi­ała na obszarze 70km od Poz­na­nia, jed­nak najszy­b­ciej dojeżdza­my do klien­tów w miejs­cowoś­ci­ach takich jak: Poz­nań, Luboń, Komorni­ki, Mosi­na, Puszczykowo, Skórze­wo, Plewiska, Dąbrówka, Rok­iet­ni­ca, Lusówko, Zalase­wo, Oborniki.

Spec­jal­izu­je­my się w usłu­gach typu: || NAPRAWA AGD | SERWIS AGD | NAPRAWA PRALEK || SERWIS AMICA | SERWIS CANDY | SERWIS HOTPOINT | SERWSI INDESIT | SERWIS WHIRLPOOL ||

Copy­right © naprawiamypralki.pl 2019

Pro­jekt i wyko­nanie: Piotr Jeziorny piotr jeziorny strony internetowe luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo Piotr Jeziorny pozycjonowanie stron internetowych luboń, komorniki, mosina, plewiska, puszczykowo, stęszew, skórzewo